Zlecenie 7484628 - 4A/POWER_DE/2020, Organizacja i realizacja kompleksowych...

   
Zamówienie 7484628 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-16
przedmiot zlecenia
4A/POWER_DE/2020, Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalif
ikacje, ubezpieczeniem NNW dla 6 Uczestników projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 6 Uczestników projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.1 Szkolenie metodą TIG 1
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 103 godziny,
c) minimalny zakres tematyczny: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu., egzamin Instytutu Spawalnictwa

1.2 Szkolenie koparki jednonaczyniowej do 25 ton
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba,
b) Czas trwania szkolenia: 134 godziny,
c) minimalny zakres tematyczny: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, budowa koparki jednonaczyniowej, elementy hydrauliki, technologia robót
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. Egzamin/dokument potwierdzający kwalifikacje: egzamin państwowy przeprowadzany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymają Książeczkę Operatora wydawaną przez IMBiGS w Warszawie.

1.3 Szkolenie Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1Kv
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 24 godziny,
c) minimalny zakres tematyczny: BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy, jakie są niezbędne przy pracy na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, obowiązki i zadania osób, pracujących na stanowisku elektryka E, podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci do 1kV,
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu.

1.4 Szkolenie wózek widłowy
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba,
b) Czas trwania szkolenia: 67 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: Typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa
wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, w
czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, wymiana butli gazowej
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. Egzamin/dokument potwierdzający kwalifikacje: egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego


1.5 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy Cel zamówienia Zamówienie udziela się w celu wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi szkolenia zawodowe z zakresu
wskazanego w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia, co przyczyni się do realizacji projektu pt. „Bądź
aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób
młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 6 Uczestników projektu pt. „Bądź aktywny!” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działanie nr 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.1 Szkolenie metodą TIG 1
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 103 godziny,
c) minimalny zakres tematyczny: budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu., egzamin Instytutu Spawalnictwa

1.2 Szkolenie koparki jednonaczyniowej do 25 ton
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba,
b) Czas trwania szkolenia: 134 godziny,
c) minimalny zakres tematyczny: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, budowa koparki jednonaczyniowej, elementy hydrauliki, technologia robót
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. Egzamin/dokument potwierdzający kwalifikacje: egzamin państwowy przeprowadzany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymają Książeczkę Operatora wydawaną przez IMBiGS w Warszawie.

1.3 Szkolenie Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1Kv
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby,
b) Czas trwania szkolenia: 24 godziny,
c) minimalny zakres tematyczny: BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy, jakie są niezbędne przy pracy na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, obowiązki i zadania osób, pracujących na stanowisku elektryka E, podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci do 1kV,
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu.

1.4 Szkolenie wózek widłowy
a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba,
b) Czas trwania szkolenia: 67 godzin,
c) minimalny zakres tematyczny: Typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa
wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, w
czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, wymiana butli gazowej
d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. Egzamin/dokument potwierdzający kwalifikacje: egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego


1.5 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się