Zlecenie 8379644 - "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" Przedmiot zamówienia...

   
Zamówienie 8379644 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-07
przedmiot zlecenia
Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Przedmiot zamówienia podzielony na części. Część 1: Przeprowadzenie szkolenia „Kreowanie i w
izualizacji wizerunku”: 1 grupa, 10 uczniów, 3 dni szkoleniowe, łącznie 24 godziny szkoleniowe. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Usługa polega na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu: 1) „Kreowania i wizualizacji wizerunku” mających na celu doskonalenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich, w zakresie profesjonalnego wykonywania usług w kreowania i wizualizacji wizerunku. Uczestnik po zakończeniu warsztatów kreowanie i wizualizacja wizerunku, uzupełni wiedzę i umiejętności z zakresu wizualizacji wizerunku oraz nabędzie nowe. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będzie zaświadczenie wydane na podstawie testu umiejętności praktycznych (tzw. pre test) zaliczonego na poziomie min. 80% oraz certyfikat. Liczba grup warsztatowych: 1 grupa, Liczba godzin warsztatów: 24 godz. szkoleniowe, Liczba dni warsztatów: 3 dni Liczebność grup warsztatowych: 10 osób Miejsce realizacji warsztatów: Zespół Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.: • zajęcia teoretyczne: sala nr 12 i/lub 14 – sale wykładowe, • zajęcia praktyczne: sala nr 4 – pracownia kosmetyczna. 2.Tematyka warsztatów (zajęcia teoretyczne i praktyczne): kolorymetria i analiza kolorystyczna, podstawy kosmetologii, makijaż – style i techniki, stylizacja fryzur, autoprezentacja i kreowanie profesjonalnego wizerunku. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r. 3) Wykonawca szacując koszt warsztatów bierze pod uwagę: wszelkie koszty związane z pracą wykładowców/instruktorów, w tym koszty pracy, dojazdu, noclegów i diet, koszty związane z przygotowaniem i powielaniem materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatów oraz koszty kosmetyków, farb, środków i materiałów niezbędnych do zrealizowania warsztatów zgodnie z tematyką. 4) Zamawiający zapewnia do realizacji warsztatów niezbędne pomieszczenia, stanowiska szkoleniowe. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do: a) weryfikowania aktualnej wiedzy i kompetencji uczestników i dopasowania do tego szczegółowego programu szkoleniowego i metod prowadzenia zajęć (test na początku zajęć), b) dostosowania tempa szkolenia i realizowanych zagadnień do możliwości uczestników, c) bieżącego monitorowania obecności uczestników warsztatów na listach obecności przygotowanych przez Zamawiającego i dokumentowania obecności/nieobecności w dziennikach zajęć przygotowanych przez Zamawiającego, d) dokumentowania na bieżąco w dzienniku zajęć zagadnień jakie zostały zrealizowane w danym dniu/godzinach – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Zamawiającego, które zostaną przekazane ustnie Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów, e) weryfikowania nabytej wiedzy i kompetencji uczestników projektu podczas warsztatów (test na końcu zajęć i egzamin praktyczny). 6) Po zakończonych warsztatach Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi, który uczestniczył w min. 80% zajęć i zdał egzamin końcowy zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu warsztatów. Koszt wystawienia zaświadczeń/certyfikatów zawiera się w cenie usługi. 7) Wykonawca nie ma prawa uzupełniania grup szkoleniowych o uczestników nie będących uczestnikami projektu (tzw. kursanci komercyjni). 8) Rozliczenie finansowe z Zamawiającym nastąpi po zrealizowanych warsztatach, na podstawie protokołu z realizacji warsztatów oraz faktury. Zamawiający nie realizuje przedpłat zaliczkowych. 9) Potwierdzenie realizacji szkoleń odbywa się poprzez dostarczenie Zamawiającemu: a) poprawnie uzupełnionych dzienników zajęć oraz list obecności, b) oryginałów testów wiedzy wypełnionych przez uczniów, c) oryginałów protokołów z egzaminów końcowych, d) oryginałów zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów. 10) W celu realizacji zamówienia Zamawiający podpisze z Wykonawcą odpowiednią umowę. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 12) Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest do przestrzegania zleceń dotyczących ochrony przed skutkami COVID-19. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.Przedmiot zamówienia podzielony na części. Część 2: Przeprowadzenie szkolenia „Kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego”: 1 grupa, 9-11 uczniów, 3 dni szkoleniowe, łącznie 24 godziny szkoleniowe. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Usługa polega na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu: „Kreatywne techniki koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego” mających na celu uzupełnienie wiedzy i/ lub podniesienie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp. kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie fryzjer oraz w Technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, celem profesjonalnego wykonywania usług w zakresie technik koloryzacji oraz strzyżenia damskiego i męskiego. Uczestnik po zakończeniu warsztatów uzupełni wiedzę i udoskonali umiejętności oraz nabędzie nowe z zakresu fryzjerstwa. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności będzie zaświadczenie wydane na podstawie testu umiejętności praktycznych (wykonanie koloryzacji i strzyżenia) zaliczonego na poziomie min. 80%. Liczba grup warsztatowych: 1 grupa, Liczba godzin warsztatów: 24 godz. szkoleniowe, Liczba dni warsztatów: 3 dni Liczebność grup warsztatowych: 9 - 11 osób Miejsce realizacji warsztatów: Zespół Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.: • zajęcia teoretyczne: sala nr 12 i/lub 14 – sale wykładowe, • zajęcia praktyczne: sala nr 5 – pracownia fryzjerska. 2. Tematyka warsztatów (zajęcia teoretyczne i praktyczne): Modelowanie i stylizacja włosów, Półupięcia – zasady ich tworzenia, Nowoczesne produkty do walki z włosami, Nowoczesne techniki wykorzystywane przy wykonaniu metamorfoz fryzjerskich oraz koloryzacji i ciecia, Dobór fryzur i koloryzacji do osoby oraz jej charakteru, Podstawowe zasady i techniki cięcia oraz nowoczesne metody stylizacji włosów, Personalizacja fryzury i koloru. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r. 3. Wykonawca szacując koszt warsztatów bierze pod uwagę: wszelkie koszty związane z pracą wykładowców/instruktorów, w tym koszty pracy, dojazdu, noclegów i diet, koszty związane z przygotowaniem i powielaniem materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatów oraz koszty kosmetyków, farb, środków i materiałów niezbędnych do zrealizowania warsztatów zgodnie z tematyką. 4) Zamawiający zapewnia do realizacji warsztatów niezbędne pomieszczenia, stanowiska szkoleniowe. 5) Wykonawca będzie zobowiązany do: a) weryfikowania aktualnej wiedzy i kompetencji uczestników i dopasowania do tego szczegółowego programu szkoleniowego i metod prowadzenia zajęć (test na początku zajęć), b) dostosowania tempa szkolenia i realizowanych zagadnień do możliwości uczestników, c) bieżącego monitorowania obecności uczestników warsztatów na listach obecności przygotowanych przez Zamawiającego i dokumentowania obecności/nieobecności w dziennikach zajęć przygotowanych przez Zamawiającego, d) dokumentowania na bieżąco w dzienniku zajęć zagadnień jakie zostały zrealizowane w danym dniu/godzinach – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Zamawiającego, które zostaną przekazane ustnie Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów, e) weryfikowania nabytej wiedzy i kompetencji uczestników projektu podczas warsztatów (test na końcu zajęć i egzamin praktyczny). 6) Po zakończonych warsztatach Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi, który uczestniczył w min. 80% zajęć i zdał egzamin końcowy zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu warsztatów. Koszt wystawienia zaświadczeń/certyfikatów zawiera się w cenie usługi. 7) Wykonawca nie ma prawa uzupełniania grup szkoleniowych o uczestników nie będących uczestnikami projektu (tzw. kursanci komercyjni). 8) Rozliczenie finansowe z Zamawiającym nastąpi po zrealizowanych warsztatach, na podstawie protokołu z realizacji warsztatów oraz faktury. Zamawiający nie realizuje przedpłat zaliczkowych. 9) Potwierdzenie realizacji szkoleń odbywa się poprzez dostarczenie Zamawiającemu: a) poprawnie uzupełnionych dzienników zajęć oraz list obecności, b) oryginałów testów wiedzy wypełnionych przez uczniów, c) oryginałów protokołów z egzaminów końcowych, d) oryginałów zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów. 10) W celu realizacji zamówienia Zamawiający podpisze z Wykonawcą odpowiednią umowę. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 12) Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest do przestrzegania zleceń dotyczących ochrony przed skutkami COVID-19. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się