Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

data publikacji: 2019-02-01 godz. 10:05

 Obowiązująca w Polsce ustawa Prawo zamówień publicznych, była wielokrotnie nowelizowana. Zmieniające się warunki gospodarcze oraz konieczność dostosowania

punktów ustawy do unijnych dyrektyw, powodowały potrzebę wprowadzania do niej nowych zapisów. Ostatnia duża nowela weszła w życie 28 lipca 2016 r.

Łatanie dziur i wykreślanie oraz dopisywanie nowych rozwiązań, wprowadzało chaos i prowadziło do coraz mniejszej czytelności aktu wykonawczego. Zdarzało się również, że ujęte w ustawie zapisy, nie korelowały z zawartością rozporządzeń.  Uczestnicy rynku zamówień publicznych niekiedy nie potrafili właściwie interpretować niektórych paragrafów.

 O przygotowaniu na nowo ustawy Prawo zamówień publicznych mówiono od dawna. Głównymi założeniami nowego aktu wykonawczego jest wprowadzenie nowych przejrzystych i spójnych regulacji, wspieranie innowacyjności, nowych technologii oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Jakie zmiany przewiduje projekt?

 Komentarz r.pr. Marta Owczarczyk, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy :

 W dniu 24 stycznia 2019 r. został opublikowany projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Projekt”). Projekt został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

 Jak wskazano w uzasadnieniu do Projektu, celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.

 Projekt zakłada m.in. :

  1.   uproszczenie procedury zamówień poniżej progów unijnych
  2.  odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych,
  3. wprowadzenie zasady efektywności,
  4. wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Kwestiami na które warto zwrócić uwagę są przede wszystkim :

          i.            Nowy obowiązek zamawiających w postępowaniach powyżej progów unijnych aby wszczęcie postępowania poprzedzić analizą potrzeb i wymagań. Procedura ta ma na celu wzmocnienia gwarancji zastosowania zasad wynikających z przepisów o finansach publicznych co dokonywania wydatków publicznych.

         ii.            Zmiany w obszarze przepisów dotyczących umów. Poza zebraniem przepisów z tego obszaru w jednym miejscu, istotne jest wprowadzenie zasady zrównoważenia stron umowy mającej za zadanie ograniczenie zjawiska zbyt jednostronnego kształtowania postanowień umów przez zamawiających. 

       iii.            Nowe „Postępowanie koncyliacyjne”, które dotyczy sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. Tryb ten jest obowiązkowy i zgodnie z projektowanym przepisem art. 620 ust. 2 Projektu do czasu zakończenia tego postępowania droga sądowa jest niedopuszczalna. Samo postępowanie koncyliacyjne z założenia nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Reasumując, oczywiście pozytywnie należy ocenić idee nowej ustawy o zamówieniach publicznych, której projekt został obecnie skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Projekt poprzedziły też konsultacje Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych z dnia 6 czerwca 2018r. przygotowanej wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Przewiduje się, że nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie z początkiem 2020 roku

***

W celu komplementarności nowych zapisów z innymi aktami wykonawczymi, ustawodawca przygotował projekt ustawy pn.: Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. Zawiera on propozycje zmian w innych ustawach oraz regulacje intertemporalne dotyczące wejścia w życie ustawy Pzp.

 

Autorzy :

r.pr. Marta Owczarczyk, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Renata Polisiakiewicz – specjalista Prawa zamówień publicznych Pressinfo.pl