Przetarg 7100945 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i...

   
Analizuj Zamówienie 7100945
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-21
przedmiot ogłoszenia
„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”
Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019


Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją i przebudową Zespołu Szkól nr 5 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowanych przy ul. Stanisława Staszica 10 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poprawienia efektywności energetycznej. Zakres całego opracowania projektowego obejmuje działki 999/41, 1001/41

Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową pt.: „Projekt budowlany przebudowy budynku szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju wraz termomodernizacja oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych” (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 339/15 Ar.6740.269.2016 z dnia 31.07.2015 r.) oraz „Projekt budowlany robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego CKP przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 312/16 Ar.6740.282 2016 r. z dnia 05.09.2016 r.), a także „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przyłącza wody dla budynku CKP w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 10 (zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę) obejmującymi:
• projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• kosztorysy ślepe (przedmiary robót)
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1. zgodnie z projektem „Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkól nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z termomodernizacją oraz budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych”:
Przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej;
Likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej;
Rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych, rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP-u oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i drenażu;
Demontaż elementów z elewacji w celu wykonania robót związanych z termomodernizacja;
Termomodernizacja budynku szkoły w zakresie elewacji oraz dachu nad łącznikiem pomiędzy salą gimnastyczna a budynkiem dydaktycznym;
Wymiana części drzwi zewnętrznych (w sali gimnastycznej oraz budynku szkoły na poziomie -1);
Odtworzenie dawnych otworów okiennych w budynku łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną;
Wymiana okiem na sali gimnastycznej;
Montaż nawietrzaków we wszystkich oknach;
Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół całego budynku ZS nr 5;
Wykonanie fragmentu chodnika prowadzącego od wyjścia ewakuacyjnego z Sali gimnastycznej aż do chodnika przy boisku do koszykówki;
Wymiana nawierzchni chodnika i placu pomiędzy budynkiem szkoły w budynku CKP-u;
Montaż studzienek doświetlających z tworzyw sztucznych w miejscu dawnych studzienek piwnicznych, murowanych;
Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
Remont kominów na dachu łącznika pomiędzy sala gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym oraz montaż nasad kominowych;
Remont schodów wejściowych i zadaszeń do budynku;
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku;
1.2. zgodnie z projektem „Projekt budowlany robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego CKP przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”
Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku;
Wymiana stolarki okiennej;
Budowa wiatrołapu;
Rozbiórka łącznika pomiędzy CKP a ZS nr 5
1. ROBOTY INSTALACYJNE
2.1. zgodnie z projektem „Projekt budowlany przebudowy budynku zespołu szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z termomodernizacją oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych”
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;
Montaż termostatów na wszystkich grzejnikach;
Montaż obudów na wszystkich grzejnikach w budynku ZS nr 5 ;
Wymiana hydrantów instalacji ppoż;
Montaż klimatyzacji sal lekcyjnych na kondygnacji 0, 1 oraz 2 zlokalizowanych od południowej strony budynku dydaktycznego;
Wymiana punktów świetlnych na energooszczędne (LED),
Wymiana starej instalacji elektrycznej,
Wymiana instalacji odgromowej.

2.2. Zgodnie z projektem „Projekt budowlany robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego CKP przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz “Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przyłącza wody dla budynku CKP w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 10”
Przebudowa instalacji wentylacyjnej
Przebudowa instalacji c.o.
Przebudowa przyłącza wody
oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB celem zgłoszenia zakończenia robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego, zgodnie z załączonym do SIWZ kosztorysem ślepym (przedmiarem robót) – załącznik nr 12 . Zamawiający zastrzega sobie, iż przed podpisaniem umowy dla celów rozliczeniowych Wykonawca przedstawi kosztorys szczegółowy wraz z dołączonym zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i harmonogramem robót. Wykonawca winien stosować materiały posiadające karty techniczne, certyfikaty, atesty, świadectwa do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp. Wskazane w ofercie dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentację odbiorową.
UWAGA
W związku z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz.2245 ze zm.), zmienia się nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu z Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) na Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540232295-N-2019 z dnia: 2019-10-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/11/2019,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235160-N-2019 z dnia: 2019-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/12/2019,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540262837-N-2019 z dnia: 2019-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/01/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540004871-N-2020 z dnia: 2020-01-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/01/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540012784-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/02/2020,
godzina: 10:50UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540026352-N-2020 z dnia: 2020-02-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/03/2020,
godzina: 10:50Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
tak 0 nie 

W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
tak 0 nie Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
tak 0 nie 

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być:
wykreślonoUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540037301-N-2020 z dnia: 2020-03-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540054260-N-2020 z dnia: 2020-03-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/04/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540055616-N-2020 z dnia: 2020-03-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/04/2020,
godzina: 11:50
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 45110000, 45112710, 45210000, 45233260, 45311000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się