Przetarg 7100945 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7100945 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-21
przedmiot ogłoszenia
„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”
Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019


Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją i przebudową Zespołu Szkól nr 5 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowanych przy ul. Stanisława Staszica 10 w Jastrzębiu-Zdroju w celu poprawienia efektywności energetycznej. Zakres całego opracowania projektowego obejmuje działki 999/41, 1001/41

Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową pt.: „Projekt budowlany przebudowy budynku szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju wraz termomodernizacja oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych” (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 339/15 Ar.6740.269.2016 z dnia 31.07.2015 r.) oraz „Projekt budowlany robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego CKP przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” (decyzja o pozwoleniu na budowę nr 312/16 Ar.6740.282 2016 r. z dnia 05.09.2016 r.), a także „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przyłącza wody dla budynku CKP w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 10 (zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę) obejmującymi:
• projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• kosztorysy ślepe (przedmiary robót)
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1. zgodnie z projektem „Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkól nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z termomodernizacją oraz budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych”:
Przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej;
Likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej;
Rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych, rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP-u oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i drenażu;
Demontaż elementów z elewacji w celu wykonania robót związanych z termomodernizacja;
Termomodernizacja budynku szkoły w zakresie elewacji oraz dachu nad łącznikiem pomiędzy salą gimnastyczna a budynkiem dydaktycznym;
Wymiana części drzwi zewnętrznych (w sali gimnastycznej oraz budynku szkoły na poziomie -1);
Odtworzenie dawnych otworów okiennych w budynku łącznika pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną;
Wymiana okiem na sali gimnastycznej;
Montaż nawietrzaków we wszystkich oknach;
Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół całego budynku ZS nr 5;
Wykonanie fragmentu chodnika prowadzącego od wyjścia ewakuacyjnego z Sali gimnastycznej aż do chodnika przy boisku do koszykówki;
Wymiana nawierzchni chodnika i placu pomiędzy budynkiem szkoły w budynku CKP-u;
Montaż studzienek doświetlających z tworzyw sztucznych w miejscu dawnych studzienek piwnicznych, murowanych;
Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
Remont kominów na dachu łącznika pomiędzy sala gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym oraz montaż nasad kominowych;
Remont schodów wejściowych i zadaszeń do budynku;
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku;
1.2. zgodnie z projektem „Projekt budowlany robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego CKP przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”
Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku;
Wymiana stolarki okiennej;
Budowa wiatrołapu;
Rozbiórka łącznika pomiędzy CKP a ZS nr 5
1. ROBOTY INSTALACYJNE
2.1. zgodnie z projektem „Projekt budowlany przebudowy budynku zespołu szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z termomodernizacją oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych”
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;
Montaż termostatów na wszystkich grzejnikach;
Montaż obudów na wszystkich grzejnikach w budynku ZS nr 5 ;
Wymiana hydrantów instalacji ppoż;
Montaż klimatyzacji sal lekcyjnych na kondygnacji 0, 1 oraz 2 zlokalizowanych od południowej strony budynku dydaktycznego;
Wymiana punktów świetlnych na energooszczędne (LED),
Wymiana starej instalacji elektrycznej,
Wymiana instalacji odgromowej.

2.2. Zgodnie z projektem „Projekt budowlany robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego CKP przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz “Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przyłącza wody dla budynku CKP w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 10”
Przebudowa instalacji wentylacyjnej
Przebudowa instalacji c.o.
Przebudowa przyłącza wody
oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do złożenia w PINB celem zgłoszenia zakończenia robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego, zgodnie z załączonym do SIWZ kosztorysem ślepym (przedmiarem robót) – załącznik nr 12 . Zamawiający zastrzega sobie, iż przed podpisaniem umowy dla celów rozliczeniowych Wykonawca przedstawi kosztorys szczegółowy wraz z dołączonym zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i harmonogramem robót. Wykonawca winien stosować materiały posiadające karty techniczne, certyfikaty, atesty, świadectwa do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp. Wskazane w ofercie dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach dokumentację odbiorową.
UWAGA
W związku z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz.2245 ze zm.), zmienia się nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu z Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) na Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540232295-N-2019 z dnia: 2019-10-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/11/2019,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235160-N-2019 z dnia: 2019-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/12/2019,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540262837-N-2019 z dnia: 2019-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/01/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540004871-N-2020 z dnia: 2020-01-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/01/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540012784-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/02/2020,
godzina: 10:50UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540026352-N-2020 z dnia: 2020-02-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/03/2020,
godzina: 10:50Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
tak 0 nie 

W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
tak 0 nie Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
tak 0 nie 

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być:
wykreślonoUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540037301-N-2020 z dnia: 2020-03-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540054260-N-2020 z dnia: 2020-03-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/04/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540055616-N-2020 z dnia: 2020-03-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/04/2020,
godzina: 11:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540062413-N-2020 z dnia: 2020-04-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
(…)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: ofertę należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego
adres : Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

W ogłoszeniu powinno być:
(…)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ELEKTRONICZNIE
Adres: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj/aukcjeMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/04/2020,
godzina: 12:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540065141-N-2020 z dnia: 2020-04-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/04/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540068377-N-2020 z dnia: 2020-04-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów :
Okres w miesiącach:  lub dniach: 
lub data rozpoczęcia:  / /  (dd/mm/rrrr)
lub zakończenia: 28 /02 /2021 (dd/mm/rrrr)

W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów :
Okres w miesiącach:  lub dniach: 
lub data rozpoczęcia:  / /  (dd/mm/rrrr)
lub zakończenia: 15 /05 /2021 (dd/mm/rrrr)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, oświadczeń i dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu do PINB zakończenia robót: 28.02.2021 r., z zastrzeżeniem, że:
a) prace we wnętrzu budynku szkolnego mogą być prowadzone jedynie w dni wolne od zajęć szkolnych i dodatkowo pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty muszą zostać uprzątnięte w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie zajęć po tych dniach.
Przekroczenie powyższego terminu będzie zagrożone utratą dofinansowania.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, oświadczeń i dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu do PINB zakończenia robót: 15.05.2021 r., z zastrzeżeniem, że:
a) prace we wnętrzu budynku szkolnego mogą być prowadzone jedynie w dni wolne od zajęć szkolnych i dodatkowo pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty muszą zostać uprzątnięte w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie zajęć po tych dniach.
Przekroczenie powyższego terminu będzie zagrożone utratą dofinansowania.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/11/2019,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/05/2020,
godzina: 11:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540073302-N-2020 z dnia: 2020-04-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy:
a) w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, zamówień dodatkowych, które realizowane będą w oparciu o protokoły robót zamiennych / protokoły konieczności robót dodatkowych / zamówień dodatkowych spisane przy udziale zamawiającego i wykonawcy,
b) w zakresie terminu wykonania:
- gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamówień dodatkowych wstrzymujących wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,
- gdy zajdzie koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna m.in.:
• wiatr o prędkości powyżej 10 m/s utrzymujący się przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prace dźwigu oraz prace na rusztowaniach,
• wystąpienie ciągłych opadów deszczu lub śniegu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
• spadek temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni,
- gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych a ich realizacja uniemożliwi zakończenie robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności,
- gdy zajdzie okoliczność powodująca przedłużenie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację zadania,
- gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na termin realizacji zadania,
- gdy zajdzie konieczność usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania,
- gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- gdy zajdzie okoliczność braku możliwości wykonania robót, wynikających z błędów projektowych, a mających istotny wpływ na termin wykonania pozostałych robót wynikających zakresu umownego.
- gdy stwierdzone zostaną odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki gruntowo-wodne uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac.
W przypadku zaistnienia jednego z w/w warunków zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych okoliczności. Każda z tych okoliczności zostanie poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności zawierającym stosowne uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy w przypadku:
- wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych, zamówień dodatkowych co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość wynikającą z protokołów konieczności,
- zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia,
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wartość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania.
d) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy to podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
e) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
f) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających udział tej osoby w realizacji zadania (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby spełniającej warunki w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia).
2. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W ogłoszeniu powinno być:
I.1. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę:
1.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej. Przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć w szczególności:
a. brak spójności pomiędzy branżami, co uniemożliwia wykonanie zamówienia,
b. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, iż charakter umowy nie ulegnie zmianie.
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego
c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych.
e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,
f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż zakres robot nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30 % zakresu finansowego.
g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 20 % zakresu finansowego.
2.1. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
c) wystąpienia innych ograniczeń natury środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie .
2.2. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
a) podwyższą jakość wykonanych robót,
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
2.4 technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego przewidzieć.
3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
3.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót zgodnie z specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, gdy zajdzie koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzone przez Inspektora nadzoru i udokumentowane w dzienniku budowy. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności:
• wiatr o prędkości powyżej 10 m/s utrzymujący się przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prace dźwigu oraz prace na rusztowaniach,
• wystąpienie ciągłych opadów deszczu lub śniegu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
• spadek temperatury poniżej minus 5 stopni Celsjusza przez okres min. 3 kolejnych dni,
3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dot. sieci), cofnięcie zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd,
3.3. opóźnienia gestorów sieci lub innych służb zewnętrznych np. UDT w wykonaniu ich zobowiązań wynikających z umów, uzgodnień itp. lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,
3.4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3.5. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,
3.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
3.7. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
3.8. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
3.9. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
3.10. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
3.11. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,
3.12. gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3.13. gdy stwierdzone zostaną odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki gruntowo - wodne uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac,
3.14. wystąpienia warunków siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz miały bezpośredni wpływ na ograniczenia dostępności lub brak materiałów, usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności producentów lub firm dostarczających ww. materiał oraz usługodawców.
3.15. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z sytuacją epidemii.
Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:
4.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,
4.2. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania wdanym etapie i podziale płatności przewidzianej zadany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.
6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
6.1. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą.
6.2. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w§ 20 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
6.3. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia,
6.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania.
7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu:
7.1. do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy jeżeli dotyczy to:
8.1. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
8.2. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,
II.
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 20 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp.
2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 20 oraz dopuszczonych na podstawie przepisów Pzp jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
1) Zakres proponowanej zmiany,
2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) Podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy PZP lub postanowień Umowy,
4) Informacje i dowody potwierdzające, że został spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiana Umowy.
5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanych zmian, w tym w szczególności:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,
- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,
- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami, usługodawcami),
- protokół konieczności.
b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:
- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,
- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,
- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,
- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności.
c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:
- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy,
- dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu.
- protokół konieczności.
6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.
7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
a. zaakceptować wniosek o zmianę w całości lub w części,
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d. odrzucić wniosek o zmianę w całości lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o których mowa w § 20 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia.
10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodną Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy.
11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 45110000, 45112710, 45210000, 45233260, 45311000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się