Zlecenie 7498652 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 DOTYCZY...

   
Analizuj Zamówienie 7498652 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-25
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLEN
IOWEJ w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” (zwanego dalej Projektem), realizowanego na podstawie Umowy nr RPPD.07.01.00-20-0228/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Cel zamówienia Celem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie 1 Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzec Zamawiającego usługę będącą przedmiotem Zamówienia. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej kurs online ECDL BASE (B1-B4) wraz egzaminem zewnętrznym online dla 4 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:

Nazwa szkolenia: Szkolenie online ECDL BASE (B1-B4)
Planowana liczba godzin szkoleniowych: 40
Rodzaj szkolenia (indywidualne/grupowe): zdalne grupowe (grupa zamknięta)
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe, kursy informatyczne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się