Przetarg 7902322 - „Budowa drogi pieszo-rowerowej od km 0+000,00 do km...

   
Analizuj Zamówienie 7902322 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
„Budowa drogi pieszo-rowerowej od km 0000,00 do km 2014,00 położonej na części terenu działki nr ew. 544 w m. Sławacinek
Stary oraz na terenie działki nr ew. 267 w m. Porosiuki , odcinek o łącznej długości 2014,00m, w ramach projektu: Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”
Numer referencyjny: FZP.271.1.33.2020

Droga pieszo-rowerowa w m. Sławacinek Stary i Porosiuki
na działce nr ew.544 w obrębie ew. Sławacinek Stary i na działce nr ew.267 w obrębie ew. Porosiuki,
w zakresie : droga długości 2014,00mb o konstrukcji :
-20 cm – warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 8 368,00m2,
- roboty towarzyszące (w tym ścinanie drzew, mała architektura oraz oznakowanie) zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 5a do SIWZ, dokumentacją projektową i projektem organizacji ruchu (Zał. nr 5b i 5c do SIWZ), PN, Ustawą o ocenie systemu zgodności, przepisami Bhp oraz sztuką budowlaną
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233162
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się