Przetarg 7595770 - Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul....

   
Analizuj Zamówienie 7595770 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap II
Numer referencyjny: DNP.260.22.2020.PN.RB


Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej z chodnikami oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Bytomiu w rejonie ulicy Orzegowskiej i parku Fazaniec
W zakres robót wchodzą m.in. następujące elementy:
budowa II etapu drogi gminnej;
budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
budowa chodników, budowa zatok postojowych;
budowa zjazdów na drogi boczne (wewnętrzne) oraz budowa zjazdów do posesji;
budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;
budowa oświetlenia ulicznego;
zabezpieczenie sieci SN i teletechnicznej.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
Dokumentacji technicznej;
Przedmiarze Robót;
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
Wzorze Umowy;
które stanowią odpowiednie załączniki do specyfikacji.

Materiały pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia stanowią jego własność i winny być przez niego zagospodarowane i / lub zutylizowane.
W wycenie robót Wykonawca winien uwzględnić koszty opracowania oraz wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, która podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta miasta Bytomia lub w jego imieniu przez Wydział Komunalny – Referat Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz koszty oznakowania pionowego i poziomego na czas prowadzenia robót.
Zamawiający określa minimalny wymagany 60 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty nawierzchniowe oraz zastosowane materiały, liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym).
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty nawierzchniowe oraz zastosowane materiały będzie stanowił jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ.
Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (5 egzemplarzy) z naniesieniem na zasoby Wydziału Geodezji UM Bytom wraz z wersją elektroniczną wykonaną w formatach dwg. lub dxf.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 5 osób wykonujących czynności w zakresie robót nawierzchniowych

Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
45.23.31.40-2 - Roboty drogowe,
45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie
terenu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 549 173,18 zł brutto.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138836-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-31, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540142076-N-2020 z dnia: 2020-08-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45230000, 45233140, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się