Przetarg 8043470 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 8043470 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-03-26
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w gminie Le
śna Podlaska Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Leśna Podlaska, obejmująca między innymi:1) dostawę i montaż 35 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,28 kW, w 35 wskazanych lokalizacjach;2) dostawę i montaż 48 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,42 kW, w 48 wskazanych lokalizacjach;3) dostawę i montaż 17 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,18 kW, w 17 wskazanych lokalizacjach;4) dostawę i montaż 9 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 5,32 kW, w 9 wskazanych lokalizacjach;5) dostawę i montaż 15 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 6,08 kW, w 15 wskazanych lokalizacjach;6) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 380 W;7) inwertery montowane w ramach zamówienia muszą dysponować ok 1 kW mocy zapasu, umożliwiającym podłączenie dodatkowego 1 kW;8) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych;9) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji;10) montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem;11) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku;12) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC;13) montaż inwertera;14) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC;15) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej;16) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej;17) próby, pomiary, regulacja i rozruch technologiczny instalacji;18) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym);19) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji;20) przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji;21) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji;22) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji;23) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;24) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ).2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8a do SWZ.5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych1. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Leśna Podlaska, obejmująca między innymi:1) instalacja dwukolektorowa/300 dm3, 21 zestawy – montaż dla 21 lokalizacji;2) instalacja trzykolektorowa/400 dm3, 6 zestawów – montaż dla 6 lokalizacji;3) wykonanie montażu zasobnika solarnego;4) wykonanie montażu instalacji glikolowej;5) zamontowanie zespołu pompowo-sterowniczego;6) wykonanie podłączenia zasobnika solarnego do istniejącej instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną armaturą kontrolno- zabezpieczającą, armaturą zaporową, regulacyjną;7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji solarnej;8) wykonanie przeszkolenia użytkowników instalacji solarnej;9) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr 8b do SIWZ, zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej;10) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ.Zamawiający informuje, że system monitoringu instalacji solarnej opisany w rozdziale 7 projektu budowlanego wykonawczego nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający wymaga, aby zamontowana instalacji umożliwiała w przyszłości podpięcie do takiego systemu.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8b do SWZ.5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Dostawa i montaż kotłów na biomasę1. Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Leśna Podlaska, obejmująca między innymi:1) dostawę i montaż 7 sztuk kotłów na biomasę o mocy 20 kW, montaż dla 7 lokalizacji;2) dostawę i montaż 11 sztuk kotłów na biomasę o mocy 25 kW, montaż dla 11 lokalizacji;3) demontaż starego kotła i elementów instalacji, które będą zastąpione (przekazanie właścicielowi);4) montaż kotła, armatury i urządzeń, izolacji termicznej rurociągów zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązujących warunków prawnych, budowlanych o technicznych;5) instalacja układu sterującego;6) instalacja czopucha z wyczystką i przyłączenie kotła do istniejącego kanału spalinowego komina;7) podłączenie kotła do istniejącej instalacji c.o., z.w., c.w.u. w obrębie pomieszczenia gdzie zamontowano kocioł w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym zgodnie z dokumentacją techniczną;8) wykonanie płukania, prób ciśnieniowych instalacji, napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie instalacji;9) przekazanie instrukcji i przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej konserwacji;10) uzupełnienie, uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów;11) uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;12) przed montażem kotła wskazane jest ustalenie warunków montażu we wskazanej lokalizacji min. pod kontem usytuowania zasobnika na pelt i innych istotnych parametrów montażu;13) przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru kotłowni, przeszkolenia oraz przekazania dokumentacji potwierdzonej przez użytkownika;14) inne elementy ujęte w załączniku nr 8c do SIWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8c do SWZ.5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Dostawa i montaż pomp ciepła1. Przedmiotem części nr 4 jest dostawa i montaż pomp ciepła na terenie gminy Leśna Podlaska, obejmująca między innymi:1) dostawę i montaż 19 sztuk instalacji pompy ciepła (powietrze-woda) o mocy minimalnej 3,5 kW do przygotowania c.w.u. ze zbiornikami o pojemności min. 300 l;2) montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego;3) instalację układu sterującego;4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;5) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;6) uruchomienie instalacji;7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c.w.u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;8) inne elementy ujęte w załączniku nr 8d do SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 d do SIWZ.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji, w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8d do SWZ.5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
branża Ciepłownictwo i gaz, Energia odnawialna (OZE)
podbranża kotłownie, energia solarna, pompy ciepła
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 42511110, 45261215, 45300000, 45310000, 45311200, 45330000, 45331000, 45331110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się