Śląscy przedsiębiorcy mogą walczyć o pieniądze na e-usługi

data publikacji: 2016-11-23 godz. 09:30

Trwa nabór wniosków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej. Celem jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych MŚP w województwie śląskim.

Do otrzymania wsparcia w ramach tego działania uprawnione są trzy grupy przedsiębiorców: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest zapewnienie realizacji projektu na terenie Województwa Śląskiego. Ponadto w momencie wypłaty pomocy, beneficjent musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone w ramach konkursu mają z założenia służyć rozwojowi tegoż województwa. Celem działania 3.3. jest wprowadzenie, rozbudowanie lub zmodernizowanie modelu gospodarki elektronicznej.

Założeniem konkursu jest prowadzenie zarządczych, operacyjnych oraz pomocniczych procesów biznesowych w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu możliwa będzie automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zasobów, finansów, sprzedaży, a także procesów zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania czy zarządzania informacją. Firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup narzędzi informatycznych wspierających prowadzenie biznesu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Wsparciu podlegają inwestycje skupiające się na:

· prowadzeniu sprzedaży produktów czy usług przez Internet

· świadczeniu e-usługi

· współpracy biznesowej w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementujące lub modernizujące pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Projekty wspierane finansowo w ramach działania muszą skutkować zastosowaniem rozwiązań TIK wpisujących się w następujące modele:

· B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

· B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.

· B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

· C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Kolejnym warunkiem jaki został postawiony przed Beneficjentem jest realizacja przedsięwzięcia w ciągu jednego roku od chwili podpisania umowy o dofinansowanie. Odstępstwa od tej reguły przewidziane są w przypadku dużych, skomplikowanych projektów, których wykonanie nie jest możliwe w zakładanym okresie. O dofinansowanie nie mogą również walczyć projekty realizowane w ramach partnerstwa.

Z dofinansowania wyłączony został dostęp do Internetu, ponieważ budowa sieci dostępowych została przewidziana z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku musi mieć charakter inwestycji początkowej. Zgodnie z art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014, tj. należy tu rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego zakładu.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 15 200 000,00 EUR (67 276 720,00 PLN), która została podzielona w następujący sposób:

a). w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego: 2 710 160,00 EUR (11 995 439,18 PLN)

b). w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego: 2 769 440,00 EUR (12 257 818,38 PLN)

c). w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego: 7 422 160,00 EUR (32 851 222,38 PLN)

d). w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego: 2 298 240,00 EUR (10 172 240,06 PLN)

Minimalne dofinansowanie na jakie może liczyć przedsiębiorca wynosi 50 000,00 PLN, natomiast wysokość maksymalnej dotacji to 500 000,00 PLN.

Rozliczenie projektu odbywa się na zasadzie refundacji – Beneficjent ponosi przewidziane we wniosku koszty, a następnie występuje o ich refundację.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które przyjmuje wnioski do 6 grudnia do godziny 12:00.

 

http://www.pressinfo.pl/sites/default/files/u15823/Renata%20Polisiakiewicz%20foto.jpgRenata Polisiakiewicz - ekspert współpracujący z serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe dla Wykonawcy.

 

Źródło: scp-slask.pl