Zlecenie 7595048 - Zapytanie ofertowe nr AN MAR/1/2020 „Remont lokalu...

   
Zamówienie 7595048 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-17
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr AN MAR/1/2020 „Remont lokalu produkcyjno-sprzedażowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług budo
wlanych określonych poniżej oraz wszystkich innych niezbędnych prac branżowych, w tym dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej wg załączonego kosztorysu inwestorskiego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych wyrobów piekarniczych z zawartością kwasów Omega 3, Omega 6, Omega 9” o numerze WND-RPSL.03.02.00-24-05B2/20-001 w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ze względu na dużą objętość i rozbudowaną specyfikację przedmiotu zamówienia, jego opis zawarto w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego kosztorysie inwestorskim. Szczegółowe zestawienie prac wraz z wykazem planowanego do instalacji sprzętu znajduje się u Zamawiającego. Oferent może uzyskać dostęp do dokumentacji kontaktując się z Zamawiającym telefonicznie (pod numerem 48 604 279 273) lub mailowo (adres: cukiernia@cukiernia.sosnowiec.pl). Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu produkcyjno-sprzedażowego, na który składają się część produkcyjna, zaplecze gastronomiczne oraz część kawiarniana. Jest to niezbędne do rozpoczęcia produkcji wyrobów piekarniczych w ramach realizacji projektu. Powierzchnia budynku zgodnie z projektem wynosi: 246,6 m2.
2. Zakres robót obejmuje: rozbiórki i demontaże, konstrukcje i elementy budowlane, stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny, instalacje i urządzenia techniczne, instalacje i urządzenia elektro-energetyczne, instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej.
3. Ze względu na dużą objętość i rozbudowaną specyfikację przedmiotu zamówienia, do przedmiotowego zapytania o wycenę dołączony zostaje kosztorys inwestorski. Szczegółowe zestawienie prac wraz z wykazem planowanego do instalacji sprzętu znajduje się u Zamawiającego. Oferent może uzyskać dostęp do dokumentacji kontaktując się z Zamawiającym telefonicznie (pod numerem 48 604 279 273) lub mailowo (adres: cukiernia@cukiernia.sosnowiec.pl).
4. Przedstawione w kosztorysie przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. Zważywszy na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót, niż wynika z przedmiarów, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarach robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w cenie zaoferowanej w ofercie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
6. Oferent na wszystkie wykonane prace remontowe w ramach całego Zamówienia udzieli gwarancji na okres co najmniej 72 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. W ramach gwarancji, w cenie oferty wliczone będą wszelkie naprawy, przeglądy i konserwacje wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta lub uprawnienia.

UWAGA:
Ewentualne wskazania w dokumentacji nazw własne producentów, typów, urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Zamawiający dopuszcza zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń/materiałów/technologii na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej oraz przetargowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Realizowane prace będą musiały uwzględniać warunki przyłączy mediów: elektrycznego, kanalizacji sanitarnej i wodociągowego do budynku, które są w trakcie procedowania.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45453000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się