Przetarg 8535904 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych...

   
Analizuj Zamówienie 8535904 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Sierpcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych (do każdego miejsca w kraju i za granicą) i ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U z 2020 r. poz.1041).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ i Istotnych postanowieniach umowy- stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ. 4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 1 osoba na stanowisku obsługi administracyjnej. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności weryfikacyjnych i kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest do:1) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, określającego liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów;2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.6. Z tytułu niespełnienia żądania określonego w ust. 5 pkt 1 Zamawiający naliczy kary umowne, określone w Istotnych postanowieniach umowy.7. Zamawiający wymaga, aby wynagrodzenie za pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie było niższe od obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.8. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

WIR.271.3.2021
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8556143 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług pocztowych.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzec...
8559007 2021-12-06
godz. 10:00
POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu...
8562926 2021-12-07
godz. 12:00
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-SELEKT Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obroci...
8564060 2021-12-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów 1. Przedmiote...
8565868 2021-12-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE świadczenie usług pocztowych dla Gminy Tarnowo Podgórne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Tarnowie Podgó...
8564631 2021-12-08
godz. 10:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - 2 zadania Część 1: Zad. Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie p...
8567275 2021-12-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZGIERZ Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zgierz. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zgierz, polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręcza...
8566567 2021-12-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY RAWICZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę w obrocie ...
8564597 2021-12-10
godz. 15:00
GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN Doręczanie korespondencji do mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Świdwin. Przedmiotem zamówienia jest usługa doręczania korespondencji do mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta ...
8565966 2021-12-13
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY WITNICA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Witnica 2022r.