Przetarg 7753960 - Dostawa mierników, testerów i wskaźników elektronicznych...

   
Analizuj Zamówienie 7753960 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mierników, testerów i wskaźników elektronicznych dla służby inżynieryjno-saperskiej - 93/2020
Numer referencyjny:
93/2020

►1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników, testerów i wskaźników elektronicznych dla służby inżynieryjno-saperskiej, według zadań następująco: ►zadanie nr 1: Dostawa miernika parametrów instalacji elektrycznych – 2 szt.; ►zadanie nr 2: Dostawa testera rezystancji izolacji – 2 szt.; ►zadanie nr 3: Dostawa testera uziemienia – 2 szt.; ►zadanie nr 4: Dostawa wskaźnika rotacji faz – 2 szt.; ►zadanie nr 5: Dostawa miernika rezystancji uziemień i rezystywności gruntu – 2 szt.; ►zadanie nr 6: Dostawa miernika rezystancji izolacji – 2 szt. ►2. Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany i w kategorii pierwszej. Części zamienne do pojazdów winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Ponadto powyższy przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego wyrobu. 2) Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego w przywołanych w treści Formularza ofertowego;
3) Oferowane wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu. 4) Oferowany przedmiot zamówienia powinien być oznakowany symbolem CE (Conformité Européenne) umieszczonym na wyrobie (deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. ,,Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE) – o ile dotyczy. 5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia - chyba że oferta Wykonawcy stanowić będzie w myśl ustalonego kryterium wyboru oferty o terminie gwarancji/przydatności dłuższym niż minimalnie wymagany przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa miernika parametrów instalacji elektrycznych
liczba: 2 szt. I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Miernik parametrów instalacji elektrycznych powinien umożliwiać wykonanie pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557: - impedancja pętli zwarcia; - parametry wyłączników RCD; - rezystancja izolacji; - rezystancja uziemienia; - ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. 2. Układ pomiarowy miernika winien być tak skonstruowany aby nie wymagał dodatkowych źródeł zasilania (zasilanie z wewnętrznej prądnicy). 3. Miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 1. Eksploatacja wg przepisów obowiązujących w SZ RP. 2. Eksploatacja w temperaturze otoczenia: od minus 20 o C do plus 40 o C. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przewody elektryczne znajdujące się na wyposażeniu powinny być jednoznacznie i trwale oznakowane. 3. Urządzenie powinno być zgodne ze świadectwem kontroli producenta i posiadać atesty potwierdzające ich parametry. IV. OBSŁUGIWALNOŚĆ 1. W okresie użytkowania nie wykonuje się zabiegów obsługowych wymagających wymiany elementów. V. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 1. Wymagane dane techniczne: a) Podświetlany ekran LCD; b) Możliwość określania stanu baterii; c) Samoczynne wyłączanie się; d) Ostrzeganie, gdy podczas pomiaru rezystancji, wtyki przewodów pomiarowych znajdują się w niewłaściwych gniazdach; e) Informowanie o przekroczeniu zakresu pomiarowego; f) Posiadanie podwójnej izolacji i odporność na wilgoć; g) Zakres napięć pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz; h) Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD bez ich zadziałania, i) Automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego; j) Pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA; k) Pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika; l) Pomiar rezystancji izolacji do 1 GΩ; m) Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach; n) Autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości; o) Waga produktu do 2 kg; p) Błąd podstawowy do 10% wartości wskazanej. 2. Wyposażenie standardowe: a) Futerał, b) Przewody pomiarowe, c) Pomocnicze elektrody uziemiające, d) Baterie.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa testera rezystancji izolacji
liczba: 2 szt. I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Tester rezystancji izolacji powinien umożliwiać wykonanie pomiarów: rezystancja izolacji; napięcia przebicia; napięcia stałego oraz przemiennego. 2. Układ pomiarowy miernika winien być tak skonstruowany aby nie wymagał dodatkowych źródeł zasilania (zasilanie z wewnętrznej prądnicy). 3. Miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 1. Eksploatacja wg przepisów obowiązujących w SZ RP. 2. Eksploatacja w temperaturze otoczenia: od minus 20 o C do plus 40 o C. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przewody elektryczne znajdujące się na wyposażeniu powinny być jednoznacznie i trwale oznakowane. 3. Urządzenie powinno być zgodne ze świadectwem kontroli producenta i posiadać atesty potwierdzające ich parametry. IV. OBSŁUGIWALNOŚĆ 1. W okresie użytkowania nie wykonuje się zabiegów obsługowych wymagających wymiany elementów. V. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 1. Wymagane dane techniczne: a) Podświetlany ekran LCD; b) Możliwość określania stanu baterii; c) Samoczynne wyłączanie się; d) Ostrzeganie, gdy podczas pomiaru rezystancji, wtyki przewodów pomiarowych znajdują się w niewłaściwych gniazdach; e) Informowanie o przekroczeniu zakresu pomiarowego; f) Posiadanie podwójnej izolacji i odporność na wilgoć; g) Rezystancja izolacji: 0,1M-omów 10G-omów, ±3,0% 5; h) Napięcie próbne: 100V/250V/500V/1000V, 0 20%; i) Napięcie, DC: 30 ... 1000V, ±2,0% 3; j) Napięcie, AC: 30 ... 750V, ±2,0% 3; k) Niska rezystancja: 0,1 omów 1 G-omów, ±1,0% 30; l) Waga produktu do 2 kg; m) Błąd podstawowy do 10% wartości wskazanej. 2. Wyposażenie standardowe: a) Futerał, b) Przewody pomiarowe, c) Pomocnicze elektrody uziemiające, d) Baterie.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa testera uziemienia
liczba: 2 szt. I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Tester uziemienia powinien umożliwiać pomiar: Rezystywności gruntu; Selektywne testowanie pręta rezystancji uziemienia; Bezelektrodowe testowanie pręta rezystancji uziemienia za pomocą 2 par cęgów. 2. Układ pomiarowy miernika winien być tak skonstruowany aby nie wymagał dodatkowych źródeł zasilania (zasilanie z wewnętrznej prądnicy). 3. Miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 1. Eksploatacja wg przepisów obowiązujących w SZ RP. 2. Eksploatacja w temperaturze otoczenia: od minus 20 o C do plus 40 o C. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przewody elektryczne znajdujące się na wyposażeniu powinny być jednoznacznie i trwale oznakowane. 3. Urządzenie powinno być zgodne ze świadectwem kontroli producenta i posiadać atesty potwierdzające ich parametry. IV. OBSŁUGIWALNOŚĆ 1. W okresie użytkowania nie wykonuje się zabiegów obsługowych wymagających wymiany elementów. V. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 1. Wymagane dane techniczne: a) Podświetlany ekran LCD; b) Możliwość określania stanu baterii; c) Możliwość zamrożenia ostatniego pomiaru oraz zapisu do 10 pomiarów; d) Samoczynne wyłączanie się; e) Ostrzeganie, gdy podczas pomiaru rezystancji, wtyki przewodów pomiarowych znajdują się w niewłaściwych gniazdach; f) Informowanie o przekroczeniu zakresu pomiarowego; g) Posiadanie podwójnej izolacji i odporność na wilgoć; h) Zakres pomiaru: 1 V…….50 V; i) Zakres wyświetlania: 0 V……50 V; j) Zakres częstotliwości: Sinus dc/ac 45 Hz do 400 Hz; k) Sekwencja pomiaru: około 3 pomiary/s; l) Waga produktu do 10 kg wraz z wyposażeniem; m) Błąd podstawowy do 10% wartości wskazanej. 2. Wyposażenie standardowe: a) Futerał, b) Przewody pomiarowe, c) Pomocnicze elektrody uziemiające, d) Baterie.

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa wskaźnika rotacji faz
liczba: 2 szt. I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wskaźnik rotacji faz powinien umożliwiać określenie poprawności podłączeń w instalacji trójfazowej (kolejność wirowania faz), a także pozwalać sprawdzić obroty silnika. 2. Układ pomiarowy miernika winien być tak skonstruowany aby nie wymagał dodatkowych źródeł zasilania (zasilanie z wewnętrznej prądnicy). 3. Miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 1. Eksploatacja wg przepisów obowiązujących w SZ RP. 2. Eksploatacja w temperaturze otoczenia: od minus 20 o C do plus 40 o C. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przewody elektryczne znajdujące się na wyposażeniu powinny być jednoznacznie i trwale oznakowane. 3. Urządzenie powinno być zgodne ze świadectwem kontroli producenta i posiadać atesty potwierdzające ich parametry. IV. OBSŁUGIWALNOŚĆ 1. W okresie użytkowania nie wykonuje się zabiegów obsługowych wymagających wymiany elementów. V. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 1. Wymagane dane techniczne: a) Zakres częstotliwości 2 … 70 Hz; b) Zakres nominalnych napięć międzyfazowych 120 …. 690 V AC; c) Maksymalne międzyfazowe napięcie pracy 750 V AC; d) Automatyczne wyłączanie; e) Posiadanie podwójnej izolacji i odporność na wilgoć; f) Zakres napięć pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz; g) Waga produktu do 0,5 kg; h) Błąd podstawowy do 10% wartości wskazanej. 2. Wyposażenie standardowe: a) Futerał, b) Przewody pomiarowe, c) Bateria zasilająca.

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa miernika rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
liczba: 2 szt. I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Miernik powinien umożliwiać: a. pomiar rezystancji uziemienia urządzeń elektrycznych metodą techniczną 4-, 3-, lub 2- przewodową, b. pomiar z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych), c. pomiar z wykorzystaniem cęgów w przypadku braku możliwości zastosowania elektrod pomocniczych, d. pomiar rezystywności gruntu (metoda Wennera), e. pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych prądem ≥200 mA z funkcją autozerowania, f. powinien spełniać wymagania normy PN-EN 61557-4, g. pomiar napięcia zakłócającego, h. pomiar rezystancji elektrod pomocniczych, i. pomiar napięcia znamionowego, j. pomiar w sytuacji powstawania zakłóceń od sieci (o częstotliwości 50 i 60Hz), k. pomiar napięcia zakłócającego w zakresie od 0 V do 100 V, l. pomiar rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych w zakresie od 0,13 Ω do 1999 Ω wg PN-EN 61557-4, m. pomiar rezystywności gruntu w zakresie od 0,00 Ωm do 999 kΩm, n. pomiar prądu upływu w zakresie od 0,0 mA do 5,00 A. 2. Układ pomiarowy miernika winien być tak skonstruowany aby nie wymagał dodatkowych źródeł zasilania (zasilanie z wewnętrznej prądnicy). II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 1. Eksploatacja wg przepisów obowiązujących w SZ RP. 2. Eksploatacja w temperaturze otoczenia min/max: od minus 10oC do plus 50o C. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przewody elektryczne znajdujące się na wyposażeniu powinny być jednoznacznie i trwale oznakowane. 3. Urządzenie powinno być zgodne ze świadectwem kontroli producenta i posiadać atesty potwierdzające ich parametry. 4. Powinien umożliwiać wykonanie pomiarów kategorii III 300 V wg PN-EN 61010. 5. Powinien posiadać stopień ochrony IP 65. 6. Powinien posiadać podwójny rodzaj izolacji zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557. IV. OBSŁUGIWALNOŚĆ 1. W okresie użytkowania nie wykonuje się zabiegów obsługowych wymagających wymiany elementów. V. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 1. Wymagane dane techniczne: a) Ekran LCD; b) Zabezpieczenie obwodów pomiarowych; c) Wskaźnik rozładowania baterii; d) Pamięć wyników minimum 900 wyników, e) Transmisja danych minimum złącze USB 2.0, f) Wykonany zgodnie ze standardem jakości ISO 9001, g) masa miernika max. 1,5 kg 2. Wyposażenie standardowe: a. Futerał na miernik, b. Przewody pomiarowe, c. Futerał na przewody i szpule, d. Sondy, e. Futerał na sondy, f. Przewód min. 1,2 m (wtyki bananowe), g. Przewód 2,2 m (wtyki bananowe), h. Przewód 25 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe), i. Przewód 50 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe), j. Sonda ostrzowa (gniazdo bananowe), k. Zasilacz do mierników, l. Przewód do transmisji danych USB, m. Krokodylek czarny 1 kV 20 A, n. Zacisk imadełkowy (wtyk bananowy), o. Przewód do zasilania 230 V, p. Przewód 2,2 m (wtyki bananowe), q. Futerał do pomiarów, r. Futerał transportowy, s. Przewód 75 m na szpuli do pomiaru uziemień czerwony, t. Przewód 75 m na szpuli do pomiaru uziemień niebieski, u. Przewód 75 m na szpuli do pomiaru uziemień żółty, VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NORMALIZACJI I UNIFIKACJI 1. Miernik musi spełniać wymagania EMC (co do emisji dla środowiska przemysłowego wg. norm PN-EN 61326-1 PN-EN 61326-2-2,

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa miernika rezystancji izolacji
liczba: 2 szt. I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Miernik powinien umożliwiać pomiar rezystancji izolacji oraz małych rezystancji w różnych urządzeniach elektrycznych. 2. Układ pomiarowy miernika winien być tak skonstruowany aby nie wymagał dodatkowych źródeł zasilania (zasilanie z wewnętrznej prądnicy). 3. Miernik nie wymaga innych źródeł energii zasilania. 4. Powinien umożliwiać: a. pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ dzięki napięciu pomiarowemu do 1000 V, b. sprawdzenie ciągłości elektrycznej – funkcja RCONT 200 mA, c. badanie kondensatorów rozruchowych w silnikach dzięki funkcji pomiaru pojemności, d. wybór napięcia pomiarowego: 50, 100, 250, 500, 1000 V, e. ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji, f. samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, g. akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych, h. wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego w czasie pomiaru i. zabezpieczenie przed pomiarem obiektów będących pod napięciem j. pomiar trójprzewodowy, k. pomiar pojemności w czasie pomiaru RISO, l. niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji, m. test ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem dwukierunkowym ≥200 mA zgodnie z normą PN-EN 61557-4, n. pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…600 V. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 1. Eksploatacja wg przepisów obowiązujących w SZ RP. 2. Eksploatacja w temperaturze otoczenia: od minus 10 o C do plus 50 o C. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo obsługi podczas jej użytkowania i posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 2. Przewody elektryczne znajdujące się na wyposażeniu powinny być jednoznacznie i trwale oznakowane. 3. Urządzenie powinno być zgodne ze świadectwem kontroli producenta i posiadać atesty potwierdzające ich parametry. 4. Posiadać stopień ochrony IP67. IV. OBSŁUGIWALNOŚĆ 1. W okresie użytkowania nie wykonuje się zabiegów obsługowych wymagających wymiany elementów. V. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 1. Pomiar rezystancji izolacji Pomiar rezystancji izolacji Zakres Rozdzielczość 0,0…999,9 kΩ 0,1 kΩ 1,000…9,999 MΩ 0,001 MΩ 10,00…99,99 MΩ 0,01 MΩ 100,0…250,0 MΩ (dla Un = 50 V) 0,1 MΩ 100,0…500,0 MΩ (dla Un = 100 V) 0,1 MΩ 100,0…999,9 MΩ (dla Un ≥ 250 V) 0,1 MΩ 1,000…2,000 GΩ (dla Un = 250 V) 0,001 GΩ 1,000…5,000 GΩ (dla Un = 500 V 0,001 GΩ 1,000…9,999 GΩ (dla Un =1000 V) 0,001 GΩ 10,00 GΩ (dla Un = 1000 V) 0,01 GΩ Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,10…1999 Ω 0,00…19,99 Ω 0,01 Ω 20,0…199,9 Ω 0,1 Ω 200…1999 MΩ 1 Ω Pomiar pojemności 1…999 nF 1 nF 1,00…9,99 μF 0,01 μF Pomiar napięcia DC i AC 0…299,9 V 0,1 V 300…600 V 1 V Pomiar rezystancji małym prądem 0,00…199,9 Ω 0,1 Ω 200…1999 MΩ 1 Ω 2. Wymagane dane techniczne: a. podwójna izolacja wg PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557, b. kategoria pomiarowa IV 600 V (III 1000 V) wg PN-EN 61010-1, c. stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IP67, d. zasilanie miernika 4 x baterie lub 4 x akumulatory, e. maksymalna masa miernika do . 1,0 kg, f. temperatura pracy min/max. od minus 10°C do plus 50°C, g. przyrząd musi spełniać wymagania normy PN-EN 61557, h. miernik musi spełniać wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2. 3. Wyposażenie standardowe: a. Futerał, b. Sonda ostrzowa czarna min. 1 kV (gniazdo bananowe), c. Sonda ostrzowa czerwona min. 1 kV (gniazdo bananowe), d. Przewód 1,2 m czarny min. 1 kV (wtyki bananowe), e. Przewód 1,2 m czerwony min. 1 kV (wtyki bananowe), f. Krokodylek czarny min. 1 kV 20A, g. Szelki do miernika, h. Adapter AGT-16P (adapter gniazd trójfazowych), i. Adapter AGT-32P (adapter gniazd trójfazowych), j. Adapter AGT-63P (adapter gniazd trójfazowych), k. Adapter AGT-16C (adapter gniazd trójfazowych), l. Adapter AGT-32C (adapter gniazd trójfazowych), m. Adapter AGT-16T (adapter gniazd przemysłowych), n. Adapter AGT-32T (adapter gniazd przemysłowych). VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NORMALIZACJI I UNIFIKACJI 1. Standard jakości opracowania projektu i produkcji zgodnie z ISO 9001.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 38552000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się