Przetarg 7390291 - Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390291 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach
Numer referencyjny: Nr Z
P/2/2020

Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach, według asortymentu i rodzaju podanego dalej, zgodnie z obowiązującymi przepisami: - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych– Dz. U. Z 2016,poz. 1570 z późn.zm. - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późn.zm. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz.U. z 2016r. poz. 1966 Lp. Rodzaj Ilość 1. Krawężnik najazdowy 100x22x15 500 szt. 2. Krawężnik drogowy 100x30x15 700 szt.
3. Bloczek drogowy 25x38x12 10000 szt 4. Masa betonowa B-15 150 m³ 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 180 m³ 6. Krawężnik skośny lewy 100x30x22x15cm 25 szt. 7. Krawężnik skośny prawy 100x30x22x15cm 25 szt. 8. Płyta melioracyjna 75x50x8 100 szt. 9. Płyta ażurowa 40x60x8 300 szt. 10. Kostka brukowa Holland bordowa gr. 8 cm 100 m2 11. Cement 2 tony 12. Krąg betonowy fi 1200x1000 4 szt. 13. Pokrywa betonowa z otworem 1440x600 1 szt.
Wymagania wspólne dla powyższego materiału: Każda partia dostarczonych materiałów legitymować się będzie cechami właściwymi dla gatunku „1” i będzie prawidłowo oznakowana w sposób widoczny, czytelny i trwały znakiem budowlanym „B” wg określonego wzoru. Wraz z każdą partią dostarczonych materiałów dostarczona zostanie odpowiednia deklaracja zgodności (krajowa lub CE) wydana przez producenta tych materiałów lub jego upoważnionego przedstawiciela, która stanowić będzie o tym, że materiał jest zgodny z zastosowaną specyfikacją techniczną, po przeprowadzeniu oceny zgodności tego materiału wg wymaganych zasad. Powierzchnia materiałów betonowych powinna być bez rys, pęknięć i ubytków o zwartej i jednolitej strukturze. Krawędzie każdego elementu powinny być proste i równe. Zamówienia będą się odbywać partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego obejmuje transport materiałów od wykonawcy na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę każdej części zamówienia potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany na koszt własny zagwarantować w każdym wskazanym miejscu i czasie dostawy rozładunek zamówionego i dostarczonego materiału. Zamawiający informuje, że miejsca dostaw znajdują się wyłącznie na terenie Gminy Świerklany od godziny 6.00. do godziny 15.00. Szczegółową lokalizację miejsca dostaw Zamawiający będzie określać każdorazowo w wezwaniu Wykonawcy do realizowania poszczególnych dostaw, licząc od dnia złożenia telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Dostawa materiałów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS. Potwierdzeniem odbioru danej partii towaru winien być dokument WZ podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzającego ilość odebranych materiałów i palet transportowych. Palety transportowe: EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi ani odrębnemu fakturowaniu. Wykonawca nie będzie naliczał kaucji za palety.
Wytwórnia Wykonawcy powinna się mieścić nie więcej niż 10 km od bazy zakładu, ze względu na odbiór własny zaprawy i betonu i warunki technologiczne wykorzystania zaprawy cementowo-piaskowej i układania betonu. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne karty charakterystyki substancji mieszanin zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.) zamówionego przedmiotu (dotyczy cementu). Wielkość poszczególnych odbieranych partii podanego wyżej materiału uzależniona jest
od wielkości potrzeb Zamawiającego i kilka razy w skali tygodnia. Zamawiający zobowiązuje się odbierać każdorazowo przedmiot zamówienia (zaprawa cementowo-piaskowa i beton) na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Płatność za zrealizowanie dostawy odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień projektu umowy. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Wymagania ogólne: Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od faktycznie zleconych robót, ponieważ wskazane wyżej w opisie przedmiotu zamówienia ilości podane są w oparciu o czynności oszacowania,- możliwość przesunięcia ilościowego pomiędzy określonym asortymentem wyrobów betonowych, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej w formularzu ofertowym, - dopuszcza się po uzgodnieniu z Wykonawcą, w przypadkach technicznie uzasadnionych, zamawianie wyrobów innego asortymentu wg rozliczenia indywidualnego. - rozszerzenie zamówienia w okresie trwania umowy w ramach środków pieniężnych może nastąpić w przypadkach nieprzewidzianych poprzez powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane
kody CPV 44114000, 44114100, 44114200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się