Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 2.

data publikacji: 2020-07-06 godz. 08:30


Zapraszamy do lektury drugiej części podsumowania najważniejszych zmian z punktu widzenia wykonawcy. Istotnego znaczenia nabierają przepisy przejściowe uregulowane w art. 92 Tarczy 4.0, z których wynika, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych, proponowanych regulacji art. 15va i art. 15vb Specustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy przejściowe.

Istotnego znaczenia nabierają przepisy przejściowe uregulowane w art. 92 Tarczy 4.0, z których wynika, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych, proponowanych regulacji art. 15va i art. 15vb Specustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe

Oznacza to, że objęte przyszłą nowelizacją przepisy Specustawy, odnoszące się do wadium, wypłaty wynagrodzenia w częściach oraz udzielanie zaliczek, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy, znajdą zastosowanie tylko do tych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które zostaną ogłoszone najwcześniej w dniu wejścia w życie tychże znowelizowanych przepisów Specustawy.

Ponadto, do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych:

1) przed dniem wejścia w życie proponowanego art. 15vb Specustawy,

2) nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie proponowanego art. 15vb Specustawy, ale w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych (a więc ogłoszonych) przed dniem wejścia w życie tegoż przepisu Specustawy, zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy Specustawy.

Z powyższego wynika zatem, że proponowane zmiany przepisów Specustawy, dotyczące wypłaty wynagrodzenia w częściach, udzielania zaliczek oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą miały zastosowanie wyłącznie do umów w sprawie zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie tychże znowelizowanych przepisów Specustawy, w wyniku postępowań wszczętych (ogłoszonych) po dniu wejścia w życie tychże przepisów. 

Natomiast wraz z wejściem w życie Tarczy 4.0 zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Specustawy dotyczące obowiązkowej zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, okresowego zakazu potrącania kar umownych przez zamawiającego, biegu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania tejże umowy oraz biegu terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego.

 

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Nieco niezauważalna, a istotna z punktu widzenia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jest proponowana zmiana art. 31zr Specustawy, poprzez dodanie nowego, trzeciego ustępu z którego wynika, że płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za niezalegającego w opłacaniu składek, o których mowa w art. 31zo Specustawy, należnych za okres wskazany w tym wniosku. 

 

Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym art. 31zr ust. 1 Specustawy, informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona. 

Tym samym z dotychczasowego, literalnego brzmienia art. 31zr ust. 1 Specustawy wynika, że samo złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, za okres wskazany w Specustawie (marzec, kwiecień, maj 2020 r.), przy spełnieniu przesłanek wynikających ze Specustawy, w sytuacji nie opłacenia tychże składek za tenże okres, nie powoduje, że wnioskodawca (wykonawca) uzyska mimo to zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu tychże składek. Uzyskanie zatem obecnie przedmiotowego zaświadczenia z ZUS jest możliwe dopiero po przyznaniu wnioskodawcy (wykonawcy) przez ZUS takiego zwolnienia.

Natomiast jak słusznie podkreśla się w uzasadnieniu projektu Tarczy 4.0: „Obecna ustawa zakłada generalnie, że przy spełnieniu określonych przesłanek przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy itp. za okres marzec – maj 2020 r. Wnioski można składać do końca czerwca 2020 r., a ZUS ma dodatkowy określony czas na rozpoznanie wniosku. Dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w którym to postępowaniu Zamawiający żąda zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami do ZUS, istotnym jest, aby umożliwić, że jeśli uprawniony przedsiębiorca zgłosi wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek, to do czasu ostatecznego rozpoznania wniosku przez organ nie będzie traktowany jako podmiot posiadający zaległość i będzie mógł uzyskać z ZUS zaświadczenie o braku zaległości (aby przedłożyć je Zamawiającemu i tym samym spełnić wymogi formalne udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne). Dotychczasowy przepis stanowi tylko o sytuacji kiedy podmiot uzyska już zwolnienie z obowiązku zapłaty składki. Wtedy traktowana jest ona jako opłacona.”

 

Pozostałe zmiany.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przepisy Tarczy 4.0 zmieniają brzmienie art. 40 ust. 1 PZP. Z dotychczasowej dyspozycji tegoż przepisu wynika bowiem, że Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Natomiast w wyniku nowelizacji art. 40 ust. 1 PZP , wprowadzanej na mocy dyspozycji art. 48 Tarczy 4.0, zniknie obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówienia w miejscu publicznie odstępnym w przypadku przetargu nieograniczonego.

Ponadto przepisy art. 55 Tarczy 4.0 modyfikują też brzmienie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w ten sposób, że dostawcę internetowej platformy aukcyjnej, a także wykonawcę usług w zakresie jej utrzymania, rozbudowy i modyfikacji, będzie wyłaniał w trybie przepisów PZP Urząd Regulacji Energetyki.

Art. 69 Tarczy 4.0 zmienia też przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), poprzez wprowadzenie nowego ust. 2a, z którego wynika, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (a więc nowego prawa zamówień publicznych), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 nowego prawa zamówień publicznych.

 

Radca Prawny

Piotr Źlik

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy