Przetarg 7508217 - Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni szkolnych oraz...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7508217 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych
do kształcenia zawodowego Numer referencyjny: ZOU-XII.271.47.2020.LJ
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż konfiguracja i instalacja wyposażenia przeznaczonego do kształcenia zawodowego dla Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie używania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.
2. Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na całość wyposażenia przeznaczonego do kształcenia zawodowego, wymienionego w przedmiocie umowy (załącznik nr 1 do wzoru umowy). Wykonawca udziela gwarancji z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 1 bezpłatny przegląd serwisowy przez okres minimum 24 miesiące. Pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, a kolejne przeglądy winny następować w 12 miesięcznych odstępach.
3. Opis równoważności:
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.
4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w przedmiocie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Laboratoria
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, instalacje, sprzęt rtv, multimedia, sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31711000, 38410000, 38424000, 38432000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się