Przetarg 10277747 - Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią. ...

   
Analizuj Zamówienie 10277747 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa dr
ogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Zakres robót został przedstawiony w PFU oraz na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do PFU. Zadanie będzie polegało na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2851 obręb Nakło nad Notecią wraz z włączeniem do ul. Paderewskiego nr 090843C, działka o nr ewid. 2852, na odcinku od km 0+000 do km 0+033.95 długości 33.95 m, zgodnie z zakresem i podstawowymi parametrami przedstawionymi na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do załączonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU).W skład zakresu robót wchodzi wykonanie mapy do celów projektowych, sporządzenie projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie braku sprzeciwu Starosty Nakielskiego na powyższy zakres robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu i specyfikacji technicznej, obsługę geodezyjną inwestycji.Wstępny zakres prac budowlanych przedstawia się następująco: roboty rozbiórkowe w tym rozbiórkę nawierzchni jezdni, chodników, oraz innych elementów, których rozbiórka jest niezbędna do wykonania zadania, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów wraz z podbudowami, budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie stałej organizacji ruchu, zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu, regulację pionową studzienek i włazów infrastruktury podziemnej, usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, sporządzenie operatu kolaudacyjnego.Podstawowe parametry geometryczne przebudowywanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 2 –planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do PFU.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu – założenia do ProjektuDługość odcinka drogi do przebudowy – od km 0+000 do km 0+033.95, długości 33.95mPrędkość projektowa: 30km/h Klasa techniczna – droga wewnętrznaKategoria ruchu – przyjęto KR1 - droga wewnętrzna Szerokość jezdni – szerokość podstawowa 4 m (droga jezdnojezdniowa, jednopasowa)Pochylenie poprzeczne – 2% do osi jezdni Odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowej Konstrukcja - założenia do projektu – parametry nie niższe od podanych w zależności od warunków geotechnicznych na podstawie badań wykonanych przez wykonawcę:Jezdnia, zjazdy:• Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr. 20cm po zagęszczeniu, • podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm,• Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm,• zramowanie konstrukcji opornik betonowym o wym. 12 x 22 x 100 cm, włączenie do ulicy Paderewskiego krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cmW zakresie zadania jest wykonanie kanalizacji deszczowej, zgodnie z załączonym PFU i włączenie jej do kanalizacji deszczowej w ulicy Paderewskiego.Zamawiający wymaga by na nowych studniach stosować wyłącznie zestawy żeliwne z kołnierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55 tzw. zestawy naprawcze.2.1. Wymagania ogólne Zamawiającego: 1) Wykonawca, składając ofertę, musi uwzględnić w kosztach: opłaty za media (woda, energia, śmieci, ochrona, wywóz i utylizacje odpadów).2) Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 3) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy).4) Wykonawca ma obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami.5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki.6) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi uwzględnić zapewnienie ciągłego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynków użyteczności publicznej jak i placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz budynków mieszkalnych.7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliguje jednostki uczestniczące w zadaniu do ochrony wszystkich znaków geodezyjnych i osnów szczegółowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca dołączył do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oświadczenie geodety biorącego udział w realizacji zadania, iż wszystkie istniejące znaki geodezyjne i osnowy szczegółowe, znajdujące się w miejscu prowadzenia robót na przedmiotowym zadaniu nie zostały uszkodzone.Zamawiający zastrzega, iż cena opracowania dokumentacji projektowej, nie może być wyższa niż 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU – Załącznik nr 8 oraz w SWZ i umowie.

ZP. 271.5.2024
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 45110000, 45111200, 45200000, 45220000, 45230000, 45231300, 45233120
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10441522 2024-04-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 110169C w m. Kowalewo Pomorskie, gmina Kowalewo Pomorskie w km od 0+0,000 do 0+266,07 i od 0+000 do 0+035,33 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gmi...
10442069 2024-04-30
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie zadaszenia o stałe...
10441567 2024-04-30
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej nr 112119R w miejscowości Przedmieście Czudeckie polegająca na budowie chodnika wraz z elementami odwadniającymi – etap II Przedmiotem zamówienia jest przebu...
10441031 2024-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zagospodarowanie terenu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującego dzi...
10445635 2024-05-07
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa wyniesionego skrzyżowania ul. Podgórskiej z ul. Gerwazego w Toruniu. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonan...
10303925 2024-05-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1342T Wola Morawicka-Pierzchnica-Drugnia-Łagiewniki (stary numer 035...
10450036 2024-05-09
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn„Przebudowa drogi gminnej 362668 K ul. Podtatrzańska od ul. Szaflarskiej do ul. Solidarności w Nowym Targu”. 1. Przedmio...
10440472 2024-05-09
godz. 10:00
Małopolskie PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: ,,Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej n...
10406391 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I , II, III etapu robót budowlanych w celu budowy nowego budynku w Zbrosławicach...
10446919 2024-05-16
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)Szczegóło...