Przetarg 9957183 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 9957183 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Utwardzenie drogi gminnej nr 10915
3L w Hoszni Ordynackiej. Zadanie obejmuje utwardzenie odcinka drogi gminnej o długości 0,400 km. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący asortyment robót:a) roboty przygotowawcze,b) roboty ziemne,c) wykonanie nawierzchni z betonu cementowego klasy C 25/30 d) roboty wykończenioweoraz wszelkie inne prace nie ujęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.2. Szczegółowy zakres robót (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:1) Uproszczona dokumentacja techniczna (Opis techniczny), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).3) przedmiar robót.

OR. 271.8.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45233140, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10112299 2023-12-14
godz. 12:00
KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej na terenie zakładu Kopalni Soli Kłodawa S.A., zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1172/20 obręb Kłodawa, gmina Miasto Kłodawa. Zamówienie obe...
10118299 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MILICZ Przebudowa i remont drogi gminnej do miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZadanie polega na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji jezdni o nawie...
10121337 2023-12-15
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Rewitalizacja części wnętrza blokowego wraz z zasypaniem piwnic przy budynku Bałuckiego 2, Kościuszki 13-15 we Wrocławiu. Wykonanie w systemie projektuj – buduj zasypania piwnic znajdującyc...
10126036 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY KONOPNICA Przebudowa drogi gminnej nr 106977 L w miejscowości Radawiec Duży 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku o długości 1 165 km od skr...
10117640 2023-12-19
godz. 09:30
URZĄD GMINY BOGDANIEC Przedmiotem zadania jest realizacja zadania pn. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 000463 – Łupowo, ul. Polna. RIT.271.12.2023.MGL **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA...
10125886 2023-12-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162227E – UL. NOWOWIEJSKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA NA ODCINKU OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ DO UL. ŁÓDZKIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWI ROZDZIA...
10089594 2023-12-22
godz. 10:00
DĘBINA SP. Z O.O. Zakup i dostawa kruszyw do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki – Bagny i nr 1245B a odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudow...
10101418 2024-01-03
godz. 10:00
ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Fontanna solankowa w Dzielnicy Giszowiec w Katowicach”2. Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotu inwestycji zlo...
9981202 2024-01-08
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1...
10019059 2024-01-12
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.1.2023.58 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest zaproje...