Nie będzie spotkania z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej?

data publikacji: 2019-03-25 godz (Cały dzień)

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Lista uwag jest bardzo długa, ich zestawienie liczy aż 700 stron.

Jedną z propozycji, które budziły największe kontrowersje jest organizowanie spotkań z wykonawcami przed zawarciem umowy. Najczęściej powtarzającym się zarzutem jest bezzasadność tych spotkań – które nie wiadomo czemu mają służyć a będą komplikowały życie organizatorom przetargów. Całe postępowanie publiczne jest co do zasady jawne, wynik również jest podawany do publicznej wiadomości, jakie zatem informacje miałyby być przekazywane ponadto? Wprowadzenie tego rozwiązania przyczyniłoby się do  wydłużenia postępowania i wygenerowania niepotrzebnych wydatki. Przypomnijmy – spotkanie miało być nagrywane a wielu zamawiających nie dysponuje odpowiednim sprzętem.


Przeciwna wprowadzeniu tego rozwiązania była również administracja rządowa.
 
Komentarz radcy prawnego - Piotra Źlik Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy:

Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii projektowany art. 279 nowego prawa zamówień publicznych, przewidujący obowiązek przeprowadzenia spotkania z wykonawcami po wyborze ofert najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, w odpowiedzi na uprzedni wniosek wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, ma zostać wykreślony z projektu tejże ustawy.
Takie stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest podyktowane szeregiem uwag zgłaszanych do konstrukcji art. 279 nowego prawa zamówień publicznych przez podmioty publiczne, do których został skierowany projekt tejże ustawy w ramach procedury opiniowania. Zasadnicza część uwag wskazywała na to, że przedmiotowa konstrukcja nie wnosi nowej jakości do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wręcz może się przyczynić do nieuzasadnionego przedłużenia tegoż postępowania.
Według stanu na 19 marca b.r. nie został jeszcze opublikowany projekt ustawy uwzględniający powyższe stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

r.pr. Piotr Źlik, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
Renata Polisiakiewicz – specjalista Prawa zamówień publicznych Pressinfo.pl