Zlecenie 7754420 - Dostawa 19 kpi. ubrań specjalnych. W skład 1 kompletu...

   
Zamówienie 7754420 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-13
przedmiot zlecenia
Dostawa 19 kpi. ubrań specjalnych.
W skład 1 kompletu ubrań wchodzi:
a) ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469, składaj
ące się z kurtki i spodni;
b) kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.
Oferowane ubrania powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 25 oraz z 2013 r. poz. 19) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 982), a ponadto w Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 łipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2018 r., poz. 18).
1
Oferowane ubrania specjalne mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, bezpieczne, kompletne i gotowe do użycia, a także muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Ilości ubrań w poszczególnych rozmiarach zostaną podane przez Pełnomocnika Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Ilekroć w niniejszym zapytaniu (lub jego załącznikach) mowa jest o zgodności ubrania specjalnego z PN-EN 469 lub kurtki lekkiej z PN-EN 15614, należy przez to rozumieć również spełnianie wymagań równoważnych. Nie zwalnia to jednak Wykonawców od przedłożenia stosownych dokumentów określonych w niniejszym zapytaniu na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w niniejszym zapytaniu lub wynikających z przepisów branżowych PSP.
Szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania Opis przedmiotu zamówienia.
Warunki realizacji zamówienia określa również Projekt umowy - Załącznik nr 3.
Miejsce odbioru ubrań - w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Przewiduje się realizację przez Zamawiającego prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającej na zwiększeniu ilości ubrań specjalnych będących przedmiotem umowy zawartej w rezultacie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Realizacja zamówienia w wykonaniu prawa opcji nastąpi na warunkach jak dla zamówienia podstawowego. Wykonanie prawa opcji przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 1 roku od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres opcji wynosi 10 kpi. Parametry techniczne oraz okres gwarancji na ubrania dostarczane w ramach prawa opcji nie mogą być gorsze (krótsze) niż parametry techniczne oraz okres gwarancji dotyczące ubrań dostarczanych w ramach zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa ubrań specjalnych nabywanych w ramach prawa opcji będzie identyczna z ceną ubrań specjalnych nabytych w ramach zamówienia podstawowego, określoną w umowie z Wykonawcą. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem przesłanym do Wykonawcy. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w trakcie lub po wykonaniu zamówienia podstawowego przed upływem wskazanego wyżej terminu. Zamawiający nie jest
zobowiązany do wykorzystania całego zakresu opcji.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież ochronna i robocza, odzież
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się