Zlecenie 7505444 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego...

   
Analizuj Zamówienie 7505444 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-28
przedmiot zlecenia
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego „Programowanie w języku Python”, zad.8, poz. 96

Zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego „Programowanie w języku Python” dla studentów Politechniki Krakowskiej w ramach realizacji projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel zamówienia Podniesienie kompetencji studentów Politechniki Krakowskiej oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności programowania w języku Python potwierdzonych certyfikatem. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego „Programowanie w języku Python” w ramach realizacji projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie „Programowanie w języku Python” dla 10 studentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, zakończone certyfikatem.
Czas trwania szkolenia – 30 godzin (przez godzinę rozumie się godzinę lekcyjną – 45 minut).
Możliwość przeprowadzenia szkolenia w godzinach popołudniowych (do godziny 20tej) oraz
w weekendy.
Miejsce – Kraków – pomieszczenia udostępnione przez wykonawcę. Zajęcia mają odbywać się na komputerach posiadających aktualne oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na przeprowadzenie zajęć stacjonarnych, Wykonawca musi zapewnić przeprowadzenie szkolenia on-line.
Minimalny zakres szkolenia: podstawowe informacje o programowaniu w języku Python, instalowanie interpretera Python i konfiguracja środowiska pracy, główne składniki programu: zmienne, operatory, instrukcje sterujące, typy danych w języku Python, omówienie funkcji i modułów.
Zamówienie obejmuje koszty:
- przeprowadzenia szkolenia dla grupy 10 studentów Politechniki Krakowskiej,
- zapewnienia sali i zaplecza dydaktycznego (stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika z aktualnym oprogramowaniem, niezbędnym do realizacji szkolenia)
- przerwy kawowej dla uczestników szkolenia
- opracowania i udostępnienia programu szkolenia oraz materiałów dydaktycznych,
- zapewnienia trenera, będącego czynnym i doświadczonym programistą w języku Python,
- ewentualnego dojazdu i wyżywienia trenera,
- wystawienia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, a także certyfikatów według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego,
- przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych na zakończenie szkolenia,
- przeprowadzenia ankiet mających na celu weryfikację wiedzy z tematyki szkolenia (przed i po szkoleniu)
- przygotowania i prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym: lista obecności i program szkolenia, potwierdzenie przez uczestników odbioru materiałów szkoleniowych oraz dostarczenie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia (w tym jednego egzemplarza materiałów dydaktycznych, kopii zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia).
Jeśli zajęcia będą prowadzone w trybie on-line, wykonawca musi je przeprowadzić w aplikacji, która umożliwia weryfikację udziału poszczególnych studentów w szkoleniu. Musi także przygotować studentów do udziału w szkoleniu w takiej formie oraz udostępnić studentom oprogramowanie (dopuszczamy oprogramowanie w wersji edukacyjnej).
Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania wszelkich działań związanych z organizacją szkoleń
i winien jest wyznaczyć co najmniej jedną osobę do kontaktów z Zamawiającym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 80000000, 80533200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się