Zlecenie 7372190 - 1) Opracowanie koncepcji architektonicznych w zakresie:...

   
Analizuj Zamówienie 7372190 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-03
przedmiot zlecenia
1) Opracowanie koncepcji architektonicznych w zakresie:
Budowy Szkoły Specjalnej w Lipnie - powierzchnia zabudowy 400 m^2 przy u
l. Okrzei 4, 87-600 Lipno nr działki 3125, obręb ewidencyjny nr 8 Lipno
2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz parkingu wokół Szkoły Specjalnej w Lipnie;
3) Prezentację opracowanych wariantów w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie;
W drugim etapie:
4) Opracowanie na podstawie wybranego wariantu projektu budowlano-wykonawczego budowy budynku (wraz z niezbędnymi instalacjami: elektryczna, CO, wod.-kan., odgromowa, fotowoltaika, klimatyzacja) oraz zagospodarowaniem przyległego terenu wraz z parkingiem, zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5) Pozyskanie wszelkich, niezbędnych materiałów i uzgodnień do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: mapy do celów projektowych, decyzji o lokalizacji celu publicznego/warunków zabudowy, wypisu z ewidencji gruntów, wypisu z KW, decyzji na ewentualną wycinkę drzew.
6) Opracowanie przedmiaru robót (z wyliczeniem jednostek obmiarowych);
7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego;
8) Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
W trzecim etapie:
9) Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Lipnie
10) Monitorowanie uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.
W czwartym etapie:
11) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego podczas realizacji robót.
1.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.
1.2. Opracowanie projektowe (projekt budowlany i szczegółowy projekt budowlano-wykonawczy) należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorys inwestorski w wersji skróconej, przedmiar robót w wersji skróconej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca dostarczy opracowanie projektowe również w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD lub pendrive) w wersji edytowalnej w formatach: .doc, .odt, .dwg, .dxf, .ath, .xls oraz w wersji nieedytowalnej w formacie .pdf.
Podane powyżej ilości egzemplarzy określają ilość przekazaną Zamawiającemu i nie uwzględniają egzemplarzy pozostających w instytucjach uzgadniających, przyjmujących zgłoszenie lub wydających decyzje.
1.3. Projekt budowlano - wykonawczy winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie którego inwestor będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyboru wykonawcy robót oraz zrealizować rzeczowo projekt.
1.4. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
1.5. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.
1.6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
1.7. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się