Przetarg 8927139 - ZIELONA REWITALIZACJA W OBRĘBIE BUDYNKU UL. WOJSKA...

   
Analizuj Zamówienie 8927139 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-24
przedmiot ogłoszenia
ZIELONA REWITALIZACJA W OBRĘBIE BUDYNKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 35-39 W EŁKU – 1 ETAP

1. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zam
wienia jest rewitalizacja terenu podwórka przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 35-39 w Ełku. Pierwszy etap realizacji obejmuje wschodniej części podwórka od schodów terenowych na wysokości budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 do tunelu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 35, bez wjazdu i parkingu od strony ul. Cichej. Tereny inwestycyjne znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.1.1. Zakres zamówienia obejmuje rewitalizację terenu, w tym:a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z opłatą z czasowe zajęcie tego pasa. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy, b) Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem i utylizacją materiałów,c) Wykonanie robót ziemnych,d) Wykonanie dróg dojazdowych,e) Wykonanie miejsc parkingowych,f) Wykonanie oznakowania drogowego,g) Wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych,h) Wykonanie terenów zieleni urządzonej wraz z nasadzeniami,i) Wykonanie elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci), j) Wykonanie placu zabaw,k) Wykonanie odwodnienia terenu,l) Wykonanie regulacji pionowej urządzeń zlokalizowanych w projektowanych nawierzchniach oraz wykonanych zieleńcach,m) Wykonanie oświetlenia terenu,n) Ułożenie rur dwudzielnych na kolizjach sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,o) Wymiana gruntu rodzimego niezagęszczanego na grunty zagęszczane mineralne raz ich zagęszczenie do Is=0,97, w zakresie wszystkich wykopów,p) Sprzątnięcie terenu po wykonanych pracach budowlanych,q) Odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego, r) Wykonanie certyfikacji placu zabaw przez jednostki zewnętrzne na zgodność z normą PN-EN 1176:2009,s) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach: - projekt tymczasowej organizacji ruchu,- sprawozdanie z nadzoru archeologicznego,- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,- inspekcja TV wykonanych sieci /przyłączy sanitarnych,- protokoły techniczne odbioru sieci /przyłączy z użytkownikiem danej infrastruktury,- oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót,- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,- inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.1.2. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:a) uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na roboty ziemne przy prowadzonych robotach ziemnych,b) prowadzić roboty ziemne pod nadzorem archeologicznym,c) zaopatrzyć się w media bytowe (tj. energia elektryczna, woda) na czas realizacji robót budowlanych,d) przekazać materiały z rozbiórki (kostka betonowa, krawężniki, bujak, kraty i włazy żeliwne), nadające się do ponownego zastosowania dla zamawiającego we wskazane miejsce (załadunek na palety, ofoliowanie, transport do 10km i rozładunek we skazane miejsce),e) przy pracach ziemnych pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach, f) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami, g) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji - należy przyjąć 2 przeglądy rocznie.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: przedmiar robót, projekt budowlany, sst.Rozliczenie robót następować będzie w/g rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót, wykonanego przez kierownika robót i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.Zamawiający wnosi o przedstawienie ceny brutto zamówienia. Cena brutto zamówienia wynikać ma z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonych przedmiarów robót. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych.1.4. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.a) Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. b) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.c) Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.d) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane”.2. Gwarancja – minimalny wymagany okres gwarancji to 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

O ZP.271. 21 .202 2
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, mała architektura, sieci zewnętrzne
kody CPV 45112723, 45232400, 45233250, 45233260, 45316100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , place zabaw , mała architektura , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8928628 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zjazd przez rów na działkę w Żelechowie Zlecę wykonanie zjazdu przez rów na działkę w Żelechowie proszę o kontak
9015411 2022-07-22
godz. 10:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Zapora z ul. Kopytko (w rejonie posesji przy ul. Zapora 52) w Bielsku-Białej. Zamówienie obejmuje w szczególno...
8983846 2022-07-22
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU „Wykonanie prac utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie” Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.52...
8953601 2022-07-27
godz. 10:00
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową Numer referencyjny: ZP-331-4/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano instalacyjnych: rozb...
9005118 2022-08-04
godz. 11:30
AQUANET S.A. Usuwanie awarii sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków i prowadzenie prac remontowych na sieciach, obiektach oraz przyłączach kanalizacyjnych.
9010929 2022-08-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻAGAŃ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007403 w miejscowości Gorzupia Dolna na działkach nr 34/3 i 34/1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr F007403 w miejscowości ...
9021316 2022-08-11
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KONIECPOL DO GRANICY WOJEWÓDZTWA”. Numer referencyjny: WI-K/PN/220609/2 Zadanie o...
9003598 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykoszenie działki o powierchni ok. 6 arów przy ul. Na Zielonki w Krakowie. Wysokość "trawy" to ok. 1m.
9012351 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Odtworzenie części krawężnika, naprawa bloczków betonowych. Zlecę naprawę konstrukcji krawężnika na ul. św. Michała 100 w Poznaniu. W zakres prac wchodzi regereracja uszczerbiory...
9022542 2022-09-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej Zlecę wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku oraz przyłącza do szamba oraz doprowadzenie wody od studzienki do budynku, ko...