Zlecenie 8102585 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

   
Zamówienie 8102585 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-26
przedmiot zlecenia
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (V) finansowanego ze środków Funduszu Pracy w rama
ch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Instytucja szkoleniowa powinna złożyć następujące dokumenty:
1. preliminarz kosztów kursu,
2. harmonogram kursu (tygodniowo zajęcia na kursie nie powinny trwać przeciętnie mniej niż 25 godzin zegarowych, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej),
3. program kursu, zawierający:
a) nazwę szkolenia,
b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
d) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby części teoretycznej i praktycznej,
f) opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
h) przewidziane sprawdziany i egzaminy,
4. oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez właściwy wojewódzki urząd pracy,
5. dokumenty potwierdzające, że osoby które będą prowadzić szkolenie posiadają przygotowanie w tym kierunku,
6. wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający:
a) numer z rejestru,
b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie,
d) formę i nazwę szkolenia,
e) okres trwania szkolenia,
f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie
szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,
g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych,
h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się