Przetarg 7101899 - Dostawa magnetycznego sortera komórkowego na potrzeby...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7101899 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-10-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa magnetycznego sortera komórkowego na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wroc
awiu Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-113/19
Wartość bez VAT: 150 000.00 PLN
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa magnetycznego sortera komórkowego na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych UMW.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 5 do SIWZ).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia było dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w zał. nr 2 do SIWZ.4. Miejsce dostawy: Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych, ul. Borowska 211, 50-556, Wrocław, POLSKA.5. Wykonawca winien podać cenę w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do SIWZ).6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.7. Zamawiający ustalił maksymalne terminy dostawy przedmiotu zamówienia: do 10 dni. Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38432000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się