Przetarg 8870035 - Budowa ekranu akustycznego w ciągu dr. woj. Nr 835...

   
Analizuj Zamówienie 8870035
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
Budowa ekranu akustycznego w ciągu dr. woj. Nr 835 Wysokie–Biłgoraj–Sieniawa–Przeworsk–Kańczuga–Dynów–Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88

1. Zakres inwestycji obejmuje
budowę ekranu akustycznego wzdłuż działki nr 2422, obręb ewid. Zagrody, Gmina Goraj, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska. dla budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. nr ew. 88 w miejscowości Zagrody (wzdłuż działki nr 2422 obręb ewidencyjny Zagrody, Gmina Goraj).2. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty:• roboty przygotowawcze w zakresie: prac geodezyjnych – wytyczenie lokalizacji ekranu • wykonanie pali zbrojonych o średnicy 600 mm • wykonanie i montaż słupów ze stali profilowej • montaż belek podwalinowych • montaż ekranów akustycznych przeziernych i pochłaniających • uporządkowanie terenu 3. Wykonawca zobowiązany jest do:• opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości,• opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi prze¬pisami, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowiącego część dokumentacji projektowej. • utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiałów, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.

DZU.371.41.2022.ac
branża Drogownictwo
podbranża organizacja ruchu drogowego, sprzęt drogowy
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: organizacja ruchu drogowego , sprzęt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8872256 2022-05-17
godz. 11:00
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. PRZEBUDOWA UL. POKRZYWNO NA ODCINKU OD UL. SANOCKIEJ DO UL. ROPCZYCKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ [POZNAŃ] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając...
8876506 2022-05-18
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 44 w miejscowości Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I) - cicha nawier...
8882044 2022-05-19
godz. 13:00
URZĄD GMINY RUDZINIEC 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu.2. Zagospodarowanie terenu wraz branżą drogową – ujmującą kompleksowo ro...
8906376 2022-05-24
godz. 11:30
URZĄD MIASTA TUREK Odnowa i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z projektem organizacji ruchu na Osiedlu Wyzwolenia w Turku 1. Przedmiotem zamówienia jest: odnowa ...
8906610 2022-05-25
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. Dostawa wraz z montażem błotochronów szklanych oraz barierek typu ZAP-05-HO-UL/TZ
8898101 2022-05-26
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LEGNICY „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska" Zamówienie obejmuje wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu komunikacyjnego ulicy Pocztowej, wraz...
8899631 2022-05-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Przebudowa części drogi ul. Karola Miarki – etap 2 Zakres prac:a) organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana),b) rozbiórka istniejąc...
8907988 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY JANOWIEC Rozwój układu komunikacyjnego w Gminie Janowiec poprzez budowę i przebudowę dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj" Częś...
8887244 2022-06-02
godz. 10:00
TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. Dostawa i wdrożenie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów na terenie m.st. Warszawy (6 części) Numer referencyjny: DWZ/138/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożeni...
8878137 2022-06-06
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Poprawa BRD na przejściach dla pieszych–projekt i budowa oświetlenia dedykowanego oraz sygnalizacji świetlnej w ciągu dk nr 6 Sianów-Warszkowo, nr22 Człopa–Rusinowo oraz nr37 Darłowo–Sęczkow...