Przetarg 7731726 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021 Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7731726 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021
Numer referencyjny: FE.271.Z.2020

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rytro w sezonie 2020/2021.
2. Łączna długość dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania wynosi – 34 020 m.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zimowe utrzymanie następujących pakietów dróg.

I. Pakiet nr 1 – Sucha Struga
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Od mostu pod zamek III 900
2. Na Pustkę do p. Kuliga III 700
3. Pod zamkiem Kącina III 700
4. Do Cięciwów do p. Kłak III 200
5. Koło Korala III 600
6. Obok Słonecznego stoku do Źródełka III 500
7. Wyśni Koniec - Limasy III 1500
8. Sucha struga – Rypaki III 200
SUMA 5 300

II. Pakiet nr 2 – Roztoka Ryterska
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Od szkoły do leśniczówki I 2200
2. Pod Majdanem II 400
3. Wilkówka II 280
4. Osiedle za szkołą przewiązka – Sołectwo Rytro III 1200
5. Do Dziedzinów III 170
6. Do Obrzud koło wyciągu III 500
SUMA 4750

III. Pakiet nr 3 – Rytro I
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Od Wielochy do Rytra Majerka Pod Wiatrakiem III 2400
2. Dominików III 700
SUMA 3 100

IV. Pakiet nr 4 – Rytro II
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Połom Wyżna III 2600
2. Połom Wyżna - Gliniarka III 300
3. Połom Wyżna - Cyrchla III 300
SUMA 3 200

V. Pakiet nr 5 – Rytro III
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Potok Kordowiec III 1000
2. Mikołaska III 1200
3. Mikołaska Obłazy III 800
SUMA 3000

VI. Pakiet nr 6 – Rytro IV
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Mikuty I 800
2. Obok nowego cmentarza III 200
3. K/Piksy III 200
4. K/Nowakowej i do Janiny III 250
5. K/Sokołowskich III 200
6. Pod starym cmentarzem Kantor do Górków III 800
7. K/Nadleśnictwa i do kempingów PKP III 200
8. Oś. K/Stadionu – Willa Nasza III 950
SUMA 3 600

VII. Pakiet nr 7 – Życzanów
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Od drogi krajowej do składnicy III 1500
2. Od drogi krajowej do Dudczaka III 1000
3. Od Dudczaka - Podmakowica III 1700
4. Od składnicy do Popardowej III 500
SUMA 4 700

VIII. Pakiet nr 8 – Obłazy Ryterskie
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb
1. Od drogi krajowej obok sołtysa III 1500
2. Od drogi krajowej w kierunku Kotarbów III 400
3. W kierunku Wielochów III 350
4. Rytro – Cygański Potok III 530
5. Potok Kordowiec III 1200
6. Obok kapliczki III 240
7. Osiedle Pustułków III 1100
8. Od Klósków w kierunku Kordowca III 650
SUMA 6370

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Zamawiający zapewnia materiały szorstkie do posypywania dróg z ich dostarczeniem w miejsca wskazane przez Wykonawcę.
• Wykonawca we własnym zakresie organizuje miejsca do składowania materiałów szorstkich do posypywania dróg.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób kierujących pojazdami samochodowymi w trakcie realizacji usług zimowego utrzymania dróg. Powyższy wymóg nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiąże się do osobistego świadczenia funkcji kierowcy oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia funkcji kierowcy na rzecz spółki.
6. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art.29 ust.4 ustawy.
7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń
8. Zamówienia częściowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególny pakiet wyszczególniany w pkt. III.3. Przez część zamówienia rozumie się poszczególny pakiet dróg.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno – najkorzystniejsza niepodlegająca odrzuceniu oferta spośród złożonych na daną część zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin świadczenia usług: od 1 listopada 2020. do 31 marca 2021.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności wystąpienia warunków klimatycznych, powodujących konieczność utrzymania dróg w stanie przejezdności.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: należy wykazać, że wykonawca:
a. przy realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj., co najmniej 1 ciągnikiem o podwójnym napędzie i pługiem do odśnieżania.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane


4. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2) Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp, wykluczy również Wykonawcę:
A) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791)
5. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę.
2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1. nie podlega wykluczeniu
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia, o jakich mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”,
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://rytro.pl, sekcja przetargi informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ – Grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 5 do SIWZ);
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt.3.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
7. Dokumenty wskazane w rozdziale VI SIWZ zostaną złożone przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, po etapie składania ofert, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP.
9. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
10. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.
11. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi zostać załączone w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017r. poz. 1128), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Osobami upoważnionymi porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) do udzielania informacji w zakresie zamówień publicznych i zakresie merytorycznym: Piotr Padula, w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu, tel. 18 4469040 w.58;
5. Tryb udzielania wyjaśnień.
1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego, faksem 18 4469040 lub e-mailem na adres gmina@rytro.pl.
2) Zamawiający udzieli niezwłocznie (nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert) wyjaśnień na piśmie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3) Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie jednocześnie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Przesłanie dokumentów po godzinie pracy urzędu, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 – Sucha Struga
I. Pakiet nr 1 – Sucha Struga L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Od mostu pod zamek III 900 2. Na Pustkę do p. Kuliga III 700 3. Pod zamkiem Kącina III 700 4. Do Cięciwów do p. Kłak III 200 5. Koło Korala III 600 6. Obok Słonecznego stoku do Źródełka III 500 7. Wyśni Koniec - Limasy III 1500 8. Sucha struga – Rypaki III 200 SUMA 5 300

Część nr: 2 Nazwa: II. Pakiet nr 2 – Roztoka Ryterska
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Od szkoły do leśniczówki I 2200 2. Pod Majdanem II 400 3. Wilkówka II 280 4. Osiedle za szkołą przewiązka – Sołectwo Rytro III 1200 5. Do Dziedzinów III 170 6. Do Obrzud koło wyciągu III 500 SUMA 4750

Część nr: 3 Nazwa: III. Pakiet nr 3 – Rytro I
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Od Wielochy do Rytra Majerka Pod Wiatrakiem III 2400 2. Dominików III 700

Część nr: 4 Nazwa: IV. Pakiet nr 4 – Rytro II
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Połom Wyżna III 2600 2. Połom Wyżna - Gliniarka III 300 3. Połom Wyżna - Cyrchla III 300 SUMA 3 200

Część nr: 5 Nazwa: V. Pakiet nr 5 – Rytro III
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Potok Kordowiec III 1000 2. Mikołaska III 1200 3. Mikołaska Obłazy III 800 SUMA 3000

Część nr: 6 Nazwa: VI. Pakiet nr 6 – Rytro IV
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Mikuty I 800 2. Obok nowego cmentarza III 200 3. K/Piksy III 200 4. K/Nowakowej i do Janiny III 250 5. K/Sokołowskich III 200 6. Pod starym cmentarzem Kantor do Górków III 800 7. K/Nadleśnictwa i do kempingów PKP III 200 8. Oś. K/Stadionu – Willa Nasza III 950 SUMA 3 600

Część nr: 7 Nazwa: VII. Pakiet nr 7 – Życzanów
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Od drogi krajowej do składnicy III 1500 2. Od drogi krajowej do Dudczaka III 1000 3. Od Dudczaka - Podmakowica III 1700 4. Od składnicy do Popardowej III 500 SUMA 4 700

Część nr: 8 Nazwa: VIII. Pakiet nr 8 – Obłazy Ryterskie
L.p. Nazwa Kat. Długość drogi w mb 1. Od drogi krajowej obok sołtysa III 1500 2. Od drogi krajowej w kierunku Kotarbów III 400 3. W kierunku Wielochów III 350 4. Rytro – Cygański Potok III 530 5. Potok Kordowiec III 1200 6. Obok kapliczki III 240 7. Osiedle Pustułków III 1100 8. Od Klósków w kierunku Kordowca III 650 SUMA 6370
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 90620000, 90630000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się