Zlecenie 7227587 - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli...

   
Zamówienie 7227587 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-12
przedmiot zlecenia
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aran
acjach i technologiach w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze trans granicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Szkolenie dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach i technologiach w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach i technologiach dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.
3. Liczba uczestników: Liczba uczestników z Iwonicza - 5 nauczycieli; Liczba uczestników z Sabinova - 2 nauczycieli
4. Szkolenie będzie realizowane w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę. Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne( 4 dni ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.
5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni podkarpackiej i staropolskiej a także poznać kuchnie poszczególnych regionów Podkarpacia. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni podkarpackiej i staropolskiej. Nauczyciele po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia.
6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
- Zapoznanie z charakterystyką dań kuchni regionalnej Podkarpacia i regionalnych kuchni z terenu Podkarpacia. Charakterystyka wpływu kuchni bieszczadzkiej i kresowej na kuchnie staropolską. Kuchnia Łemków i Bojków.
- Zapoznanie z szeroką gamą Podkarpackich produktów regionalnych wraz z degustacji - Zapoznanie z Podkarpackimi produktami zarejestrowanymi w UE - Sezonowość produktów w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Produkty ekologiczne w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Tworzenie menu z udziałem dań kuchni podkarpackiej
- Nowe aranżacje tradycyjnych dań kuchni podkarpackiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik kulinarnych
- Przygotowanie potraw regionalnych - praktyczne warsztaty gotowania
7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi: • urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia • możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności • wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku polsko – słowackim i w języku angielskim • wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu • wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy. Dodatkowo dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej 3 x kolacja, 3 x śniadanie • koszty trenera • transport nauczycieli po stronie słowackiej na miejsce szkolenia i z powrotem • zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej - 2 nauczycieli • ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk.
9. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.
10. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.
11. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia; 2) ocena uczestników - przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu szkolenia na podstawie opracowanych kryteriów oceny; 3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy /uczestniczki w wyniku realizacji szkolenia).
12. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i szkoleniowe) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie zgodnie wytycznymi dla beneficjentów- załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska - Słowacja - Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.
13 . Certyfikaty powinny zawierać: 1) logotyp ; 2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu; 3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła; 4) imię i nazwisko uczestnika szkolenia, 5) pełną nazwę szkolenia, 6) datę i miejsce szkolenia 7) ilość godzin szkolenia 8) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu 9) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat. Cel zamówienia Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni podkarpackiej i staropolskiej a także poznać kuchnie poszczególnych regionów Podkarpacia. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni podkarpackiej i staropolskiej. Nauczyciele po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia. Przedmiot zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Szkolenie dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach i technologiach w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie dla nauczycieli branży gastronomicznej Kuchnia Staropolska i regionalna w nowych aranżacjach i technologiach dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.
3. Liczba uczestników: Liczba uczestników z Iwonicza - 5 nauczycieli; Liczba uczestników z Sabinova - 2 nauczycieli
4. Szkolenie będzie realizowane w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę. Program szkolenia obejmuje 32 godziny lekcyjne( 4 dni ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin dziennie.
5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać tajniki kuchni podkarpackiej i staropolskiej a także poznać kuchnie poszczególnych regionów Podkarpacia. Tradycyjne dania przyrządzone w nowych aranżacjach. Ponadto przyswoją sobie umiejętność atrakcyjnego i apetycznego podawania potrawy. Dzięki uczestnictwie w zajęciach będą mogli zaskoczyć rodzinę i znajomych oryginalnym smakiem kuchni podkarpackiej i staropolskiej. Nauczyciele po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty ukończenia szkolenia.
6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
- Zapoznanie z charakterystyką dań kuchni regionalnej Podkarpacia i regionalnych kuchni z terenu Podkarpacia. Charakterystyka wpływu kuchni bieszczadzkiej i kresowej na kuchnie staropolską. Kuchnia Łemków i Bojków.
- Zapoznanie z szeroką gamą Podkarpackich produktów regionalnych wraz z degustacji - Zapoznanie z Podkarpackimi produktami zarejestrowanymi w UE - Sezonowość produktów w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Produkty ekologiczne w kuchni regionalnej Podkarpacia
- Tworzenie menu z udziałem dań kuchni podkarpackiej
- Nowe aranżacje tradycyjnych dań kuchni podkarpackiej z wykorzystaniem nowoczesnych technik kulinarnych
- Przygotowanie potraw regionalnych - praktyczne warsztaty gotowania
7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi: • urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia • możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności • przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności • wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku polsko – słowackim i w języku angielskim • wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu • wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy. Dodatkowo dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej 3 x kolacja, 3 x śniadanie • koszty trenera • transport nauczycieli po stronie słowackiej na miejsce szkolenia i z powrotem • zapewnienie noclegu dla uczestników szkolenia po stronie słowackiej - 2 nauczycieli • ubranie robocze dla uczestników szkolenia składające się z: fartuch przedni, fartuch/bluza, czapka, buty, nadruk.
9. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się