Przetarg 7665151 - BUDOWA WEWNĘTRZENEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO OŚRODKA...

   
Analizuj Zamówienie 7665151 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-28
przedmiot ogłoszenia
BUDOWA WEWNĘTRZENEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO „LEŚNIK” W ORZECHOWIE ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA
GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
Numer referencyjny: SA.270.1.6.2020

Zamówienie zostaje podzielone na 2 zadania częściowe:
Zadanie częściowe nr 1: Budowa wewnętrznej sieci gazowej, budowa kotłowni gazowych oraz odcinka ciepłociągu i sieci c.w.u., budowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Leśnik w Orzechowie.
Szczegółowy zakres prac wskazany został w projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym, tj. w dokumentach stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ oraz w STWIORB stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Zadanie częściowe nr 2: „Budowa przyłącza gazu ziemnego do budynku mieszkalnego w m. Zapadłe 4A”.
Szczegółowy zakres prac wskazany został w projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym, tj. w dokumentach stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ oraz w STWIORB stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

Wszystkie prace dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, STWIORB, przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do SIWZ, a także zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej oraz normami. Podstawą wyceny jest projekt budowlany oraz STWIORB. Przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy do sporządzenia wyceny. J eżeli zachodzi kolizja pomiędzy określonym wykonaniem lub użyciem materiałów do wykonania umowy, pomiędzy projektem budowlanym, STWIORB, przedmiarem robót, zawsze należy wykonywać prace o wyższym standardzie lub użyć materiałów wyższej jakości. W przypadku wątpliwości, Wykonawca obowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego celem dokładnego sprecyzowania danej pracy lub użytego materiału.
We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych . Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie „produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: prace rozbiórkowe, ziemne, instalacyjne, oraz prace związane z obsługą maszyn budowlanych, z uwagi na to iż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa wewnętrznej sieci gazowej, budowa kotłowni gazowych oraz odcinka ciepłociągu i sieci c.w.u., budowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Leśnik w Orzechowie.
Budowa wewnętrznej sieci gazowej, budowa kotłowni gazowych oraz odcinka ciepłociągu i sieci c.w.u., budowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Leśnik w Orzechowie. Szczegółowy zakres prac wskazany został w projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym, tj. w dokumentach stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ oraz w STWIORB stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa przyłącza gazu ziemnego do budynku mieszkalnego w m. Zapadłe 4A
Budowa przyłącza gazu ziemnego do budynku mieszkalnego w m. Zapadłe 4A Szczegółowy zakres prac wskazany został w projekcie budowlanym oraz w projekcie wykonawczym, tj. w dokumentach stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ oraz w STWIORB stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje gazowe, sieci gazowe
kody CPV 45000000, 45231221, 45333000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się