Przetarg 7061740 - Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7061740
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-03
przedmiot ogłoszenia
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
Numer referencyjny: WZP.271.29.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budow
a nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z rampą wyładowczą, wagą najazdową lub przejazdową oraz pomieszczenia magazynowo-warsztatowego wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Wieliczka. Będzie on zlokalizowany przy ul. Jedynaka 30, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego PSZOK-a. Lokalizacja obejmuje części działek 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27, których właścicielem jest Gmina Wieliczka.
1.1) W ramach opracowań przedprojektowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać m.in.:
a) aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową obejmującą teren części działek nr.: 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27 wraz z aktualnym uzbrojeniem terenu, w tym w szczególności: sieć wod. kan, sieć elektroenergetyczną sporządzoną w oparciu ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. z 2018 r.poz.1474 z poźn.zm.)
b) badania geotechniczne terenu,
c) uzgodnienia dotyczące poboru wody i odprowadzenia ścieków,
d) uzgodnienia dotyczące wjazdu / wyjazdu z PSZOK od ulicy Jedynaka J.,
e) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
1.2) W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:
a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. :Dz.U. z 2018 poz. 1935 z późn. zm.);
b) uzgodnienia i akceptacji kompletnej dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,
c) opracowania kompletnej dokumentacji wykonawczej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
d) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
e) opracowania planu BIOZ w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
f) opracowanie przedmiaru robót w wersji papierowej w 1 egz., w wersji elektronicznej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1129);
g) opracowania instrukcji funkcjonowania obiektu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;
h) opracowanie instrukcji p. poż;
i) opracowania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i technicznej.
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.
1.3) Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:
a) uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie, teren pod kontenery, demontaż istniejącej wiaty magazynowej,
b) montaż i budowę rampy najazdowej. Rampa najazdowa wykonana:
- z prefabrykowanych elementów systemowo ze sobą połączonych, osadzanych na gruncie lub
- w technologii monolitycznej tj. wykonanie szalunków na miejscu budowy, zabetonowanie, bez możliwości transportu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania jednego wjazdu i zjazdu na rampę pod warunkiem, że będzie on miał szerokość min 4 m.
Zamawiający rezygnuje z wykonania układu grzewczego zamontowanego w najazdach prowadzących na rampę a wskazanych w PFU.
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca, dążąc do optymalnego wykorzystania terenu przewidzianego pod inwestycję, zaproponował zoptymalizowaną w stosunku do wersji poglądowej koncepcję rampy, zachowując wszystkie szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe,o których mowa w rozdziale 1.4 PFU (uwzględniając zmiany w PFU wyszczególnione w punkcie 3 nin. SIWZ), a w szczególności zestawienie strumieni odpadów w PSZOK wraz z miejscami i sposobem ich gromadzenia, jak wymagane w tabeli nr 1 oraz parametry techniczno – funkcjonalne rampy PSZOK, jak wymagane w tabeli 2.
- umiejscowienie kontenerów, pojemników, worków, zbiornika,
- trasy przejazdowe,
- instalację legalizowanej wagi najazdowej lub przejazdowej,
- zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe o pow. min. 30 m2 wyposażone w elektronarzędzia zgodnie z PFU. Wyposażenie warsztatu będzie obejmowało: elektronarzędzia warsztatowe (wiertarka, wkrętarka, szlifierka, piła, lutownica), maszynę do szycia ciężkiego, regały warsztatowe, regały magazynowe, stół warsztatowy z imadłem, oświetlenie i wentylację warsztatową (odciąg miejscowy).
Zamawiający odstępuje od zapisu w PFU w punkcie 1.4 gdzie podano minimalne wymiary pomieszczenia parkingowego pod rampą, z których wynika minimalna powierzchnia wynosząca 17,5 m2, w związku z czym Zamawiający rezygnuje z budowy pomieszczenia parkingowego pod rampą.
- organizacja robót budowlanych w sposób niekolidujący z działalnością ZGK w Wieliczce Sp. z o.o oraz wykonawcą zadania pn. Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach przeniesienia Praw Autorskich, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
1) utrwalania,
2) zwielokrotnienia określoną techniką,
3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamięci komputera,
5) najmu,
6) dzierżawy,
7) zastosowania do wielu budów.
Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego.
1.4) Zamówienie zostało szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że zmianie w PFU ulegają zapisy pkt. 1.4
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE w następującym zakresie:
W ramach zadania przewiduje się PSZOK z rampą wyładowczą wykonaną:
- z prefabrykowanych elementów systemowo ze sobą połączonych, osadzanych na gruncie lub
- w technologii monolitycznej tj. wykonanie szalunków na miejscu budowy, zabetonowanie, bez możliwości transportu.
Tego rodzaju punkt stanowi obiekt stacjonarny, wydzielony w przestrzeni otoczenia, którego podstawą jest utwardzony plac, na którym lokalizowane są pojemniki, w tym kontenery do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Część kontenerów przewidziana do zapełniania przez wrzut „od góry” ustawiona jest przy rampie wyładowczej. Rampa wyładowcza przewidziana jest do ruchu samochodów osobowych i dostawczych w celu ułatwienia umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów w kontenerach.
Funkcjonalność powierzchni magazynowej oraz zachowanie odpowiednich parametrów użytkowych pod powierzchnią rampy, m.in. ciągów komunikacyjnych, wymaga wykorzystania elementów o konstrukcji zapewniającej:
- nośność dostosowaną do ruchu pojazdów dostarczających odpady – min.3,5 t;
- niezbędną dla prawidłowej eksploatacji i zgodną z przepisami przestrzeń magazynową i ciągi komunikacyjne o wysokości wewnętrznej min. 2,3 m.
- Szerokość przejść wewnątrz nie mniejsza niż 1,5 m.
- Realizację pod rampą funkcji: magazynowych, warsztatowych.
Wszędzie tam gdzie w treści dokumentu widnieje zapis o prefabrykowanych elementach, wprowadza się również możliwość zastosowania technologii monolitycznej.
W pkt. 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po fragmencie „Miejsca magazynowania odpadów, w tym rampa najazdowa powinny być odpowiednio oznakowane, podobnie jak poszczególne obiekty znajdujące się na terenie PSZOK tablicami o wymiarach ok. 0,6 m x 1 m z nazwą i kodem odpadu.” dopisuje się „Oznaczenie pojemników i kontenerów ogólnie przyjętym, znanym mieszkańcom nazwami frakcji odpadów. Proponuje się oznaczenie pojemników i kontenerów dodatkowo w następujący sposób:
Papier i tektura,
Tworzywa sztuczne, Metale, Opakowania wielomateriałowe,
Zmieszane odpady opakowanie,
Opakowania ze szkła,
Szkło nie opakowaniowe,
Odzież i tekstylia,
Świetlówki,
Zużyte baterie,
Akumulatory,
Przeterminowane leki,
Oleje odpadowe,
Zużyte tonery z drukarek domowych,
Inne odpady niebezpieczne (np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne: opakowania po farbach, lakierach, aerozolach),
Odpady wielkogabarytowe,
Odpady remontowe z gospodarstw domowych,
Gruz budowlany,
Inne odpady budowlane i poremontowe (w tym zmieszane odpady budowlane),
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
Odpady ulegające biodegradacji,
Żużle i popioły.
Nazwy odpadów zamieszczone mają być na tablicach zamontowanych do barierek ochronnych zamontowanych na rampie najazdowej. Wielkość tablic jak również sposób zamocowania uzależniona będzie od wielkości i rodzaju zaprojektowanych barierek. Tablice mają mieć barwy odpowiadające kolorom worków/ pojemników  służących do segregacji odpadów. Szczegóły dotyczące odpowiedniej kolorystyki zapisane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. Poz.19).
Wszędzie tam gdzie w treści dokumentu PFU widnieje zapis:
- O zamontowaniu nowego ogrodzeniu terenu PSZOKa - Zamawiający rezygnuje
z konieczności zamontowania nowego ogrodzenia terenu PSZOKa.
- O zaprojektowaniu i wykonaniu pasa zieleni - Zamawiający rezygnuje z zaprojektowania
i wykonania pasa zieleni.
- O utworzeniu miejsca parkingowego pod rampą - Zamawiający rezygnuje
z utworzenia miejsca parkingowego pod rampą.
1.5) Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne;
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia;
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1a uPzp Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, którego opis znajduje się w pkt 23 nin. SIWZ.
2.1) Zamawiający zastrzega, że oferta składana przez Wykonawcę w nin. postępowaniu musi obejmować tylko zakres podstawowy, t.j. zakres, o którym mowa w pkt 3.1. nin. SIWZ oraz w PFU stanowiącym załącznik do SIWZ.
2.2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na zakres nie przekraczający zakresu opisanego w punkcie 23 SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp t.j. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. rozbudowy PSZOK. Przewidziane zamówienie, o którym mowa w pkt 67 ust. 1 pkt 6 uPzp nie stanowi przyrzeczenia udzielenia tego zamówienia Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, a decyzja o nieudzieleniu zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, nie może stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
2.3) Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach, które zostaną wynegocjowane w ramach zamówienia z wolnej ręki przeprowadzonym zgodnie z art. 66 – 68 uPzp, t.j. po negocjacjach z jednym Wykonawcą, wybranym w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena brutto oraz długość gwarancji i rękojmi.
2.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia o którym mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, jeżeli w trakcie negocjacji Wykonawca postawi Zamawiającemu warunki wykonania zamówienia, które Zamawiający uzna za niekorzystne dla Zamawiającego.
3. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych w SIWZ lub PFU dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w SIWZ lub PFU konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w w/w dokumentach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w w/w dokumentach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane.
5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to:
5.1) Polskie Normy przenoszących normy europejskie,
5.2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie,
5.3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
5.4) normy międzynarodowe,
5.5) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
5.6) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne,
5.7) Polskie Normy,
5.8) polskie aprobaty techniczne,
5.9) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
5.10) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (na wszystkie wykonane roboty budowlane, wagę najazdową lub przejazdową oraz usługi), licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (na wszystkie wykonane roboty budowlane, na wagę najazdową lub przejazdową oraz usługi) jako kryterium oceny ofert będzie podlegać ocenie zgodnie z gwarancją i rękojmią zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie na wykonany przedmiot zamówienia (zgodnie z pkt 17 SIWZ).
7. Gwarancja i rękojmia opisana w punkcie 3.6. (wyżej) nie dotyczy wyposażenia punktu napraw, kontenerów, pojemników, zbiornika, wagi przenośnej, na które Zamawiający wymaga od Wykonawcy 2 letniej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego obiektu i ten okres gwarancji i rękojmi nie jest kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 17 SIWZ.
8. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
8.1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
8.2) Wszelkie zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
8.3) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
8.4) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny być przez Wykonawcę czytelnie oznakowane.
8.5) W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich powinny być wykonane roboty budowlane.
8.6) Wszelkie wymagania dotyczące realizacji robót zostały określone w PFU.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podejmowane w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zamawiający podkreśla, że w/w obowiązek w szczególności dotyczy wykonywania czynności w zakresie:
- robót przygotowawczych i rozbiórkowych, porządkowych
- robót ziemnych - wykop, zasyp, wymiana gruntu, zagęszczenie gruntu,
- wykonania elementów nawierzchni drogowej,
- robót montażowych na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanalizacja, kable energetyczne)
- robót betonowych i żelbetowych,
Osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego powinny być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez cały okres, w którym będą wykonywać wskazane wyżej czynności.
Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, geodety, geologa, osób samozatrudnionych, itp.
9.1) Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują czynności opisane wyżej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności będą wykonywać/wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
9.2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez zwrócenie się np. do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub też poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia dokumentów lub oświadczeń jak w pkt 3.9.3).
9.3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
lub(i)
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”;
lub(i)
- dokumentów np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek);
lub(i)
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o RODO;
10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, oświadczeń, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9. czynności.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219429-N-2019 z dnia: 2019-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219625-N-2019 z dnia: 2019-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszeniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszeniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540225986-N-2019 z dnia: 2019-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-25, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540230346-N-2019 z dnia: 2019-10-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 06.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235215-N-2019 z dnia: 2019-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 06.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 12.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540239030-N-2019 z dnia: 2019-11-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 12.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540248948-N-2019 z dnia: 2019-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540250417-N-2019 z dnia: 2019-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 05.12.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540261992-N-2019 z dnia: 2019-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 05.12.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.12.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540275544-N-2019 z dnia: 2019-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.12.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 09.01.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000553-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 09.01.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 17.01.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540006898-N-2020 z dnia: 2020-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 17.01.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.01.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540015452-N-2020 z dnia: 2020-01-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.01.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540025519-N-2020 z dnia: 2020-02-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.02.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie, Ekologia, środowisko
podbranża obiekty inne, projekt budowlany, ochrona środowiska
kody CPV 45000000, 45100000, 45222000, 45233220, 45310000, 45311000, 45312100, 45314300, 45315600, 45316110, 45330000, 45331000, 71222000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się