Przetarg 8548863 - 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu...

   
Analizuj Zamówienie 8548863 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-23
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy, Inwestycja zlokalizowa
na na terenie dz. nr ewid. 126 Lubieszyn, ul. Słoneczny Sad, obręb Dołuje. W skład prac przewidzianych dokumentacją projektową wchodzą m.in.:• budowę parkingu wraz z droga dojazdową;• montaż systemu ogrodzenia panelowego;• budowę utwardzonego toru/miasteczka rowerowego;• budowę dwóch placów zabaw dla dzieci starszych i młodszych z bezpieczna nawierzchnią poliuretanową oraz piaszczystą;• montaż urządzenia z platformami do zabaw dla dzieci;• montaż wiat rekreacyjnych;• montaż elementów siłowni zewnętrznej;• wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej;• montaż dwóch kontenerów sanitarnych;• budowę pergoli przy kontenerach;• wykonanie pagórków na terenie (częściowo poliuretanowych górek, częściowo trawiastych;• montaż zadaszonej wiaty śmietnikowej;• montaż pozostałych elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem, parkingu dla rowerów,• budowę boiska do koszykówki z syntetycznej nawierzchni sportowej wraz z piłkochwytami na krótszych bokach;• budowę toru przeszkód rowerowego (pumptruck);• rozbiórka starego ogrodzenia, dwóch kontenerów, metalowej wiaty;• wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej;• wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej zewnętrznej;• gospodarkę drzewostanem w tym wycinkę, nasadzenia zastępcze oraz pielęgnację nasadzeń zastępczych przez okres 36 m-cy

WKI.ZP.271.28.2021.LT


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00331995/01 z dnia: 2021-12-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
a. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie ww. zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej 1 pracę podobną polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w tym wykonanie boiska o wartości minimum 500 000,00 tys. zł brutto.
Wykonawca składający ofertę winien dołączyć podmiotowe środki dowodowe, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
b. Wykonawca dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierować robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia w specjalności:
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej;
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
3) 1 osoba posiadająca uprawnienia elektryczne;
4) 1 osoba posiadająca uprawnienia sanitarne;
5) 1 osoba posiadająca uprawnienia drogowe
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał co najmniej 1 pracę podobną polegającą na:
1) wykonaniu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w tym wykonanie boiska o wartości minimum 500 000,00 tys. zł brutto.
Oraz co najmniej 1 pracę podobną polegającą na:
2) budowie toru rowerowego typu "pumptrack" o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto
Wykonawca składający ofertę winien dołączyć podmiotowe środki dowodowe, z których wynika, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

b. Wykonawca dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierować robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia w specjalności:
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej;
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
3) 1 osoba posiadająca uprawnienia elektryczne;
4) 1 osoba posiadająca uprawnienia sanitarne;
5) 1 osoba posiadająca uprawnienia drogowe
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
Po zmianie:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-05 11:00
Po zmianie:
2022-01-13 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-05 12:00
Po zmianie:
2022-01-13 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00010172/01 z dnia: 2022-01-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-13 11:00
Po zmianie:
2022-02-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-13 12:00
Po zmianie:
2022-02-03 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00042856/01 z dnia: 2022-02-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-03 11:00
Po zmianie:
2022-02-17 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-03 12:00
Po zmianie:
2022-02-17 12:00
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża boiska, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111000, 45112720, 45212221, 45223821, 45230000, 45233200, 45315100, 45342000, 77211400, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909343 2022-05-23
godz. 15:00
URZĄD MIASTA LUBLIN A) Wykonanie zamgławiania 630 ha terenów zieleni miejskiej Lublina w dwóch etapach (wykaz terenów stanowi załącznik nr 1 do umowy) przeciwko komarom, meszkom i kleszczom. Zakres prac: I ETAP...
8898592 2022-05-23
godz. 23:00
URZĄD GMINY ROGÓŹNO Plac zabaw oraz strefa sportowo rekreacyjna w miejscowości Jamy Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw w miejscowości Jamy na działce nr 191/24. Zamówienie obejmuje dostawę i mo...
8886884 2022-05-24
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Wykonanie robót budowlanych polegających na urządzeniu terenu rekreacyjnego na os. Krakowska Południe Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na urządzeniu tere...
8907072 2022-05-25
godz. 00:00
URZĄD GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie turystyczne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra. 2. Inwestycja realizowana będzie na działce 176/1 w miejscowości Dobra, gmina Dębnica K...
8894409 2022-05-26
godz. 08:00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 IM. JANA BRZECHWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM „Wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy i rekreacyjny na terenie Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim” 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane...
8899632 2022-05-26
godz. 11:00
URZĄD GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju – II przetarg Część 1: Branża elektrycznaKompletne oświetlenie boisk, wiaty rowerowej. Część 2...
8898832 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIERUŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń” obejmujących wykonanie nawierzchni z pol...
8900246 2022-05-27
godz. 11:00
URZĄD GMINY LUBLIN Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówieni...
8906985 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY BROK „Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie wokół budynku oraz modernizacja boiska sportowego w Broku”- 2 postępowanie Część 1: Zadanie polega na wykonan...
8910164 2022-06-14
godz. 10:30
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Usługi ogrodnicze oraz pielęgnacja nawierzchni boisk w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Numer referencyjny: 106/PAŻP/2022/AZP Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze oraz p...