Przetarg 9003667 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w...

   
Analizuj Zamówienie 9003667 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie r
obót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy i modernizacji czterech dróg gminnych na terenie miejscowości Tuczno w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.Zamówienie podzielone jest na dwa zadania ( nie na części ).Zadaniami zamówienia są :Zadanie Nr 1 – Zaprojektowanie i budowa ulicy Tulipanowej wraz z włączeniem do ulicy Wolności.Zadanie Nr 2 – Zaprojektowanie i budowa ulic Wrzosowej, Makowej i Fiołkowej wraz z włączeniem do ulicy Wolności1.1. Wymagania i zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowej dla każdego zadania.1) Przedmiotem zamówienia jest : opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy, wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wybranego wykonawcę robót.Podstawą opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych są Programy funkcjonalno–użytkowe będące załącznikami do SWZ. Dla każdego zadania został opracowany odrębny Program Funkcjonalno – Użytkowy.Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzględni wymagania wynikające z niżej wyszczególnionych dokumentów stosowanych w następującej kolejności:- programu funkcjonalno-użytkowego,- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w załączeniu ),- pozyskanych przez wykonawcę decyzji i uzgodnień.Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować dla każdego zadania : projekt budowlany, opinię geotechniczną, projekty wykonawcze branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu, projekt stałej organizacji ruchu - zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ), operat wodnoprawny, informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.oraz uzyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem.

PDE.271.9.2022
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45233120, 71322000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9079824 2022-08-30
godz. 12:00
URZĄD MIASTA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ Przebudowa dróg gminnych Część 1: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ew. 1075, 1181/1 w m. Spławy, gm. Józefów nad Wisłą na odcinku od km 0+000 do km 0+360,...
9109536 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY BARANOWO Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Rami...
9102679 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY LIPOWA Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Limbowa w Lipowej, Gmina Lipowa. 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Limbowa w Lipowej na dł. 150 mb., gmina Lipowa, w...
9083142 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych przy al. Krzyżanowskiego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę Numer referencyj...
9077580 2022-08-31
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Poprawa brd w ciągu DK23 w m. Wierzbnica, m. Myślibórz i m. Suchlica oraz poprawa brd w ciągu DK 31 w m. Sarbinowo w podziale na 4 części Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2421.38.20...
9056214 2022-08-31
godz. 11:00
URZĄD MIASTA CHEŁM Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park P...
9105738 2022-09-01
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa”, przy czym: 1) Zakres podstawowy ...
9094926 2022-09-08
godz. 10:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej: -rozbudowy ul. Architektów w Bielsku-Białej–ZADANIE 1;-budowy ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Kopytko do ulicy Tartacznej w Bielsku-Bia...
9100951 2022-09-09
godz. 14:30
URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA WAG.7011.14.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap II”. PRZEDMIOT POST...
9106777 2022-10-28
godz. 09:00
URZĄD GMINY GORLICE Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice”, obejmującego wykonanie ok. 2,5 km ścieżek pieszo...