Przetarg 8902275 - Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych...

   
Analizuj Zamówienie 8902275 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo, wraz z budową sieci wodoc
iągowej i kanalizacji sanitarnej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn:Zadanie I : budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo.Zadanie II : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław.2.Zakres robót obejmuje m. in.:Zadanie I:• budowę drogi głównej o długości całkowitej 1.253,92 km, szerokości 7,0m z poszerzeniami na łukach poziomych o nawierzchni bitumicznej, z odwodnieniem do dwustronnych rowów drogowych.• budowę zjazdu z drogi powiatowej.• budowę kanalizacji deszczowej,• budowę i przebudowę rowów melioracyjnych,• przebudowę infrastruktury teletechnicznej, • budowa kanalizacji technologicznej,• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,• przywrócenie terenu sąsiedniego do stanu pierwotnego,• dwustronna tablica informacyjna Zadanie II• sieć wodociągowa: rury PE SDR 17 PN DN 160 – 1.369,1 m : rury PE SDR 17 PN DN 125 – 4,5 m; rury PE SDR 17 PN DN 110 – 185,4 m;; hydranty naziemne11 kpl., hydrant podziemny 1 kpl.; • Kanalizację sanitarną: rury PCV Dn 200 – 1.403,2 m; studnie betonowe DN 1200 – 30 kpl.; studnia betonowa DN 1000mm – 1 kpl.;studnia osadnikowa DMn 1200mm – 1 kpl.• Rurociąg tłoczny PE SDR 17 DN 110 – 843,5 m, • Przepompownie ścieków z polimerobetonu DN 1500 z wyposażeniem, zasilaniem energetycznym, systemem monitoringu, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu – 1 kpl.,• droga dojazdowa do przepompowni ścieków3. dwustronna tablica informacyjna Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a pomocniczo również przedmiaru robót.

ZP.271.9.2022.AS


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00174443/01 z dnia: 2022-05-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
11
Po zmianie:
12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-02 10:50
Po zmianie:
2022-06-09 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-02 11:00
Po zmianie:
2022-06-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-01
Po zmianie:
2022-07-08UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00195696/01 z dnia: 2022-06-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00017861/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00017861/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć razem z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu podpisu kwalifikowanego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, to:
1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 3 do SWZ;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania;
4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego do SWZ załącznik nr 4).
uwaga! w/w dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) wykaz rozwiązań równoważnych;
8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu lub informacji o których mowa w rozdziale XI ust. 4 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
Po zmianie:
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć razem z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu podpisu kwalifikowanego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, to:
1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 3 do SWZ;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania;
4) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg wzoru stanowiącego do SWZ załącznik nr 4).
uwaga! w/w dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) wykaz rozwiązań równoważnych;
8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu lub informacji o których mowa w rozdziale XI ust. 4 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
Zadanie I : budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kołbaskowo jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zadanie II : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w obrębie Barnisław dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-09 10:50
Po zmianie:
2022-06-21 10:50
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-09 11:00
Po zmianie:
2022-06-21 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-08
Po zmianie:
2022-07-20
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45112100, 45231300, 45233220
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9022220 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA Budowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu" Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegaj...
9021497 2022-07-20
godz. 12:00
URZĄD GMINY RAKSZAWA Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska Zakres zamówienia obejmuje budowę obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska:1) roboty rozbiórkowe;2) urządzenia placu za...
9019452 2022-07-20
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SŁOWIANIN Zagospodarowanie terenu ul. Grunwaldzka 98-99 w Świnoujściu
9021125 2022-07-21
godz. 11:00
URZĄD GMINY MOGILNO Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje dla części pierwszej: Budowa dro...
9022069 2022-07-21
godz. 12:00
URZĄD GMINY I MIASTA ŚWINOUJŚCIE Przebudowa dróg gminnych w Świnoujściu: Część I: Rozbudowa ul. Rybaki, Część II: Przebudowa ul. Wyspiańskiego Część 1: Rozbudowa ulicy Rybaki w Świnoujściu: Kompleksowa przeb...
9020802 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY TERESZPOL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce o nr ewid. 1712 w obrębie grun...
9017703 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY POLKOWICE Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach Przedmiotem zamówienia jest:a) budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z: instalacjami wewnętrzn...
9021532 2022-08-08
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ...
9024737 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Radomskiej i ul. Szkolnej w Starachowicach – część 1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowej w Starachowicach – cz...
9010020 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Położenie 1300m2 kostki brukowej - chodnik Zlecę położenie kostki brukowej w miejscowości Tworków. Robota na umowę, z pewnym płatnikiem. Chodnik na odcinku ok 600mb na szerkość 2...