Zlecenie 7471316 - Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2020 r. dotyczące wyboru...

   
Analizuj Zamówienie 7471316 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-08
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy inwestycji związanej z adaptacją istniejącego obiektu na ż
łobek, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka, działka nr 367/2 (obręb 033) wraz z wykonaniem monitoringu, wyposażeniem zaplecza i zagospodarowaniem terenu przylegającego do żłobka w ramach projektu „Pozytywny Żłobek w Gdańsku - Zaspa”

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy inwestycji związanej z adaptacją istniejącego obiektu na żłobek zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka, działka nr 367/2 (obręb 033) wraz z wykonaniem monitoringu, wyposażeniem zaplecza i zagospodarowaniem terenu przylegającego do żłobka w ramach projektu „Pozytywny Żłobek w Gdańsku - Zaspa”. Cel zamówienia Celem zamówienia jest adaptacja istniejącego obiektu, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Hynka, działka nr 367/2 (obręb 033) i przystosowanie go do działalności żłobka, wraz z wykonaniem monitoringu, wyposażeniem zaplecza i zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejących pomieszczeń. Prace adaptacyjne odbywać się będą w oparciu o specyfikację, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Standard wykonania prac określa specyfikacja oraz standard architektoniczny (załącznik nr 6).
Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.
Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiału powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. Wszystkie urządzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP z zachowaniem standardów europejskich.
Do zakresu umownego wchodzi również przygotowanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji wymaganej do złożenia do odpowiednich instytucji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozytywnych opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Miejskiej Straży Pożarnej.
2) W ramach adaptacji zamawiający zleca również Wykonawcy usługę zakupu, dostawy i montażu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka – zgodnie z projektem elektrycznym (załącznik nr 8).
Zamówienie w ramach monitoringu obejmuje:
a) zakup sprzętu do monitoringu - zakup rejestratora;
b) zakup i montaż sprzętu do monitoringu (kamery, robocizna, materiał).

Szczegóły zamówienia:
Zestaw do monitoringu wizyjnego dla każdego z lokali powinien się składać z:
a) 8 kamer wewnętrznych rozmieszczonych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
b) Rejestratora cyfrowego do obsługi 8 kamer,
c) Instalacji zasilającej i przyłączeniowej,
d) Montaż zestawu monitoringu wizyjnego,
e) Kamera z rozdzielczością min. HD
f) Dysk do zapisu monitoringu nie mniejszy niż 100 GB
g) Zarządzanie online z możliwością udostępnienia co najmniej 120 użytkownikom
3) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zgodnie z załączonym rzutem działki (załącznik nr 7) oraz specyfikacją prac adaptacyjnych (Załącznik nr 5) w tym, szczególnie:
1) Ogrodzenie działki
2) Drogi dojścia do żłobka i pożarowe wykonane z kostki brukowej z podbudową
3) Zagospodarowanie ogrodów deszczowych
4) Oświetlenie dróg dojścia
5) Parkingi wykonane z kostki brukowej
6) Wysianie trawy na terenach nieutwardzonych
7) Zakup elementów małej architektury
8) Zieleń urządzona na powierzchni min. 50m2
4) W ramach zapytania wykonawca wyposaży (wraz z montażem i podłączeniem) placówkę w niezbędny sprzęt do rozdzielni, zmywalni, łazienek oraz pomieszczenia socjalnego – według specyfikacji zawartej w załączniku nr 5.
branża Ochrona, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Tereny zielone
podbranża instalacje, zieleń, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32323000, 32323500, 39141000, 39700000, 42520000, 45000000, 45111291, 45311000, 45330000, 45400000, 51900000, 77310000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się