Przetarg 7319440 - Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z...

   
Analizuj Zamówienie 7319440 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-4/20
20

1. Przedmiotem zamówienia są usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmują świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach i w Lubsku przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego w podziale na 2 części/ zadania:
Zadanie nr 1 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach,
Zadanie nr 2 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku.

2. Przewidziana ilość całodobowych posiłków wynosi miesięcznie około:
• 2600 posiłków dla pacjentów w Żarach poza programem pilotażowym „Standard Szpitalnego Żywienia kobiet ciężarnych i w okresie poporodowym- Dieta Mamy”,
• 380 posiłków dla pacjentek w Żarach objętych programem pilotażowym „Standard Szpitalnego Żywienia kobiet ciężarnych i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”,
• 1200 posiłków dla pacjentów w Lubsku.
Liczba ta jest zależna od obłożenia szpitala.

3. Odbiór posiłków od Wykonawcy i dostarczenie ich do oddziałów szpitalnych odbywać się będzie transportem Zamawiającego, gdy odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego ( Lubsko – ZOL, ul. Poznańska 2, Żary – ul. Pszenna 2) nie jest większa niż 5 km. A w pozostałych przypadkach dostarczenie posiłków do ww. oddziałów szpitalnych odbywać się będzie staraniem (transportem) i na koszt wykonawcy.


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz organizacyjno- techniczny – Rozdział
II, załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. przygotowanie posiłków, gotowanie posiłków, dostarczanie posiłków. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
a) Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. przygotowanie posiłków, gotowanie posiłków, dostarczanie posiłków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.).
b) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności, o których mowa w pkt. a) przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji usługi oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
c) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
d) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
e) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ w Rozdziale III. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności.
f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za część należy rozumieć „pakiet/zadanie”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
- Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego.
- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Usługa zywienia pacjentów Szpitala w Żarach
Przedmiotem zamówienia są usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmują świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach przez okres 12 miesięcy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzu organizacyjno-technicznym stanowiącym Rozdział II Załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Uśluga żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku
Przedmiotem zamówienia są usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmują świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia dla pacjentów oddziałów szpitalnych Lubsku przez okres 12 miesięcy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzu organizacyjno-technicznym stanowiącym Rozdział II Załącznik nr 5 do SIWZ.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 15894220, 55321000, 55322000, 55521200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się