Przetarg 7532123 - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU WIETRZENIA GALERII NAD TEG HALI...

   
Analizuj Zamówienie 7532123 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-12
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU WIETRZENIA GALERII NAD TEG HALI SEGMENTU BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA PRZY WYKORZYSTANIU ISTNIEJĄCEJ WEN
TYLACJI POŻAROWEJ
Numer referencyjny: ZGOK/PN/47/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w sposób kompleksowy zadania inwestycyjnego, w skład, którego wchodzi dostawa oraz montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG oraz opraco-wanie pełnej dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej. Zamawiający informuje, że kla-py dymowe (w ilości 26 sztuk), które zostaną zaadoptowane na cele bytowe stanowią część systemu wentylacji pożarowej, który jest priorytetowy dla bezpieczeństwa pożarowego Zakładu. Funkcjonowanie wspomnianego systemu wentylacji pożarowej oparte jest o pneumatykę i w żaden sposób nie może zostać zachwiane. Zamontowane nowe podzespoły wentylacji na cele bytowe, nie mogą mieć wpływu na certyfikację już istniejącego systemu wentylacji pożarowej. Po montażu, system ma pracować autonomicznie, niezależnie od instalacji wentylacji pożarowej, jedynym wyjątkiem są klapy, które będą wykorzystywane jako podzespół nowego systemu. Zamontowany nowy system wietrzenia galerii nad TEG hali SBO SBP umożliwi dwutorową obsługę. Pierwsza przy wykorzystaniu przycisków dostępnych z poziomu posadzki, zabezpieczonych w skrzynkach/obudowach chroniących przed dostępem osób trzecich. Druga przy wykorzystaniu stacji meteo, usytuowanej na dachu hali. Stacja ma pełnić zadanie kontroli otwarcia oraz zamknięcia klap. W momencie, gdy warunki pogodowe będą niekorzystne (wiatr powyżej 12 m/s, opady deszczu, śniegu, gradu), stacja ma przekazać sygnał w celu zamknięcia klap. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego oraz weźmie udział w próbach rozruchowych.
2. W ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza się skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Opcja zwiększająca zakres zamówienia obejmuje usługi przeglądów w okresie gwarancyjnym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. w Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. prac montażowych i instalacyjnych były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1 ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05).
Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego określa Projekt umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540112984-N-2020 z dnia: 2020-06-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-26, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540117412-N-2020 z dnia: 2020-07-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540123120-N-2020 z dnia: 2020-07-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-10, godzina:
11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina:
11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132471-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:w dniach: 90
Okres w dniach:90
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:w dniach: 120
Okres w dniach:120


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138940-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-07-31, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-08-06, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540142766-N-2020 z dnia: 2020-08-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-06, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-07, godzina: 11:00,
branża Ochrona, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, instalacje
kody CPV 31625000, 45312100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się