Przetarg 7382125 - Budowa kortu tenisowego z zadaszeniem halą łukową przy...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382125 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Budowa kortu tenisowego z zadaszeniem halą łukową przy Szkole Podstawowej w Gaci
Numer referencyjny: RGO.271.3.2020.JS

Wyma
gania dotyczące zakresu prac:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty umożliwiające i mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kortu tenisowego z zadaszeniem halą łukową przy Szkole Podstawowej w Gaci”. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr ewid. 1389 położonej w miejscowości Gać, gmina Gać. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich koniecznych prac, które doprowadzą do osiągnięcia rezultatu opisanego w Załącznikach nr 10, 11 do SIWZ.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. Zagospodarowanie terenu przylegającego bezpośrednio do obiektu – dojazd, parkingi wykonane z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo – piaskowej; kostka szara,
b. Roboty ziemne; roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska,
c. Podbudowa boiska w tym osadzenie elementów stalowych: tuleje do słupków i stojaków do tenisa,
d. Wykonanie odwodnienia,
e. Nawierzchnia boiska (w kolorze niebieskim), wyznaczenie linii do tenisa, dostawa i montaż słupków do tenisa z naciągiem wewnętrznym profil stalowy,
f. Fundament boiska,
g. Budowa konstrukcji łukowej hali,
h. Poszycie - pokrycie hali, w tym wykonanie obudowy konstrukcji wszystkich słupów nośnych do wysokości 2,0 m elastycznym materiałem o grubości co najmniej 8,0 cm,
i. Wykonanie ogrzewania – montaż promienników gazowych oraz wprowadzenie przewodów spalinowo – powietrznych,
j. Wykonanie oświetlenia – wewnętrzna instalacja elektryczna w obrysie hali, zgodnie
z projektem instalacji,
k. Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej – zgodnie z projektem instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz Specyfikacjach Technicznych Odbioru i Wykonania Robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem postępowania i umowy zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zestawienie sporządzone na podstawie przedmiaru robót, które będzie kalkulacją ceny złożonej oferty – kosztorys ofertowy.

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac - operatu geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres całościowy robót budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu obiektów. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu.
Wykonawca wykona, przygotuje oraz złoży u Zamawiającego (podczas odbioru końcowego robót)
w 2 egz., w formie trwale spiętej, wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia, a zawłaszcza:
1. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości),
2. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
3. dokumentację konieczną do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń
i uzgodnień (jeśli jest wymagana).
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy, ostateczną decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Przeworsku udzielającą pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu w całości (bez możliwości wykazania prac pozostałych do wykonania). Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe, spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi materiałami i urządzeniami znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności.
2. Określone w dokumentacji przetargowej typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzania, o co najmniej równoważnych parametrach techniczno - użytkowych oraz funkcjonalnych, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Wykonawca powinien też w toku realizacji prac, zwrócić się do Zamawiającego z informacją o zastosowaniu określonych materiałów i urządzeń, celem umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego weryfikacji tych materiałów i urządzeń.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku wskazania w Opisie Przedmiotu Zamówienia bądź dokumentacji projektowej określonych produktów, materiałów lub rozwiązań.
4. Jako „równoważne” należy rozumieć produkty, materiały lub rozwiązania, które posiadają, co najmniej takie same parametry techniczno – użytkowe oraz funkcjonalne, jak te wskazane w dokumentacji Zamawiającego produkty, materiały lub rozwiązania.
5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów, bądź źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ.
6. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ze wskazaniem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym w tych normach. Wobec tego należy przyjąć, że gdy w treści SIWZ (w tym w treści załączników), znajdują się odwołania do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych następuje po nich zwrot „lub równoważne”.
7. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego (zarówno, jeśli chodzi o produkty, materiały lub rozwiązania, a także jeśli chodzi o normy europejskie
oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych), to zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP jest obowiązany wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – dowody na tę okoliczność, Wykonawca powinien przedstawić wraz z ofertą.
8. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania materiałów, rozwiązań, urządzeń i obiektów.
9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką
i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:
a) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,
b) elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska,
c) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego,
d) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów istniejących.
10. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne
i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na dostarczony sprzęt gwarancji producenta (a jeśli nie jest to możliwe, udzielił gwarancji samodzielnie). Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru potwierdzonego protokołem końcowym zakończenia prac. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót
i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru oraz minimum 36 miesięcznej rękojmi od dnia wydania
i odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 – roboty budowlane
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 - roboty instalacyjne gazowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W wypadku skierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych ze szkodami, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany będzie do zadośćuczynienia tym roszczeniom w taki sposób, by zwolnić Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności, a w wypadku skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie wstąpić do postępowania w sprawie.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty sportowe
kody CPV 45000000, 45111200, 45200000, 45212200, 45233250, 45260000, 45310000, 45333000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się