Przetarg 7306617 - Dostawa aparatury medycznej do Pracowni Sekwencjonowania NGS...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7306617 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury medycznej do Pracowni Sekwencjonowania NGS
Numer referencyjny: ZP.261.1-AM.2020, Postępowanie nr 13

1. Prze
dmiotem zamówienia jest dostawa:
a) Sekwenatora Nowej Generacji NGS - Część nr 1,
b) Spektrofotometru DNA/RNA – Część nr 2,
c) Wirówki z chłodzeniem z rotorami – Część nr 3, dla Pracowni Sekwencjonowania NGS Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych dla poszczególnych Części (Załączniki nr 1 do SIWZ), będącymi integralną częścią SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach:
a) Sekwenator Nowej Generacji NGS - Część nr 1 – 1 kpl.,
b) Spektrofotometr DNA/RNA – Część nr 2 – 1 kpl.,
c) Wirówka z chłodzeniem z rotorami – Część nr 3 – 1 kpl., opisanych w Załącznikach nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sekwenator Nowej Generacji NGS.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sekwenatora Nowej Generacji NGS - Część nr 1dla Pracowni Sekwencjonowania NGS Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w ilościach: Sekwenator Nowej Generacji NGS - Część nr 1 – 1 kpl. opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Spektrofotometr DNA/RNA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrofotometru DNA/RNA – Część nr 2 dla Pracowni Sekwencjonowania NGS Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w ilościach: Spektrofotometr DNA/RNA – Część nr 2 – 1 kpl., opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Wirówka z chłodzeniem z rotorami.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wirówki z chłodzeniem z rotorami – Część nr 3 dla Pracowni Sekwencjonowania NGS Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SIWZ), będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w ilościach: Wirówka z chłodzeniem z rotorami – Część nr 3 – 1 kpl., opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023292-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W ogłoszeniu jest:
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 pkt 2 USTAWY PZP (W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO): 1. Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia: (...), c) W Części nr 1 – 3 były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej Ustawy. 2. W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie przesłać Zamawiającemu Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ (oryginał). 3. W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534), dla zaoferowanych przedmiotów zamówienia w Części nr 1, 2 i 3 potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby, Wykonawca dostarczy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej wraz z dostawą przedmiotów zamówienia. Uwaga! W przypadku braku dostarczenia Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego wraz z dostawą przedmiotów zamówienia w Częściach nr 1, 2 i 3 dokumentów wymaganych Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534) zawarta umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. Kary umowne będą zastosowane.
W ogłoszeniu powinno być:
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 pkt 2 USTAWY PZP (W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO): 1. Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia:(..., c) W Części nr 1 – 3 były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej Ustawy.(Nie dotyczy urządzeń pomocniczych, stanowiących dodatkowe niezbędne wyposażenie w Części nr 1. 2. W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie przesłać Zamawiającemu Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ (oryginał). 3. W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534), dla zaoferowanych przedmiotów zamówienia w Części nr 1 i 3 potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby, Wykonawca dostarczy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej wraz z dostawą przedmiotów zamówienia. (Nie dotyczy urządzeń pomocniczych, stanowiących dodatkowe niezbędne wyposażenie w Części nr 1).
Uwaga! W przypadku braku dostarczenia Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego wraz z dostawą przedmiotów zamówienia w Częściach nr 1 i 3 dokumentów wymaganych Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175, 447, 534), zawarta umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. Kary umowne będą zastosowane. (Nie dotyczy urządzeń pomocniczych, stanowiących dodatkowe niezbędne wyposażenie w Części nr 1).”Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-02-10, godzina: 09:00, (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-02-14, godzina: 09:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5.) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest:
1.Termin otwarcia ofert: 10.02.2020r. o godzinie 10:00. (...).
W ogłoszeniu powinno być:
1.Termin otwarcia ofert: 14.02.2020r. o godzinie 10:00. (...).
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się