Każde kryterium pozacenowe musi posiadać uzasadnienie

data publikacji: 2017-05-09 godz. 09:30

Przeprowadzenie zamówienia publicznego ma na celu realizację zasadnych potrzeb zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniego wydatkowania środków. Na tym etapie pozycja wykonawcy jest drugorzędna. Zamawiający nie może, ani nie powinien określać warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i kryterium ceny, w sposób dogodny dla konkretnych wykonawców.

Teza ta została wielokrotnie potwierdzona w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. W obecnym stanie prawnym, przez uzasadnione kryteria pozacenowe należy rozumieć takie kryteria, które faktycznie wyrażają priorytety zamawiającego. Jest to szczególne istotne ze względu na lipcową nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych, która wprowadziła ograniczenia dotyczące ustalenia wagi kryteriów oceny ofert. Kryteria pozacenowe powinny zatem zawierać parametry, cechy oraz właściwości powodujące, że dany przedmiot zamówienia jest lepszy od innego, o tych samych parametrach.

Obowiązki zamawiającego

Obowiązkiem zamawiającego jest zamieszczenie w sposób zrozumiały w treści SIWZ tych elementów, które będą brane pod uwagę przy ocenie proponowanych przez wykonawcę rozwiązań, mających wpływ na ostateczną punktację oferty. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji, zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy pzp może wystąpić w:

·  niewłaściwym opisie przedmiotu zamówienia,

·  warunkach przedmiotu zamówienia,

·  postawieniu błędnych warunków udziału w postępowaniu oraz ustaleniu kryteriów oceny ofert rozwiązania, które będą miały wpływ na ocenę którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Kryterium jakościowe

Kryterium jakościowe obrazuje najbardziej pożądane wartości przedmiotu zamówienia. Musi odnosić się do cech, właściwości oraz sposobu realizacji zamówienia publicznego, które są najważniejszym aspektem z punktu widzenia zamawiającego.

O tym co jest ważne decyduje sam zamawiający, poczynając od momentu ustalenia co jest przedmiotem nabycia, poprzez opis cech zamawianego przedmiotu, po gradację cech ze względu na pożądane potrzeby. Ocena tego, które rozwiązanie jest lepsze lub gorsze, pomimo obowiązującej zasady bezstronności, będzie dokonywana przez pryzmat potrzeb inwestora.

Kryterium jakościowe powinno zawierać najlepsze rozwiązania ze względu na cele postępowania przetargowego oraz realizację zamówienia. Powinno być ono pozbawione wartościowania pod względem ceny. W kolejnym etapie należy zestawić punktację ustaloną na podstawie kryterium jakościowego z kryterium ceny. Dopiero takie zbilansowanie parametrów wskaże pożądany przez zamawiającego przedmiot zamówienia, i jednocześnie doprowadzi do wyboru wykonawcy (o ile spełnia wszystkie warunki postawione przez inwestora w przetargu).Renata Polisiakiewicz - ekspert współpracujący z serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe dla Wykonawcy.