Zlecenie 7496806 - Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową...

   
Zamówienie 7496806 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania telematycznego systemu analizy obciążenia komponentów
ciągnika siodłowego z naczepą oraz pojazdów ciężarowych podczas wykonywanej pracy

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest opracowanie telematycznego systemu analizy obciążenia komponentów ciągnika siodłowego z naczepą oraz pojazdów ciężarowych podczas wykonywanej pracy. System, będący przedmiotem zamówienia ma się charakteryzować modułowością, umożliwiającą montaż w wymienionych typach pojazdów specjalnych oraz zdalnym wysyłaniem informacji przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej zaplecze techniczne oraz kadrę badawczą, która wykona usługę jako Podwykonawca w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego.

Celem projektu jest opracowanie telematycznego systemu analizy obciążenia wybranych komponentów zawieszenia ciągnika siodłowego z naczepą oraz pojazdów ciężarowych podczas wykonywanej pracy.
W ramach planowanych w projekcie badań przemysłowych i rozwojowych zakłada się osiągniecie następujących rezultatów:
• Wykonanie i przetestowanie prototypowego mikroprocesorowego systemu akwizycji danych o charakterze obciążeniowym (i zmęczeniowym).
• Opracowany system ma charakteryzować się modułowością, umożliwiającą instalację w pojazdach ciężarowych i/lub specjalnych.
• Wynik działania systemu ma być podstawą analizy obciążenia pojazdów na trasach dalekobieżnych ze zdalnym zapisem wyników.
• System ma umożliwić nadzór obciążeń w trybie on-line, poprzez wykorzystanie istniejącej, miejscowej infrastruktury teleinformatycznej.
• System nie może wpływać na osiągi pojazdu, gradację środowiska lub pogorszenie własności ergonomicznych oraz właściwości transportowych.
• Wdrożenie opracowanych technologii nastąpi u Zamawiającego.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 1/1.1.1/2020.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiot zamówienia Zakres zadań jednostki naukowej w Projekcie obejmuje:
• Wykonanie projektu technicznego modułowego systemu pomiaru obciążeń.
• Wykonanie prototypu i jego wdrożenie (wraz z walidacją).
• Wykonanie systemu zdalnego nadzoru obciążeń w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną.
• Zakres działania systemu w temperaturze <-30; 40> st. C.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się