Terminy w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

data publikacji: 2021-02-15 godz. 14:00

 


W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca wprowadził również zmiany dotyczące terminów obowiązujących zarówno zamawiającego jak i wykonawcę. Poniżej pokrótce o najważniejszych zmianach.

Zasady obliczania terminów oznaczonych w godzinach

Nowością na gruncie prawa zamówień publicznych jest wprowadzenie obliczania terminów oznaczonych w godzinach. I tak,  jeżeli termin oznaczony jest w godzinach, rozpoczyna się on z początkiem pierwszej godziny i kończy z upływem ostatniej godziny. Przy czym, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, to godziny, w której ono nastąpiło, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu wyznaczonego w godzinach. 

Zasada obliczania terminu określonego w godzinach jest istotna w odniesieniu do publikacji ogłoszeń przekazywanych do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zamawiający może udostępnić ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania dopiero od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wcześniejsza publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie, możliwa jest wyłącznie gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala na  precyzyjne określenie momentu, w którym zamawiający może zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej pomimo braku jego publikacji  w oficjalnym publikatorze.

Terminy liczone w dniach roboczych

Przepisy nowej ustawy Pzp wskazują również definicje dni roboczych oraz określają zasady ich obliczania.  Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (tj. niedziela lub inne święto określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz sobota.) Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze- zamawiający będzie musiał zweryfikować, czy w trakcie terminu np. na udzielenie odpowiedzi do SWZ nie wypada sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, musi skorygować terminy tak, żeby objęły one co najmniej dwa pełne dni robocze. 

Minimalne terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej progów unijnych pozostały bez zmian, a zatem 7 dni w przypadku dostaw i usług oraz 14 dni przy robotach budowlanych (art. 283 Ustawy Pzp). 

Terminy na zadawanie pytań do SWZ

Zmianie uległ natomiast sposób liczenia terminu na zadawanie pytań do SWZ, na który zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć. W poprzednim stanie prawnym termin ten był liczony jako połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przetargu. Obecnie pytania do specyfikacji warunków zamówienia należy złożyć cztery dni przed terminem składania ofert. Zamawiający ma obowiązek udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Jeśli zamawiający nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do wydłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wydłuża terminu na obowiązkowe odpowiedzi. 

Jeśli natomiast wykonawca spóźnił się i pytanie wpłynęło do zamawiającego po terminie wyznaczonym w ustawie, to ma on wyłącznie prawo (nie obowiązek) na nie odpowiedzieć, i tutaj nie ograniczają go żadne terminy. 

 
Autorem jest Renata Polisiakiewicz
Specjalista ds. zamówień publicznych