Wyniki przetargów - termomodernizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5293141 2020-05-29 Łódzkie II.1.1) Nazwa: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 5 – remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293165 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa mleka i przetworów mlecznych. II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i przetworów m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293175 2020-05-29 II.1.1) Nazwa: Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293183 2020-05-29 II.1.1) Nazwa: Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa materia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293192 2020-05-29 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów marki Mercedes dla potrzeb wydziału transportu KWP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293200 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Dostawa części zamiennych do samochodów terenowych KWP w Kielcach II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293205 2020-05-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: kompu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293219 2020-05-29 Podkarpackie II.1.1) Nazwa: Dostawa graniczników betonowych oraz graniczników plastikowych dla PBGiTR w Rzeszowie II.1.4) Krótki opis: 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293226 2020-05-29 II.1.1) Nazwa: Ocena aplikacji PZP II.1.4) Krótki opis: Ocena aplikacji webowej. II.2.4) Opis zamówienia: Ocena aplikacji webowej....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293235 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 PLN II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293236 2020-05-29 II.1.1) Nazwa: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy – miasta Płock, sektor IV II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293237 2020-05-29 II.1.1) Nazwa: Usługa wsparcia (doradztwa) strategicznego w procesie restrukturyzacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293239 2020-05-29 II.1.1) Nazwa: Wykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elblą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293246 2020-05-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w Internecie poprzez profil ekoMałopolska na Facebooku II.1.4) Krótki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293247 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bank. w wys. 17 500 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego de...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293248 2020-05-29 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 205 k/m Darłowo na odcinku od km 5+100 do km 5+350...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293254 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293259 2020-05-29 Śląskie II.1.1) Nazwa: 2020/S 043-101839 II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług porządkowych dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293261 2020-05-29 Małopolskie II.1.1) Nazwa: Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie–Krzęcin – część II II.1.4) Krótk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293265 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: Zakup linii 110 kV relacji Kamień Pomorski – RS Rybice – Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową 110kV RS Rybice ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293270 2020-05-29 Mazowieckie II.1.1) Nazwa: „Świadczenie usług spedycji kolejowej i nawęglania w Wydziałach Wytwarzania Południe przy ul. Żelaznej 7 i Północ p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293275 2020-05-29 Łódzkie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Badania medycyny pracy dla osadzonych przeprowadzone na terenie Oddziału Zewnętrznego, ul. Torowa 2, 98-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293276 2020-05-29 Pomorskie CZĘŚĆ NR I II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia był zakup usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A.Zamówienie zostało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293194 2020-05-29 Świętokrzyskie II.1.1) Nazwa: Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej II....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293437 2020-05-29 Małopolskie Remont wybranych pomieszczeń w budynku D Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293438 2020-05-29 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DP.ZP.271.3.2020 Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293443 2020-05-29 Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293449 2020-05-29 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GOSR.271.5.2020 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293463 2020-05-29 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107962B Tybory-Mis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5293475 2020-05-29 Podlaskie „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 800 000,00 złotych” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPK.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)