Prawo

PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

 

System zamówienia publicznych, czyli umów odpłatnych zawieranych między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, sięga czasów przedwojennych, jednak kompletne i nowoczesne regulacje prawne dotyczące tej kwestii zostały ustalone, a następnie wprowadzone w życie odpowiednio w 1994 i 1995 roku w postaci Ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej gruncie, po licznych modyfikacjach i uzupełnieniach, powstała ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004r., która obowiązuje do dziś.

 

System zamówień publicznych w swoim podstawowym założeniu ma regulować zasady wydatkowania wszelkich środków finansowych pochodzących z publicznych źródeł. Określa on przy tym ogólne zasady, tryb udzielania zamówień publicznych, środki odwoławcze oraz sposoby kontroli udzielania zamówień i właściwych organów. Obejmuje on  przede wszystkim instytucje i inne podmioty wydatkujące środki publiczne, bądź też zaliczane do sektora finansów publicznych oraz, co warto podkreślić, podmioty, które choć nie dysponują środkami publicznymi, prowadzą specyficzny rodzaj działalności  i wpływają na rynek. Zostały one prawnie zobowiązane do dokonywania szeroko rozumianych zakupów zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ustawa określa osiem trybów udzielania zamówień:

 • przetargu nieograniczonego
 • przetargu ograniczonego
 • negocjacji z ogłoszeniem
 • dialogu konkurencyjnego
 • negocjacji bez ogłoszenia
 • zamówienia z wolnej ręki
 • zapytania o cenę
 • licytacji elektronicznej

 

Wymienia ona także osiem zasad  zgodnie z którymi udzielane zostają zamówienia            
i prowadzone jest całe postępowania zamówieniowe:

 • Zasada uczciwej konkurencji
 • Zasada równości
 • Zasada jedności
 • Zasada pisemności
 • Zasada bezstronności i obiektywizmu
 • Zasada udzielania zamówienia  wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie ustawy
 • Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim
 • Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego

 

 

W związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej, duży wpływ na nasz krajowy system legislacyjny ma ustawodawstwo wspólnotowe - w tym przypadku dyrektywy unijne (dostępne na stronie:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1598).

 

Jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych dostępny jest na stronie:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;248;ustawa_pzp.html