Zlecenie 7751397 - Znak sprawy: AG.26.2.17.2020 Świadczenie usług opieki...

   
Zamówienie 7751397 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-13
przedmiot zlecenia
Znak sprawy: AG.26.2.17.2020
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby nie
pełnosprawnej dla uczestników/czek Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 wspófinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
I. Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników/czek Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 wspófinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanej do 1 członka rodziny sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności w łącznym wymiarze 240 godzin w ramach całej umowy w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w okresie nie wcześniej niż od dnia 21.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług. Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 min. Ilość godzin może ulec zmianie (pomniejszeniu) w zależności od potrzeb uczestnika/czki programu.
3. Co do zasady usługa w ramach przedmiotowego zamówienia-opieka wytchnieniowa ma polegać na czasowym odciążeniu członków rodzin/ opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.
4. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi. Wszystkie te koszty należy wkalkulować w cenę godziny usługi.
5. Usługa opieki wytchnieniowej jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
6. Osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej zobowiązana jest do gotowości zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 08.00 do 20.00.
7. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika /czkę Programu wynosi nie więcej niż 240 godzin do dnia 31.12.2020 r.
8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać miesięczne karty realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa które będą załącznikiem do umowy i składać Zamawiającemu w terminie do 2 dnia roboczego każdego następnego miesiąca.
10. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego dokumentowania w postaci papierowej lub elektronicznej świadczenia usług opieki wytchnieniowej w szczególności poprzez:
• Dziennik czynności opiekuńczych-zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
11. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności o wszelkich zagrożeniach.
12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleconych czynności z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz szczególnej ochrony danych osobowych osób z niepełnosprawnościami, również po zakończeniu realizacji lub rozwiązaniu umowy. Wykonawca ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.
14. Wykonawca poniesie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania, koszty rozmów telefonicznych, badań profilaktycznych, szkoleń z zakresu BHP.
15. Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej żadnych opłat.
16. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji usługi na żądanie Zamawiającego.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się