Zlecenie 7499955 - ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ...

   
Zamówienie 7499955 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-25
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” PROWADZONE ZGODNIE
Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z obsługi koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy III i I uprawnień – kurs jednoetapowy, w wymiarze 175 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 2 Uczestników Projektu „Bierność - Aktywność”, tak aby mogli nabyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb danego Uczestnika. Kurs/szkolenie powinien zakończyć się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez właściwy i uprawniony do tego organ, prowadzący do uzyskania dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje.
Miejsce realizacji kursu/szkolenia: województwo lubelskie, z zastrzeżeniem, aby kurs/szkolenie odbywał się w miejscowości, do którego Uczestnik Projektu będzie miał bezpośrednie połączenie komunikacyjne środkami transportu zbiorowego z miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz uczciwego traktowania wykonawców. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparki jednonaczyniowej klasy III i I uprawnień – kurs jednoetapowy” w wymiarze 175 godzin lekcyjnych dla 2 Uczestników w ramach projektu „Bierność – Aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs zakończyć się musi egzaminem zewnętrznym przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin ma na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas szkolenia/kursu poprzez uzyskanie dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, umożliwiające zdobycie kwalifikacji lub kompetencji do samodzielnej obsługi koparki jednonaczyniowej klasy III i I. Program szkolenia musi obejmować zajęcia praktyczne oraz teoretyczne i być zgodny z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Wymagane jest aby szkolenie opierało się na programach bazujących na profilach zawodowych lub modułowych programach kończących się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub kompetencji.
Program szkolenia powinien obejmować następujące moduły:
M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
M.SI-1/I - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy szczegółowy program, zakres i cele szkolenia/kursu, którego ofertę przedstawia, opisany w języku efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, obejmujący czas jego trwania i sposób organizacji kursu/szkolenia, w rozbiciu na poszczególne dni oraz trenerów, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar wraz z opisem ich treści (kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych), przewidziane sprawdziany i egzaminy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i przekazania w pierwszym dniu zajęć wszystkim Uczestnikom szkolenia/kursu kompletu materiałów szkoleniowych, dydaktycznych (między innymi podręczniki, skrypty, wykaz literatury, testy wiedzy) obejmujących program szkolenia. Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały one oparte, z poszanowaniem praw autorskich.
Egzamin zewnętrzny
Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie obsługi koparki jednonaczyniowej- wszystkie typy.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego Uczestnik otrzymuje świadectwo oraz książeczkę operatora maszyn roboczych wydaną zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się