Przetarg 7576580 - Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania:...

   
Analizuj Zamówienie 7576580 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-07-08
przedmiot ogłoszenia
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara
Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz”

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III niniejszej SIWZ („OPZ”).Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, podobne będą tożsame z warunkami zamówienia podstawowego. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować usługi nadzoru na prace projektowe i roboty budowlane w zakresie:1. branża torowa wraz z odwodnieniem:— roboty rozbiórkowe torów i rozjazdów,— roboty ziemne podtorzowe,— wzmocnienie podtorza,— budowa, naprawa bieżąca lub naprawa główna toru bezstykowego na podkładach strunobetonowych,— zabudowa rozjazdów kolejowych na podrozjazdnicach strunobetonowych,— budowa, renowacja lub odtworzenie ciągów odwodnieniowych,— osygnalizowanie eksploatacyjne linii kolejowej;2. branża drogowa:— zabudowa nawierzchni przejazdowej wraz z oznakowaniem, odwodnieniem, budową i przebudową na drogach dojazdowych na przejazdach kolejowych,— wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla uzyskania właściwych trójkątów widoczności (wycinka drzew i krzewów, profilowanie skarp nasypów i wykopów od strony toru kolejowego i drogi);3. branża obiekty inżynieryjne:— prace wymagane dla spełnienia wymaganych parametrów eksploatacyjnych linii,— prace wymagane do zapewnienia braku konieczności wyjścia poza teren kolejowy, np. mury oporowe;4. branża obiekty kubaturowe i obsługi podróżnych dla przystanków osobowych i stacji na liniach kolejowych nr 229 i 234;5. branża sterowanie ruchem kolejowym:— napędy zwrotnicowe,— urządzenia przejazdowe na przejazdach kolejowych,— budowa, przebudowa półsamoczynnej blokady liniowej,— czasowa centralizacja rozjazdów na czas budowy,— zabudowa interfejsów cyfrowo/analogowych;6. branża telekomunikacyjna:— budowa urządzeń teletechnicznych,— budowa telewizji użytkowej na przejazdach i peronach,— usuwanie kolizji tetetechnicznych;7. branża elektroenergetyczna do 1 kV:— remont/przebudowa oświetlenia,— budowa zasilania urządzeń teletechnicznych,— budowa urządzeń EOR.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71520000, 71521000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się