Dotacje dla branży energetycznej

data publikacji: 2016-11-21 godz. 09:30

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego IUSER w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Priorytetem Programu Sektorowego IUSER jest podniesienie konkurencyjności w skali międzynarodowej, branży zajmującej się produkcją inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023.

Inicjatorem programu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty łączące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym IUSER.

Wsparcie adresowane jest do dwóch grup :

- przedsiębiorców

- konsorcjów przedsiębiorstw, tworzonych wyłącznie przez przedsiębiorców.


Na dofinansowanie w ramach tego działania mogą liczyć projekty obejmujące: badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest zobowiązanie Beneficjenta do wprowadzenia wyników działań, rozumianych jako:

1)  wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2)   udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom2 praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcy spoza konsorcjum),z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

W ramach konkursu określony został zakres zagadnień, które mogą zostać dofinansowane. Przygotowany przez przedsiębiorcę projekt, musi również wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Wnioskować można o dofinansowanie na projekty, których minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 2 mln zł, natomiast maksymalnie musi zamykać się w kwocie 30 mln zł.

Wnioski będą przyjmowane od 21 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. (do godz. 16:00) . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBiR.


http://www.pressinfo.pl/sites/default/files/u15823/Renata%20Polisiakiewicz%20foto.jpgRenata Polisiakiewicz - ekspert współpracujący z serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe dla Wykonawcy