Przetarg 7141996 - Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7141996 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych oraz drobnego sprzętu medycznego
Numer referencyjny: 12/PN/2019

Prze
dmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków opatrunkowych oraz drobnego sprzętu medycznego w poszczególnych pakietach według Załączników od Nr 1 do Nr 54 do SIWZ.
Podane w Załącznikach/Pakietach ilości to średnie zapotrzebowanie roczne.
Oferowany asortyment (wymieniony w pakietach):
1) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym musi spełniać wymogi opisane
w poszczególnych pozycjach (zał. nr 1 – 54),
2) musi posiadać termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty wykonania każdej dostawy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu z krótszym terminem ważności,( Uwaga: dla pakietu nr 36 termin ważności pasków : min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem;
3) dotyczy produktów leczniczych: muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. 2019 poz. 499 ze zm.),
4) dotyczy wyrobów medycznych: muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t .j. Dz.U. 2019 r., poz. 175 z późn. zm.), w tym muszą być oznaczone znakiem CE;
5) dotyczy Pakietu nr 49: wymagana zgodność z Dyrektywą o wyrobach medycznych MDD93/42/EEC i 2007/47EC w klasie I oraz Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej -PPE89/686/EEC w kategorii III
6) dotyczy produktów będących produktami biobójczymi: muszą spełniać w szczególności wymogi określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2231).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Leki stosowane w chorobach psychicznych i neurologii – 1

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Leki stosowane w chorobach psychicznych i neurologii - 2

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Leki różne - 1

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Leki różne – 2

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Diazepam

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Hydroxyzyna

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Mianseryna

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Mirtazapina

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Metformina

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Ibuprofen

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Wenlafaksyna

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
Kwas acetylosalicylowy

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
Rywastygmina

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
Sertralina

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
Amlodypina

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16
Bisoprolol

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
Omeprazol

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18
Simwastatyna

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19
Heparyny

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20
Antybiotyki

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21
Leki stosowane w psychogeriatrii

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22
Natrii valproas Acidum valproicum

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23
Olanzapinum

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24
Olanzapinum inj.

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25
Quetiapinum

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26
Quetiapinum XR

Część nr: 27 Nazwa: Pakiet nr 27
Risperidonum

Część nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28
Risperidonum inj. Paliperidonum inj.

Część nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29
Risperidonum roztwór

Część nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30
Rivaroxabanum

Część nr: 31 Nazwa: Pakiet nr 31
Aripiprazolum-injekcja

Część nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32
Aripiprazolum

Część nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33
Amisulpridum

Część nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34
Płyny infuzyjne

Część nr: 35 Nazwa: Pakiet nr 35
Leki psychotropowe grupy IV P

Część nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36
Testy diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

Część nr: 37 Nazwa: Pakiet nr 37
Testy narkotyczne – do oznaczeń w moczu

Część nr: 38 Nazwa: Pakiet nr 38
Środki do mycia i odkażania

Część nr: 39 Nazwa: Pakiet nr 39
Worki stomijne

Część nr: 40 Nazwa: Pakiet nr 40
Sprzęt Medyczny- 1

Część nr: 41 Nazwa: Pakiet nr 41
Środki opatrunkowe -1

Część nr: 42 Nazwa: Pakiet nr 42
Środki opatrunkowe – 2

Część nr: 43 Nazwa: Pakiet nr 43
Gaziki do dezynfekcji

Część nr: 44 Nazwa: Pakiet nr 44
Plastry zastępujące nici chirurgiczne

Część nr: 45 Nazwa: Pakiet nr 45
Pieluchomajtki

Część nr: 46 Nazwa: Pakiet nr 46
Środki opatrunkowe 3

Część nr: 47 Nazwa: Pakiet nr 47
Pomocnicze artykuły medyczne 1

Część nr: 48 Nazwa: Pakiet nr 48
Pomocnicze artykuły medyczne 2

Część nr: 49 Nazwa: Pakiet nr 49
Rękawice diagnostyczne

Część nr: 50 Nazwa: Pakiet nr 50
Papier do badań

Część nr: 51 Nazwa: Pakiet nr 51
Ustniki 1

Część nr: 52 Nazwa: Pakiet nr 52
Ustniki 2

Część nr: 53 Nazwa: Pakiet nr 53
Dezynfekcja

Część nr: 54 Nazwa: Pakiet nr 54
Artykuły Stomatologiczne
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 18424300, 33000000, 33124130, 33140000, 33141000, 33141110, 33141200, 33141300, 33141610, 33141800, 33141900, 33190000, 33199000, 33600000, 33631600, 33690000, 33770000, 37322300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się