Puste pola w ofercie podstawą do jej odrzucenia

data publikacji: 2017-04-04 godz. 10:30

Puste pole w rubryce oferty, dotyczące kryterium pozacenowego będącego podstawą do oceny oferty, nie może być uznane przez zamawiającego za nieistotny błąd. Ponadto takiej oferty nie da się poprawić ani uzupełnić. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, oferta tak złożona podlega odrzuceniu.

Sprawa dotyczyła przetargu na usługi telefonii komórkowej ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Stosując się do aktualnej wykładni prawnej, nakazującej stosowanie kryteriów pozacenowych, inwestor postanowił wprowadzić kryterium jakości usługi. Jako jedno z podkryteriów, zamawiający wprowadził czas aktywowania usług dodatkowych dla danego numeru.

Pracownicy firmy telefonicznej T-Mobile przeoczyli tę rubrykę w ofercie, pozostawiając ją pustą. Tym samym zamawiający uznał to za błąd eliminujący ofertę i ją odrzucił. Jak wynika z wykładni Izby: brak powyższej informacji stanowiłoby istotny brak co do zakresu świadczenia przedmiotowej usługi. Wobec powyższego zgodzić należy się z Zamawiający, iż owy brak mógł stanowić podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzucił również ofertę firmy Orange, a ponieważ cena zaproponowana przez Polkomtel przekraczała możliwości budżetowe zamawiającego, przetarg został unieważniony.

Firma T-Mobile wniosła odwołanie do KIO, w którym podnosiła, że puste miejsce w ofercie powinno być uznane jako nieistotna pomyłka, a zatem powinno być poprawione przez organizatora przetargu. Izba nie podzieliła zdania odwołującego. Skład zauważył, że brak informacji dotyczącej tego podkryterium miał decydujący wpływ na punktację oferty. Informacja ta miała zostać dołączona również do umowy, stanowiącej dla GDDKiA punkt odniesienia do egzekwowania od wykonawcy aktywowania usługi w zadeklarowanym przez niego czasie. W przypadku niedotrzymania terminów, zamawiający przewidział kary umowne.

Izba zauważyła, że nawet gdyby zamawiający uznał to za nieistotną omyłkę, to nie mógłby jej poprawić. Nie posiadał on wiedzy na temat tego, jaki czas aktywacji usług dodatkowych zadeklarowałaby firma T-Mobile. Pytanie jej o to, należałoby traktować jako zakazane negocjacje.

Zdaniem firmy telekomunikacyjnej, zamawiający powinien w puste miejsce wstawić taką samą wartość, jaka znajdowała się w podkryterium „aktywacja usług dodatkowych dla konta abonenckiego”. Izba nie podzieliła tego zdania, uznając, że przedmiotem oceny są dwie różne usługi, w których mogłyby się znajdować różne czasy reakcji wykonawcy. Za tym samym stanowiskiem przemawia fakt, że organizator przetargu przewidział dwie oddzielne rubryki i wprowadził dwa odrębne podkryteria. Ponadto konkurencja firmy T-Mobile, w swoich ofertach zawiera w tych polach różne wartości.

Izba oddaliła odwołanie stojąc na stanowisku, że zamawiający poprawianie odrzucił ofertę T-Mobile, a jednocześnie miał podstawy do unieważnienia postępowania.

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 1095/16.

 

 

http://www.pressinfo.pl/sites/default/files/u15823/Renata%20Polisiakiewicz%20foto.jpgRenata Polisiakiewicz - ekspert współpracujący z serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe dla Wykonawcy.