Brak danych w formularzu cenowym – brak oferty

data publikacji: 2017-06-06 godz. 10:00

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, zdarzają się sytuacje, gdy w odpowiedzi na postępowanie w trybie zamówień publicznych, do zamawiającego złożony zostaje pusty formularz ofertowy, tj. brak informacji o cenie, brak danych wykonawcy. W dniu otwarcia ofert zamawiający staje przed dylematem, co począć w takiej sytuacji. Z pomocą przychodzi Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. oraz Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459), dalej k.c.

Czym zatem jest treść oferty?
Na gruncie wspomnianych przepisów, poprzez treść oferty wykonawca składa oświadczenie woli w postaci wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego, stanowiące jednostronne zobowiązanie do wykonania danego świadczenia na rzecz zamawiającego. Oczywiście pod warunkiem, że oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą a zamawiający zwiąże się umową. Zgodnie z wykładnią Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 663/09), treść oferty należy rozumieć jako zobowiązanie wykonawcy do zgodnego z wymaganiami zamawiającego wykonania umowy.

Treścią oferty będzie zatem formularz ofertowy oraz wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, składane wraz z formularzem ofertowym.
W analizowanym przypadku, brak ceny za wykonanie zamówienia publicznego oraz innych wymaganych przez zamawiającego elementów, nie stanowi oferty w rozumieniu p.z.p.

Pogrzebane szanse na zdobycie zamówienia
W omawianej sytuacji, zamawiający zwolniony jest z obowiązku postępowania w sposób określony ustawą, a więc nie musi poddawać oferty ocenie ani weryfikować podmiotu, od którego ona pochodzi.

Jak już wspomniano, na gruncie prawa zamówień publicznych, oferta rozumiana jest jako oświadczenie wykonawcy, gotowość do realizacji zamówienia. Niezbędne jest zatem złożenie informacji wymaganych przez zamawiającego. Ich zakres zamieszczany jest w SIWZ, a cena oraz dane wykonawcy są informacjami elementarnymi. Wykonawca składa ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, bądź na wyraźne zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, jest ona reakcją na konkretne zdarzenie.
Jej treść oraz forma wyznaczane są wymaganiami zamawiającego oraz wytycznymi zawartymi w ustawie pzp i aktach wykonawczych. Złożenie oferty oznacza przystąpienie do postępowania o zamówienie publiczne. Jest wyrażeniem woli zawarcia umowy- wykonawca zgadza się na wszystkie wymagania zamawiającego dotyczące przetargu oraz warunki realizacji zamówienia.

Ustawa nie podaje gotowej definicji terminu „oferta”, a jedynie wskazuje w art. 14 ust. 1 p.z.p odniesienie do Kodeksu cywilnego. Kodeks co prawda również tego nie definiuje, jednakże w art. 66 §1 zawiera regulację wyjaśniającą jak na gruncie prawa należy ją rozumieć: jest to „oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”.

Podsumowując:
W przypadku, gdy zamawiający otrzymuje formularz ofertowy, niezawierający ceny za wykonanie zamówienia publicznego, w którym brakuje danych wykonawcy oraz innych elementów wymaganych w przetargu, dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu p.z.p. Na gruncie p.z.p formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Skoro zatem złożona korespondencja nie nosi znamion oferty, zamawiający jest zwolniony z obowiązku postępowania z nią w sposób określony w prawie zamówień publicznych: nie poddaje jej ocenie, nie weryfikuje wykonawcy. Niewypełniony formularz cenowy należy traktować jako brak oferty. Wykonawca, który nieumyślnie załączył puste formularze w ofercie, nie ma drogi odwoławczej i pozbawia się możliwości uzyskania zamówienia publicznego.

 

Renata Polisiakiewicz - ekspert współpracujący z serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe.