PROCEDURY PRZYGOTOWAWCZE DO PRZETARGU NA DOSTARCZANIE LEKÓW I PRODUKTÓW LECZNICZYCH

data publikacji:

W kontekście wszystkich procedur przetargowych przeprowadzanych w publicznych jednostkach ochrony zdrowia, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że postępowania dotyczące dostaw produktów leczniczych należą do największych wartościowo. Charakterystyczne jest również to, że te postępowania często dzielone są na wiele części. Ilość części w konkretnym postępowaniu określa Zamawiający. Szpitale mają możliwość grupowania leków w pakiety lub traktowania każdego leku jako osobnego przedmiotu zamówienia, co zależy głównie od ich indywidualnej polityki zakupowej. Zamawiający, decydując się na podział postępowań na części, gdzie każda część dotyczy innego leku, pomimo zwiększonego nakładu pracy, podkreślają większą przejrzystość i możliwość uzyskania korzystniejszych cen w tych postępowaniach.

 

W kontekście opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający zobowiązany jest do jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, wykorzystując do tego celu jasne i zrozumiałe terminy, biorąc pod uwagę wymagania i okoliczności mające wpływ na przygotowanie oferty. Zazwyczaj, Zamawiający opisuje produkt leczniczy, wskazując jego nazwę międzynarodową, postać, dawkę i wielkość opakowania. Często też wymagają, aby oferowany lek był objęty refundacją w ramach programu lekowego lub chemioterapii. Zamawiający może również wymagać, aby produkt leczniczy posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania w konkretnej jednostce chorobowej lub określone właściwości fizykochemiczne.

 

Zgodnie z ustawą Pzp, Zamawiający nie powinien opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. Opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła charakteryzujących produkt, może to uczynić jedynie w przypadkach, gdy taki opis zawiera wyrażenie „lub równoważny”, pozwalając na składanie ofert równoważnych i określenie kryteriów równoważności.

 

Opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, będącego szpitalem, stanowi złożone zadanie. Szpital, jako Zamawiający, powinien uwzględniać potrzeby wynikające ze specyfiki i zakresu swojej działalności, dostosowując je do odpowiednich procedur przetargowych. W procesie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający analizuje wszystkie wymagania dotyczące danego produktu. Leki zamawiane przez szpitale muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021 r poz. 1977) i być wpisane do Rejestru produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ponadto, jeżeli szpital realizuje programy lekowe i chemioterapie, musi zapewnić pacjentom dostęp do konkretnych leków przewidzianych w tych programach. W takim przypadku Zamawiający musi opisać lek w taki sposób, aby był on wpisany do Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych.