Przetarg 7061740 - Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7061740 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-03
przedmiot ogłoszenia
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka
Numer referencyjny: WZP.271.29.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budow
a nowego, kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z rampą wyładowczą, wagą najazdową lub przejazdową oraz pomieszczenia magazynowo-warsztatowego wraz z wyposażeniem, z którego będą korzystać mieszkańcy Gminy Wieliczka. Będzie on zlokalizowany przy ul. Jedynaka 30, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego PSZOK-a. Lokalizacja obejmuje części działek 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27, których właścicielem jest Gmina Wieliczka.
1.1) W ramach opracowań przedprojektowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać m.in.:
a) aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową obejmującą teren części działek nr.: 261/21, 261/22, 261/23, 261/24, 261/25, 261/26, 261/27 wraz z aktualnym uzbrojeniem terenu, w tym w szczególności: sieć wod. kan, sieć elektroenergetyczną sporządzoną w oparciu ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. z 2018 r.poz.1474 z poźn.zm.)
b) badania geotechniczne terenu,
c) uzgodnienia dotyczące poboru wody i odprowadzenia ścieków,
d) uzgodnienia dotyczące wjazdu / wyjazdu z PSZOK od ulicy Jedynaka J.,
e) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
1.2) W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:
a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. :Dz.U. z 2018 poz. 1935 z późn. zm.);
b) uzgodnienia i akceptacji kompletnej dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę,
c) opracowania kompletnej dokumentacji wykonawczej w branżach: architektonicznej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
d) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
e) opracowania planu BIOZ w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
f) opracowanie przedmiaru robót w wersji papierowej w 1 egz., w wersji elektronicznej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1129);
g) opracowania instrukcji funkcjonowania obiektu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;
h) opracowanie instrukcji p. poż;
i) opracowania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i technicznej.
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.
1.3) Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi:
a) uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu pod rampę najazdową i pozostałe nawierzchnie, teren pod kontenery, demontaż istniejącej wiaty magazynowej,
b) montaż i budowę rampy najazdowej. Rampa najazdowa wykonana:
- z prefabrykowanych elementów systemowo ze sobą połączonych, osadzanych na gruncie lub
- w technologii monolitycznej tj. wykonanie szalunków na miejscu budowy, zabetonowanie, bez możliwości transportu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania jednego wjazdu i zjazdu na rampę pod warunkiem, że będzie on miał szerokość min 4 m.
Zamawiający rezygnuje z wykonania układu grzewczego zamontowanego w najazdach prowadzących na rampę a wskazanych w PFU.
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca, dążąc do optymalnego wykorzystania terenu przewidzianego pod inwestycję, zaproponował zoptymalizowaną w stosunku do wersji poglądowej koncepcję rampy, zachowując wszystkie szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe,o których mowa w rozdziale 1.4 PFU (uwzględniając zmiany w PFU wyszczególnione w punkcie 3 nin. SIWZ), a w szczególności zestawienie strumieni odpadów w PSZOK wraz z miejscami i sposobem ich gromadzenia, jak wymagane w tabeli nr 1 oraz parametry techniczno – funkcjonalne rampy PSZOK, jak wymagane w tabeli 2.
- umiejscowienie kontenerów, pojemników, worków, zbiornika,
- trasy przejazdowe,
- instalację legalizowanej wagi najazdowej lub przejazdowej,
- zagospodarowanie powierzchni pod rampą z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe o pow. min. 30 m2 wyposażone w elektronarzędzia zgodnie z PFU. Wyposażenie warsztatu będzie obejmowało: elektronarzędzia warsztatowe (wiertarka, wkrętarka, szlifierka, piła, lutownica), maszynę do szycia ciężkiego, regały warsztatowe, regały magazynowe, stół warsztatowy z imadłem, oświetlenie i wentylację warsztatową (odciąg miejscowy).
Zamawiający odstępuje od zapisu w PFU w punkcie 1.4 gdzie podano minimalne wymiary pomieszczenia parkingowego pod rampą, z których wynika minimalna powierzchnia wynosząca 17,5 m2, w związku z czym Zamawiający rezygnuje z budowy pomieszczenia parkingowego pod rampą.
- organizacja robót budowlanych w sposób niekolidujący z działalnością ZGK w Wieliczce Sp. z o.o oraz wykonawcą zadania pn. Budowa zaplecza technicznego na potrzeby taboru autobusowego.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach przeniesienia Praw Autorskich, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
1) utrwalania,
2) zwielokrotnienia określoną techniką,
3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamięci komputera,
5) najmu,
6) dzierżawy,
7) zastosowania do wielu budów.
Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego.
1.4) Zamówienie zostało szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że zmianie w PFU ulegają zapisy pkt. 1.4
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE w następującym zakresie:
W ramach zadania przewiduje się PSZOK z rampą wyładowczą wykonaną:
- z prefabrykowanych elementów systemowo ze sobą połączonych, osadzanych na gruncie lub
- w technologii monolitycznej tj. wykonanie szalunków na miejscu budowy, zabetonowanie, bez możliwości transportu.
Tego rodzaju punkt stanowi obiekt stacjonarny, wydzielony w przestrzeni otoczenia, którego podstawą jest utwardzony plac, na którym lokalizowane są pojemniki, w tym kontenery do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. Część kontenerów przewidziana do zapełniania przez wrzut „od góry” ustawiona jest przy rampie wyładowczej. Rampa wyładowcza przewidziana jest do ruchu samochodów osobowych i dostawczych w celu ułatwienia umieszczania poszczególnych rodzajów odpadów w kontenerach.
Funkcjonalność powierzchni magazynowej oraz zachowanie odpowiednich parametrów użytkowych pod powierzchnią rampy, m.in. ciągów komunikacyjnych, wymaga wykorzystania elementów o konstrukcji zapewniającej:
- nośność dostosowaną do ruchu pojazdów dostarczających odpady – min.3,5 t;
- niezbędną dla prawidłowej eksploatacji i zgodną z przepisami przestrzeń magazynową i ciągi komunikacyjne o wysokości wewnętrznej min. 2,3 m.
- Szerokość przejść wewnątrz nie mniejsza niż 1,5 m.
- Realizację pod rampą funkcji: magazynowych, warsztatowych.
Wszędzie tam gdzie w treści dokumentu widnieje zapis o prefabrykowanych elementach, wprowadza się również możliwość zastosowania technologii monolitycznej.
W pkt. 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po fragmencie „Miejsca magazynowania odpadów, w tym rampa najazdowa powinny być odpowiednio oznakowane, podobnie jak poszczególne obiekty znajdujące się na terenie PSZOK tablicami o wymiarach ok. 0,6 m x 1 m z nazwą i kodem odpadu.” dopisuje się „Oznaczenie pojemników i kontenerów ogólnie przyjętym, znanym mieszkańcom nazwami frakcji odpadów. Proponuje się oznaczenie pojemników i kontenerów dodatkowo w następujący sposób:
Papier i tektura,
Tworzywa sztuczne, Metale, Opakowania wielomateriałowe,
Zmieszane odpady opakowanie,
Opakowania ze szkła,
Szkło nie opakowaniowe,
Odzież i tekstylia,
Świetlówki,
Zużyte baterie,
Akumulatory,
Przeterminowane leki,
Oleje odpadowe,
Zużyte tonery z drukarek domowych,
Inne odpady niebezpieczne (np. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne: opakowania po farbach, lakierach, aerozolach),
Odpady wielkogabarytowe,
Odpady remontowe z gospodarstw domowych,
Gruz budowlany,
Inne odpady budowlane i poremontowe (w tym zmieszane odpady budowlane),
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
Odpady ulegające biodegradacji,
Żużle i popioły.
Nazwy odpadów zamieszczone mają być na tablicach zamontowanych do barierek ochronnych zamontowanych na rampie najazdowej. Wielkość tablic jak również sposób zamocowania uzależniona będzie od wielkości i rodzaju zaprojektowanych barierek. Tablice mają mieć barwy odpowiadające kolorom worków/ pojemników  służących do segregacji odpadów. Szczegóły dotyczące odpowiedniej kolorystyki zapisane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. Poz.19).
Wszędzie tam gdzie w treści dokumentu PFU widnieje zapis:
- O zamontowaniu nowego ogrodzeniu terenu PSZOKa - Zamawiający rezygnuje
z konieczności zamontowania nowego ogrodzenia terenu PSZOKa.
- O zaprojektowaniu i wykonaniu pasa zieleni - Zamawiający rezygnuje z zaprojektowania
i wykonania pasa zieleni.
- O utworzeniu miejsca parkingowego pod rampą - Zamawiający rezygnuje
z utworzenia miejsca parkingowego pod rampą.
1.5) Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne;
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia;
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1a uPzp Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, którego opis znajduje się w pkt 23 nin. SIWZ.
2.1) Zamawiający zastrzega, że oferta składana przez Wykonawcę w nin. postępowaniu musi obejmować tylko zakres podstawowy, t.j. zakres, o którym mowa w pkt 3.1. nin. SIWZ oraz w PFU stanowiącym załącznik do SIWZ.
2.2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na zakres nie przekraczający zakresu opisanego w punkcie 23 SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp t.j. w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. rozbudowy PSZOK. Przewidziane zamówienie, o którym mowa w pkt 67 ust. 1 pkt 6 uPzp nie stanowi przyrzeczenia udzielenia tego zamówienia Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, a decyzja o nieudzieleniu zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, nie może stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
2.3) Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach, które zostaną wynegocjowane w ramach zamówienia z wolnej ręki przeprowadzonym zgodnie z art. 66 – 68 uPzp, t.j. po negocjacjach z jednym Wykonawcą, wybranym w przedmiotowym postępowaniu. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena brutto oraz długość gwarancji i rękojmi.
2.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia o którym mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, jeżeli w trakcie negocjacji Wykonawca postawi Zamawiającemu warunki wykonania zamówienia, które Zamawiający uzna za niekorzystne dla Zamawiającego.
3. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych w SIWZ lub PFU dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w SIWZ lub PFU konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w w/w dokumentach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w w/w dokumentach, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane.
5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to:
5.1) Polskie Normy przenoszących normy europejskie,
5.2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie,
5.3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
5.4) normy międzynarodowe,
5.5) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
5.6) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne,
5.7) Polskie Normy,
5.8) polskie aprobaty techniczne,
5.9) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
5.10) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (na wszystkie wykonane roboty budowlane, wagę najazdową lub przejazdową oraz usługi), licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (na wszystkie wykonane roboty budowlane, na wagę najazdową lub przejazdową oraz usługi) jako kryterium oceny ofert będzie podlegać ocenie zgodnie z gwarancją i rękojmią zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie na wykonany przedmiot zamówienia (zgodnie z pkt 17 SIWZ).
7. Gwarancja i rękojmia opisana w punkcie 3.6. (wyżej) nie dotyczy wyposażenia punktu napraw, kontenerów, pojemników, zbiornika, wagi przenośnej, na które Zamawiający wymaga od Wykonawcy 2 letniej gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru końcowego obiektu i ten okres gwarancji i rękojmi nie jest kryterium oceny ofert opisanym w punkcie 17 SIWZ.
8. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.
8.1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów aktualne dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz ppoż. i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
8.2) Wszelkie zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
8.3) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
8.4) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wszelkie urządzenia i prace powodujące zagrożenia w trakcie budowy powinny być przez Wykonawcę czytelnie oznakowane.
8.5) W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich powinny być wykonane roboty budowlane.
8.6) Wszelkie wymagania dotyczące realizacji robót zostały określone w PFU.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podejmowane w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zamawiający podkreśla, że w/w obowiązek w szczególności dotyczy wykonywania czynności w zakresie:
- robót przygotowawczych i rozbiórkowych, porządkowych
- robót ziemnych - wykop, zasyp, wymiana gruntu, zagęszczenie gruntu,
- wykonania elementów nawierzchni drogowej,
- robót montażowych na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanalizacja, kable energetyczne)
- robót betonowych i żelbetowych,
Osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego powinny być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez cały okres, w którym będą wykonywać wskazane wyżej czynności.
Obowiązek ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczególności: projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, geodety, geologa, osób samozatrudnionych, itp.
9.1) Zamawiający wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedłożył Zamawiającemu najpóźniej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz na każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują czynności opisane wyżej, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane przez zamawiającego czynności będą wykonywać/wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, wskazanie rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i wymiaru etatu każdej osoby wymienionej w oświadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
9.2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę nałożonych na niego obowiązków w czasie realizacji zamówienia poprzez zwrócenie się np. do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub też poprzez żądanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia dokumentów lub oświadczeń jak w pkt 3.9.3).
9.3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
lub(i)
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”;
lub(i)
- dokumentów np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek);
lub(i)
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o RODO;
10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, oświadczeń, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9. czynności.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219429-N-2019 z dnia: 2019-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 18.10.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219625-N-2019 z dnia: 2019-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszeniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w nin. ogłoszeniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540225986-N-2019 z dnia: 2019-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-25, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540230346-N-2019 z dnia: 2019-10-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.10.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 06.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235215-N-2019 z dnia: 2019-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 06.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 12.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-06, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540239030-N-2019 z dnia: 2019-11-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 12.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540248948-N-2019 z dnia: 2019-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.11.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540250417-N-2019 z dnia: 2019-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.11.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 05.12.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540261992-N-2019 z dnia: 2019-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 05.12.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.12.2019 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540275544-N-2019 z dnia: 2019-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.12.2019 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 09.01.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000553-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 09.01.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 17.01.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540006898-N-2020 z dnia: 2020-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 17.01.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.01.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-17, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540015452-N-2020 z dnia: 2020-01-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 30.01.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540025519-N-2020 z dnia: 2020-02-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.02.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540034354-N-2020 z dnia: 2020-02-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 28.02.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31.03.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-31, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540042500-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Data zakończenia 2020-07-31
W ogłoszeniu powinno być:
Data zakończenia 2021-04-30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia Planowany termin wykonania zamówienia: 1. planowany termin rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy 2. planowany termin zakończenia realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę: 31.07.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia Planowany termin wykonania zamówienia: 1. planowany termin rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy 2. planowany termin zakończenia realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę: 30.04.2021 r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31.03.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 01.04.2020 r. do godz. 09:50.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Warunki zmian zawartej umowy 1. Do zmian zawartej umowy zastosowanie mają przepisy art. 144 uPzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z nin. SIWZ oraz umową (art. 144 ust. 1 uPzp): 2.1) zmiany ogólne: 2.1.1) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy – w przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby które spełniają określone warunki w SIWZ; 2.1.2) zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego; 2.2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 2.3) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 2.3.1) przekazanie terenu budowy, 2.3.2) przekazanie dokumentów budowy, 2.4) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na: 2.4.1) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2.4.2) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 2.4.3) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 2.4.4) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg, 2.4.5) roboty zamienne niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym, 2.4.6) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę, 2.4.7) zmianę warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, 2.4.8) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 2.4.9) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej; 2.4.10) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 2.5) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi; 2.6) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne; 2.7) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych. 2.8) zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy. 3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 3.1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji wymagać będzie więcej czasu niż 2 tygodnie, 3.2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót montażowych jak: długotrwałe intensywne opady deszczu (powyżej 5 dni), które uniemożliwiają prowadzenie robót, 3.3) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 1 tydzień spowodowanych wykryciem: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, 3.4) wstrzymania robót montażowych przez organy administracji publicznej, 3.5) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych; 3.6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron 3.7) wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); 3.8) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie. 3.9) inne niezależne od wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 4. Dopuszcza się za zgodą przedstawiciela Zamawiającego zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji albo wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót. 5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości i zakresu robót w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 20.4. 6. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 6.1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej dokonania; 6.2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej dokonania; 6.3) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.; 7. w rezultacie dokonania czynności opisanych w 20.6. może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 8. W rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi zmiany Umowy: 8.1) Zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie 8.2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp. 9. Aktualizacja harmonogramów i innych dokumentów o których mowa w umowie z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi Umowa.
W ogłoszeniu powinno być:
Warunki zmian zawartej umowy 1. Do zmian zawartej umowy zastosowanie mają przepisy art. 144 uPzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z nin. SIWZ oraz umową (art. 144 ust. 1 uPzp): 2.1) zmiany ogólne: 2.1.1) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy – w przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby które spełniają określone warunki w SIWZ; 2.1.2) zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego; 2.2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 2.3) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 2.3.1) przekazanie terenu budowy, 2.3.2) przekazanie dokumentów budowy, 2.4) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na: 2.4.1) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2.4.2) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 2.4.3) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp. 2.4.4) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg, 2.4.5) roboty zamienne niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym, 2.4.6) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę, 2.4.7) zmianę warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowym, 2.4.8) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 2.4.9) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej; 2.4.10) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 2.5) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi; 2.6) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne; 2.7) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
2.8)Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
2.8.1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy;
2.8.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.8.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
2.8.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 3.1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji wymagać będzie więcej czasu niż 2 tygodnie, 3.2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót montażowych jak: długotrwałe intensywne opady deszczu (powyżej 5 dni), które uniemożliwiają prowadzenie robót, 3.3) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 1 tydzień spowodowanych wykryciem: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, 3.4) wstrzymania robót montażowych przez organy administracji publicznej, 3.5) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych; 3.6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na świadczenia Stron 3.7) wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); 3.8) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie. 3.9) inne niezależne od wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 4. Dopuszcza się za zgodą przedstawiciela Zamawiającego zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji albo wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót. 5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości i zakresu robót w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 20.4. 6. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 6.1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej dokonania; 6.2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej dokonania; 6.3) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.; 7. w rezultacie dokonania czynności opisanych w 20.6. może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 8. W rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi zmiany Umowy: 8.1) Zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie 8.2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp. 9. Aktualizacja harmonogramów i innych dokumentów o których mowa w umowie z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi Umowa.
10. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian przewidzianych w punkcie 2.8.2) - 2.8.4) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu m.in. szczegółowe kalkulacje kosztów pracy z oferty oraz koszty pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. W rezultacie dokonania czynności opisanych wyżej może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-31, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Do projektowanej inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie nowych przyłączy elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestorów sieci. Wszelkie koszty związane z projektem i przyłączem elektroenergetycznym ponosi Wykonawca.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540054967-N-2020 z dnia: 2020-03-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 - Sekretariat Burmistrza
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być:
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres https://miniportal.uzp.gov.pl/
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Dopuszczalne jest składanie ofert w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 - dziennik podawczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 01.04.2020 r. do godz. 09:50.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 03.04.2020 r. do godz. 09:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-01, godzina: 09:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-03, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540058379-N-2020 z dnia: 2020-04-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Dopuszczalne jest składanie ofert w formie pisemnej Adres: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 - dziennik podawczy Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Tak Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
W ogłoszeniu powinno być:
KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Dopuszczalne jest składanie ofert w formie pisemnej Adres: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Tak Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 03.04.2020 r. do godz. 09:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 08.04.2020 r. do godz. 09:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-03, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-08, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie, Ekologia, środowisko
podbranża obiekty inne, projekt budowlany, ochrona środowiska
kody CPV 45000000, 45100000, 45222000, 45233220, 45310000, 45311000, 45312100, 45314300, 45315600, 45316110, 45330000, 45331000, 71222000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się